03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
Çagyryş möwsümine badalga berildi
14.10.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nob... Dowamyny oka

Harby ýöriş – jebisligiň nyşany
27.09.2019
Berkarar Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllyk baýramy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Sebäbi – Garaşsyzlyk ýurdumyzyň şan-şöhraty, milletimiziň milli buýsanjy. Dabaraly harby ýörişiň guramaçylyk işleri ýurdumyzyň ähli harby gulluk... Dowamyny oka

Baý medeni mirasymyzyň nyşanlary
27.09.2019
Ýurdumyzyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllygy mynasybetli geçirilen harby ýörişde Aýratyn hormat garawuly batalýonynyň we Ýaragly Güýçlerimiziň «Göreldeli» harby orkestriniň harby gullukçylarynyň çykyşlary dabara gatnaşanlarda ýatdan çykmajak... Dowamyny oka

Dabaraly harby ýörişde täze häzirki zaman harby tehnikalary
27.09.2019
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygy mynasybetli geçirilen harby ýörişde görkezilen iň täze harby tehnikalarynyň nusgalary Watanymyzyň milli goşunynyň maddy-tehniki binýadynyň barha kämilleşdirilýändiginiň aýdyň mysaly bolup durýar. Baş mün... Dowamyny oka

Howa giňişligimiziň goragçylary
27.09.2019
Dabaraly harby ýörişde ata Watanymyzyň howa giňişliginiň asudalygyny üpjün etmekde uly orun eýeleýän Harby howa güýçleriniň harby gullukçylary howa tehnikalaryna birkemsiz erk edýändiklerini ýokary hünär endikleri arkaly subut etdiler. Dürli söweş... Dowamyny oka

Yhlasly zenan harby gullukçylarymyz dabaraly harby ýörişde
27.09.2019
Her ýyl Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçirilýän dabaraly harby ýörişe eziz Watanymyzyň parahatçylygyny we asudalygyny goramakda öz mynasyp goşandyny goşýan zenan harby gullukçylaryň batalýony hem gatnaşýar. Maýor Nabat N... Dowamyny oka

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary – dabaraly harby ýörişiň bezegi
27.09.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly başlangyjy esasynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýörite maksatly toparlary «Türkmen edermen» diýlip atlandyryldy. Şeýle hem hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň hut özüniň tassyklamagy bi... Dowamyny oka

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýöriş
27.09.2019
Ädimleriň sazlaşykly urgulary ajaýyp özboluşlylygy emele getirýär. Nyzam taýýarlygyny kämil derejelere ýetiren mert ýigitler ýadawlygy ýatdan çykaryp, öz serkerdeleriniň yzy bilen gadam urdular. Olaryň bu yhlasyna, zähmetine göni ýaýlymda Türkmeni... Dowamyny oka

Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygynyň şanyna harby ýöriş
27.09.2019
Şu gün irden ýurdumyzyň Baş meýdançasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly harby ýöriş geçirildi. Däbe öwrülen bu dabaraly harby ýöriş diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinamyzyň çäklerinde, Garaşs... Dowamyny oka

Döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi
21.09.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministirliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň çagyryş boýunça harby gullukçysy, kiçi seržant Hemra Täçgylyjow Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi we «Adalat» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan... Dowamyny oka