02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Aziada—2018-iň ilkinji medaly
Aziada—2018-iň ilkinji medaly
22.08.2018 1282 Habarlar | Sport

Şu gün, Tomusky ХVIII Aziýa oýunlarynyň üçünji güni ajaýyp waka - agyr atletikaçy Kristina Şermetowanyň 53 kilograma çenli agram derejede çykyş edip, kümüş medala eýe bolmagyna beslendi.

91 kilogramy götermek üçin üçünji synanyşykda hemmelerden agyr—93 kilogramy götermäge taýýardygyny aýdyp, K.Şirmetowa bu agramy ynamly götermegi başardy, şeýlelikde ol “itekläp” götermek görnüşinde öňdeligi eýeledi. Hidilin Diaz az tapawut bilen ikinji orunda barýardy. Türgen gyzlaryň ikisi hem silkip götermekde 110 kilogram agramy galdyrdylar.

Biziň ildeşimiz ikinji synanyşygyň öň ýanynda alan şikesi bilen çykdy. Şeýle bolsa-da, ol 113 kilogramy galdyrmagy başardy. Onuň bäsdeşi iki kilogram artyk agramy göterip, öňe geçdi. Soňky synanyşykda K.Şermetowa 116 kilogramy götermegi başarmady.

Fillipinler türgen hem soňky synanyşygynda agramy galdyryp bilmedi, emma bary-ýogy bir kilogram tapawut oňa ýeňiş getirdi. Munuň özi mynasyp üstünlikdir hem-de 2017-nji ýylda dünýä çempionatynda ikinji orun, kümüş medaly alan türgeniň medallarynyň üstüni ýetirdi.

Ýaryşyň düýnki gününde iň gysga – 50 metr aralyga arkanlaýyn ýüzmekde Merdan Ataýew synag tapgyryny üstünlikli geçip, 26,08 sekunt netije bilen finala çykdy. Finalda ol has-da çalt ýüzüp 25,88 sekunt netije görkezdi, emma bu görkeziji bilen ol diňe sekizinji orny eýelemegi başardy.

Erkin göreş boýunça pälwanlaryň bäsleşigi tamamlandy. Biziň toparymyzda iň gowy netije görkezen Batyr Borjakow bäşinji orny eýeledi, oňa bürünç medaly almak üçin bir tilsimi üstünlikli ýerine ýetirmek ýeterlikdi.

Ýygyndy toparymyzyň tälimçisiniň belleýşi ýaly, türgenlerimiz örän ýaşdyr. Geljekki güýçli türgenleri synap görmek zerur boldy. Şeýle hem bu bäsleşikler olar üçin ýaşlaryň arasynda erkin göreş boýunça sentýabr aýynda Sloweniýada geçiriljek dünýä çempionatyna taýýarlyk görmek bolup durýar.

Aziadanyň dördünji gününde basketbolyň 3х3 görnüşi boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary bäsleşiklere girişer, basketbolçylarymyz Yragyň, Gazagystanyň we Owganystanyň toparlary bilen duşuşarlar, şeýle hem şol gün grek-rim we suwda ýüzmek boýunça ýaryşlar geçer.