19.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
Watan goragçylary – Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýeleri
18.11.2019
Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallasy bilen ösüşleriň, öňegidişlikleriň şaýady bolýarys. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyň ösmeginde, özgermeginde ýaşlara has uly... Dowamyny oka

«Ýylyň terbiýeçi serkerdesi» atly bäsleşigi jemlendi
15.11.2019
Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň terbiýeçi serkerdeleriniň hünär taýýarlyklaryny kämilleşdirmek, öňdebaryjy tejribeleri ýaýratmak we harby gullukçylar bilen geçirilýän terb... Dowamyny oka

Edermenligiň we watançylygyň mekdebi
14.11.2019
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow goşuny döwrebaplaşdyrmak we özgertmek, onuň düzümlerini tutuş dünýäde Ýaragly Güýçlerine bildirilýän talaplara laýyk getirmek... Dowamyny oka

Mary welaýatynda harby gulluga ugradyş dabaralary
01.11.2019
Ähli erkek ýetginjekleriň durmuşynda ýatdan çykmajak duýgulara beslenjek günleriň biri hem harby gulluga gidýän günüdir. Eziz Watanymyza we mähriban halkymyza gulluk etmek üçin harby lybasy geýjek gününe her bir ýetginjek sabyrsyzlyk bilen garaşýa... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine we beýleki goşunlaryna raýatlaryň çagyryş boýunça harby gulluga çagyrylyşynyň tertibi
01.11.2019
Häzirki wagtda güýzki çagyryş möwsüminiň çäklerinde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň hataryna ýurdumyzyň ähli harby wekillikleri tarapyndan raýatlary harby gulluga çagyryş işleri üstünlikli amala aşyrylýar. Biz hem öz nob... Dowamyny oka

Aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi
31.10.2019
Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi. «Aşgabat» teleýaýlymynyň «Zehiniň syry» atly gepleşigi tarapyndan ýazga geçirilen duşuşykda Merkezi serkerdeler öýüniň çagyryş boý... Dowamyny oka

Lebapda harby gulluga çagyryşyň işjeňligi
25.10.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga noba... Dowamyny oka

«Milli goşun» žurnalynyň mümkinçilikleri ýokarlanýar
24.10.2019
Ýaş nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemekde, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň şahsy düzüminiň söweşjeň ruhuny galkyndyrmakda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň her üç aýdan bir gezek neşir edilýän jemgyýetçilik-syýasy, harby taryhy we ylmy-u... Dowamyny oka

«Milli goşun» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
24.10.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň her 3 aýdan bir gezek neşir edilýän jemgyýetçilik-syýasy, harby-taryhy we ylmy-usuly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Žurnalymyzyň bu sany hem çeper, syýasy we harby-taryhy makalalara baý boldy. Olarda... Dowamyny oka

Konstitusion özgertmeleriň ähmiýeti Ýaragly Güýçlerimizde giňden düşündirilýär
23.10.2019
Mälim bolşy ýaly, hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde eden maksatnamalaýyn çykyşynda ýurdumyzyň ýokary wekilçilikli edarasynyň hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek boýunça zerur işleri geçi... Dowamyny oka