02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
2018-nji ýylda medeniýet ulgamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri
2018-nji ýylda medeniýet ulgamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri
02.02.2019 683 Habarlar

1-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamynda 2018-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli ünsi we goldawy netijesinde, ýurdumyzyň medeniýetiniň mundan beýläk-de okgunly ösüşe eýe bolandygyny belledi. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamynyň edaralarynyň işleri baradaky hasabatynda ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda guralan giň gerimli halkara çäreleriň köp sanlysyny mysal getirdi.

«Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018–2021-nji ýyllarda gazuw-barlag işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda, şeýle hem halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde ýurdumyzyň alymlary we hünärmenleri ähli welaýatlardaky taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologiýa gazuw-barlag işlerini geçirdiler.

Hasabatyň çäklerinde, teatrlaryň, kitaphanalaryň, muzeýleriň we medeniýet ulgamynyň beýleki edaralarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň geçen ýylda alyp baran işleri, olaryň işine häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada-da habar berildi.

Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti boýunça meýilnama 100,2 göterim ýerine ýetirildi. Türkmen döwlet neşirýat gullugy boýunça 2018-nji ýylyň meýilnamasy 132,1 göterim ýerine ýetirildi.

Aşgabatda «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň ХII halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahat hem-de Aziýa — Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi, onuň çäklerinde birnäçe beýleki çäreler geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, teleradioýaýlymlar boýunça berilýän habarlaryň we gepleşikleriň hiliniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen şu ýylda ýurdumyzda bolup geçýän oňyn özgertmeleri has içgin we giňden beýan etmek, gazanylýan üstünlikleri hem-de ýetilen ajaýyp sepgitleri wagyz etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.