02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Daşary işler ministrliginiň 2018-nji ýylyň dowamynda ýerine ýetiren işiniň netijeleri
Daşary işler ministrliginiň 2018-nji ýylyň dowamynda ýerine ýetiren işiniň netijeleri
02.02.2019 1207 Habarlar

1-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek hem-de döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek babatda Daşary işler ministrliginiň 2018-nji ýylyň dowamynda ýerine ýetiren işiniň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýurdumyz seçip alan ugruna berk eýermek bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde dostlukly, netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny üstünlikli ösdürýär. Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlara hem-de daşary ýurt döwletleriniň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň Türkmenistana amala aşyran saparlarynyň netijeleri, şeýle hem abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk munuň aýdyň subutnamasydyr.

Geçen ýylyň dowamynda ýurdumyza Daşary işler ministrligi arkaly dürli derejedäki wekiliýetleriň 769-sy geldi. Şol döwürde daşary ýurtlara türkmen wekiliýetleriniň 608-si ugradyldy. Türkmenistanda hem-de onuň çäklerinden daşarda maslahatlaryň, duşuşyklaryň we beýleki çäreleriň ençemesi guraldy. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň üsti gol çekilen resminamalaryň birnäçesi bilen ýetirildi.

Häzirki güne çenli ýurdumyz dünýäniň 146 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.

Hasabat döwründe Türkmenistan halkara konwensiýalaryň 5-sine goşuldy, şunlukda, şeýle köptaraplaýyn resminamalaryň 150-sine gatnaşyjy boldy. Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň hem-de beýleki döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň arasynda geçirilýän geňeşmeler yzygiderli häsiýete eýe boldy. Ikitaraplaýyn hökümetara toparlaryň we iş toparlarynyň mejlisleriniň birnäçesi geçirildi. Olaryň işi dürli döwletler bilen özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary we netijeli medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we giňeltmäge gönükdirilendir.