17.02.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
Harby gullukçylaryň dynç almagy üçin iň gowy şertler
17.08.2019
Diňe goranyş häsiýetli Harby doktrinasyna daýanýan ýurdumyzda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň başlangyjy bilen geçirilýän harby reformanyň çäklerinde harby gullukçylaryň rahat dynç almaklary üçin iň gowy şertler döredilýär. Şu nukdaýnazardan «Aw... Dowamyny oka

Milli goşunymyzyň üpjünçilik zerurlygynyň täze önümçiligi
16.08.2019
Ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryndan doly ýagdaýda peýdalanmak maksady bilen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň önümçilik kärhanalary öndürýän önümleriniň gerimini giňeldýär. Milli goşunymyzyň zerurlyklaryny doly üpjün etmek üçin şu günki günde Ý... Dowamyny oka

Harby gullukçylar halas edijileriň türgenleşiklerini öwrenýärler
02.08.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň harby gullukçylary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň şahsy düzüminiň arasynda ýygy-ýygydan okuw sapaklaryny geçirip, olara halas edijileriň esasy aýratynlykl... Dowamyny oka

Ýaş esgerleriň harby gullugyň gün tertibine öwrenişmek ýagdaýy
20.07.2019
Irden sagat 06:00-da oýanmak, ýokarlandyrylan fiziki maşklar, ýorgan-düşekleri tertiplemek, özüňe şahsy serenjam bermek, ertirlikdäki ýokumly nahar... Milli goşunymyzyň harby gullukçylarynyň müňlerçesiniň güni şeýle başlanýar. Biziň habarçymyz Wat... Dowamyny oka

«Milli goşun» žurnalynyň nobatdaky sany
19.07.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň şu ýyldaky ikinji sany çapdan çykdy. Jemgyýetçilik-syýasy, harby-taryhy we ylmy-usulyýet neşir watandaşlarymyzyň ýaş neslini watançylyk ruhunda terbiýelemegi babatynda hem-de hormatl... Dowamyny oka

Ýaş esgerleriň şahsy wagty
16.07.2019
Harby gulluk – diňe bir edermen Watan goragçylaryny taýýarlaýan, bedeniňi we ruhuňy taplaýan türgenleşiklerden ybarat däl. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümlerinde harby gullukçylaryň doly dynç almaklary we boş wagtlaryny gyzykly geçi... Dowamyny oka

«Altyn ýyldyzda» çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär
12.07.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň garamagyndaky Watan goragçylarynyň çagalarynyň dynç alýan «Altyn ýyldyz» dynç alyş we sagaldyş merkezinde özboluşly joşgunly günler höküm sürýär. Bu ýerde dynç alyş möwsüminiň 2-nji tapgyrynyň başlanmagy myna... Dowamyny oka

Seržant bolmak duýgusy
26.06.2019
Eginleri iki sary çyzyk bilen bezelen harby gullukçylar şahsy düzümiň hatarynda känem bolmaýar. Ýaragly Güýçlerimiziň çagyryş boýunça harby gullukçy seržantlary ýolbaşçylyk aýratynlyklary we höwesleri bar bolan, ukyp-başarjaňlygy ýetik ýaş oglanla... Dowamyny oka

Gullukdaş ýoldaşlar bilen hoşlaşyp
24.06.2019
Wagtyň çalt geçäýşini diýsene! Ýaragly Güýçlerimiziň esgerleri agzybir toparda bary-ýogy iki ýyl gulluk etseler-de, özleriniň bagry badaşan harby bölümleri bilen hoşlaşyk pursatlary örän duýgulandyryjydyr. Olar harby durmuşynyň çäklerinde iň kyn w... Dowamyny oka

Medeniýetiň mertebesi beýgelýär
21.06.2019
Ýakynlap gelýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi ýokary derejede geçirmäge gönükdirilen taýýarlyk işleri, eýýämden, ýurt derejesinde giň gerim aldy. Taryhda harby saz gurallary bilen meşhur bolan halkym... Dowamyny oka