02.07.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Beýik Gahrymanlaryň mirasdüşerleri
Beýik Gahrymanlaryň mirasdüşerleri
09.05.2020 2023 Harby özgertmeler

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň harby okuwçylary Beýik Watançylyk urşunyň frontlarynda söweşen pederlerimiziň harby däplerini dowam etdirijiler bolup durýar. Şu günki Ýeňiş ýörişinden olar ilkinji harby mekdepleriň düýbüni tutujy Suworow adyndaky harby mekdepleriniň harby okuwçylarynyň lybaslaryny geýip geçdiler. Bu mekdepler ilkinji gezek Beýik Watançylyk urşy döwründe açyldy. Olar frontda wepat bolan esgerleriň we partizanlaryň çagalaryny harby düzgünde terbiýeledi we şol çagalardan Gyzyl goşunyň serkerdelerini taýýarlady.

1941–1945-nji ýyllaryň urşunda mekdep ýaşyna ýetmedik we mekdep ýaşyndaky müňlerçe çagalar eklençsiz, öýsüz galdylar. Olaryň köpüsi diňe ene-atasyny däl, eýsem, ýakyn garyndaşlaryny hem ýitirdiler. Ilkinji harby okuwçylaryň arasynda söweşlere gatnaşanlary hem bardy. Olaryň käbiri hökümet sylaglaryna hem eýe boldy.

Ýurdumyzda Ýeňiş ýörişiniň geçirilmegi – uly terbiýeçilik ähmiýetine hem eýedir. Täze nesiller gahrymanlary tanamaly, olaryň hatyrasyna hormat goýmaly we däp-dessurlaryny dowam etdirmeli. Harby okuwçylarymyzyň bu ýörişe gatnaşmaklary türkmen ýaşlarynyň watançylyk ruhunyň belentdiginden, halkymyza azatlygy we parahatçylygy miras galdyran pederlerimiziň beýik edermenligine uly hormat goýýandygyndan nyşandyr.

«Milli goşun».