26.07.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi
Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi
26.03.2018 962 Habarlar | Sport

Halklaryň arasyndaky dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak hem-de bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek we ýurdumyzda olimpiýa hereketini ösdürmek, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has-da belende götermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Halkara agyr atletika federasiýasy bilen bilelikde 2018-nji ýylyň 28-nji oktýabry — 10-njy noýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi. Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Halkara agyr atletika federasiýasy bilen ylalaşyp, Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmek barada Düzgünnamany tassyklamaga borçly edildi.