11.04.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
Watan goragçylaryň maşgalalary üçin Täze ýyl dabaralary
29.12.2019
Täze – 2019-njy ýylyň bosagasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň foýesinde harby gullukçylar we olaryň maşgalalary üçin dabaraly konsert geçirildi. Onda «Merdana nesiller» aýdym-saz toparynyň zehinli harby gulluk... Dowamyny oka

Geljekki Watan goragçylary üçin Täze ýyl baýramçylygy
29.12.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde Merkezi serkerdeler öýüniň «Merdana nesiller» aýdym-saz toparynyň we sungat işgärleriniň gatnaşmagynda Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk çä... Dowamyny oka

Kömekçi hojalyklaryň önümleri – täze ýyl saçaklarynyň bezegi
28.12.2019
Täze ýyl baýramçylygynda her bir maşgala saçagyny dürli naz-nygmatlar bilen bezemek isleýär. Täze ýyly her kim ýagşy niýetler, arzuw-islegler bilen garşylaýar. Ony nähili garşylasaň, baýramçylyk saçagyny dürli ir-iýmişlerden, naz-nygmatdan näçe kö... Dowamyny oka

Çagalar baglarynda Täze ýyl baýramçylygy
27.12.2019
Mälim bolşy ýaly, hormatly Belent Serkerdebaşymyz harby gullukçylaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da kämilleşmegine uly üns berýär. Şunuň bilen baglylykda Watan goragçylarynyň çagalarynyň Täze ýyl baýramyny şadyýan geçirmek... Dowamyny oka

Täze ýylyň bosagasynda geçirilýän dabaraly çärelere badalga berildi
19.12.2019
Täze ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde dabaraly çärelere badalga berildi. Bu çärelere serkerdeler, borçnama boýunça harby gullukçylar, harby talyplar, harby okuwçylar we milli goşunymyzyň esgerleri gatnaşýarlar.... Dowamyny oka

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary ýaşlarda harby gulluga bolan höwesi artdyrýar
18.12.2019
Mälim bolşy ýaly, şu ýyl hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýörite maksatly toparlaryna «Türkmen edermen» ady dakyldy. Iýul we sentýabr aýlarynda milli goşunymyzyň söweşjeň taýýarl... Dowamyny oka

Watanymyzyň halkara abraýyny galdyrmak maksady bilen
15.12.2019
Häzirki wagtda hormatly Belent Serkerdebaşymyz tarapyndan milli goşunymyzyň rowaçlanmagy üçin döredilýän mümkinçiliklerden biziň edermen harby gullukçylarymyz bilim we sport boýunça ýaryşlarda örän gowy netijeler görkezýärler. Serkerdeler, esgerle... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalyny döretmek hakynda
14.12.2019
1-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalyny döretmeli. 2-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň Düzgünnamasyny tassyklamaly (goşulýar). 3-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň Ýazgysyny we plankasyn... Dowamyny oka

«Indi biz – esger!»
13.12.2019
2019-njy ýylyň çagyryş möwsüminiň çäklerinde milli goşunymyzyň hataryny dolduran ýaş esgerleriň harby kasamy kabul ediş dabaralary ýurdumyzyň dürli künjeginde üstünlikli geçirilýär. Harby kasamy kabul eden ýaş esgerler harby durmuşa uýgunlaşmak dö... Dowamyny oka

Bitaraplyk syýasatynyň dabaralanmagy
12.12.2019
12-nji dekabrda ýurdumyzda giň gerimde Halkara Bitaraplyk güni bellenildi. Däp bolşy ýaly, baýramçylygyň bosagasynda birnäçe binalaryň dabaraly açylyşy geçirildi. Dabaraly ýagdaýda ýaşaýyş jaýlary, önümçilik desgalary ulanylmaga berildi.Şu gün ird... Dowamyny oka