11.04.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerine nobatdaky harby atlary dakyldy
23.01.2020
Şu gün hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde harby gullukçylaryň birnäçesine Watan goragçylarynyň güni mynasybetli mukaddes harby borjuny ak ýürekden berjaý edip, W... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň göreldeli harby bölümleri sylaglandy
23.01.2020
Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň medeniýet öýünde geçen 2019-njy ýylyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň göreldeli harby bölümlerini sylaglamak mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi.Harby bölüml... Dowamyny oka

Görnükli şahsyýetleriň durmuş ýoly – Watan goragçylary üçin ylham çeşmesi
17.01.2020
Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde milli goşunymyzyň harby gullukçylarynyň we harby okuwçylaryň gatnaşmagynda ýetip gelýän Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan çäreler geçirildi. Çärä gatnaşyjylar Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji... Dowamyny oka

Ýetip gelýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli medeni çäreler
15.01.2020
Diýarymyzda Watan goragçylarynyň güni ýetip gelýär. Däp bolşy ýaly, baýramçylygyň bosagasynda harby gullukçylar üçin täsin aýdym-sazly dabaralar guralýar. Ýakynda şeýle çäre «Goramaly, bu Garaşsyz Watany» ady bilen paýtagtymyz Aşgabatda geçirildi.... Dowamyny oka

Harby psihologlar ýaş esgerleri psihologik testlerinden geçirýärler
09.01.2020
Milli goşunymyzyň harby bölümleriniň harby psihologlary 2019-njy ýylyň güýzki çagyryş möwsüminiň dowamynda harby gulluga çagyrylan we Ýaragly Güýçlerimize täze alnan esgerleri psihologik testlerinden geçirýärler. Şular ýaly çäreler ýaş esgerleriň... Dowamyny oka

«Milli goşun» žurnalynyň 2019-njy ýyldaky soňky sany çapdan çykdy
06.01.2020
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhy üçin, hakykatdan-da, turuwbaşdan rowaçlyga beslenen ýyl boldy. Bu ýylda ýurdumyz sanly ykdysadyýete, sanly bilim ulgamyna geçmek babatynda aýgytl... Dowamyny oka

Watan goragçylaryň çagalary üçin gyşky dynç alyş möwsümi başlandy
04.01.2020
Täze ýylyň garşylanmagy bilen Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş möwsümi hem başlandy. Olar dynç almak üçin Watanymyzyň gözel künjeklerinde ýerleşýän dynç alyş we sagaldyş merkezlerine ugradylýar. Şolar ýaly ajaýyp ýerleriň bi... Dowamyny oka

Nobatdaky güýzki çagyryş möwsümi tamamlandy
03.01.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine we beýleki goşunlaryna 2019-njy ýylyň güýzki çagyryş möwsümi resmi taýdan üstünlikli tamamlandy. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Türkmenistanyň «Harby bor... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde gyş paslyna ýokary derejede taýýarlyk görüldi
02.01.2020
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde gyş paslyna ýokary derejede taýýarlyk görüldi. Çagyryş boýunça harby gullukçylaryň gulluk şertlerine aýratyn üns berilip, milli goşunymyzyň harby bölümleri we beýleki desgalary gyşa taýýarlanyldy. Watan goragçylar... Dowamyny oka

Döwlet sirkinde Täze ýyl mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi
31.12.2019
Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet sirkinde Ýaragly Güýçlerimiziň harby gullukçylary we olaryň maşgala agzalary üçin aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy guraldy. Täsirli tomaşalar Watan goragçylary üçin Täze ýylyň bosagasynda ajaýyp sowgat boldy.... Dowamyny oka