02.07.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Baky polk» – gahrymanlarymyza müdimi hatyra
«Baky polk» – gahrymanlarymyza müdimi hatyra
09.05.2020 1226 Harby özgertmeler

Hiç kim unudylanok, hiç zat ýatdan çykarylanok. Minnetdar nesiller edermen ata-babalaryny, agalaryny hormat bilen ýatlaýarlar, wepat bolanlaryň hatyrasyny belent tutýarlar, olaryň edermenlikleriniň öňünde baş egýärler. Bu gün her bir türkmen maşgalasynda Beýik Watançylyk urşunyň jeň meýdanlarynda gaýduwsyzlyk bilen söweşen maşgala agzalarynyň hatyrasy mukaddeslik hökmünde goralyp saklanýar. Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygynyň bellenilýän günlerinde edermen halkymyz «Baky polk» atly halkara hereketine goşulyp, öz gahrymanlarynyň atlaryny ebedileşdirýär.

Ynha, ýene-de, bu meşhur günde, biziň azatlygymyz ugrunda gaýduwsyzlyk bilen söweşen merdana ýigitlerimiziň nesilleri söweş nyzamy bilen gadam urýarlar. Olaryň ellerinde bolsa şol merdanalarymyzyň portretleri. Ýörişiň öňünde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban atasynyň – Berdimuhamet Annaýewiň portretini görmek bolýar. Häzirki wagtda onuň söweş ýoly ýaşlarymyzda Watana bolan söýgini döredýär.

«Milli goşun».