17.02.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine we beýleki goşunlaryna raýatlaryň çagyryş boýunça harby gulluga çagyrylyşynyň tertibi
01.11.2019
Häzirki wagtda güýzki çagyryş möwsüminiň çäklerinde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň hataryna ýurdumyzyň ähli harby wekillikleri tarapyndan raýatlary harby gulluga çagyryş işleri üstünlikli amala aşyrylýar. Biz hem öz nob... Dowamyny oka

Aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi
31.10.2019
Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi. «Aşgabat» teleýaýlymynyň «Zehiniň syry» atly gepleşigi tarapyndan ýazga geçirilen duşuşykda Merkezi serkerdeler öýüniň çagyryş boý... Dowamyny oka

Lebapda harby gulluga çagyryşyň işjeňligi
25.10.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga noba... Dowamyny oka

«Milli goşun» žurnalynyň mümkinçilikleri ýokarlanýar
24.10.2019
Ýaş nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemekde, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň şahsy düzüminiň söweşjeň ruhuny galkyndyrmakda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň her üç aýdan bir gezek neşir edilýän jemgyýetçilik-syýasy, harby taryhy we ylmy-u... Dowamyny oka

«Milli goşun» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
24.10.2019
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň her 3 aýdan bir gezek neşir edilýän jemgyýetçilik-syýasy, harby-taryhy we ylmy-usuly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Žurnalymyzyň bu sany hem çeper, syýasy we harby-taryhy makalalara baý boldy. Olarda... Dowamyny oka

Konstitusion özgertmeleriň ähmiýeti Ýaragly Güýçlerimizde giňden düşündirilýär
23.10.2019
Mälim bolşy ýaly, hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde eden maksatnamalaýyn çykyşynda ýurdumyzyň ýokary wekilçilikli edarasynyň hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek boýunça zerur işleri geçi... Dowamyny oka

«Iň gowy Galkynyş otagy»
21.10.2019
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde söweşjeň we gumanitar taýýarlygynyň hilini ýokarlandyrmak, rotalaryň Galkynyş otaglarynyň enjamlaşdyrylyşynda öňdebaryjy tejribeleri ýaýratmak, çagyryş boýunça harby gullukçylaryň medeniýetli dynç almaklaryny... Dowamyny oka

Kitap okamak bäsleşigi geçirildi
15.10.2019
Ýaşlary kitap okamaga, döredijilik bilen gyzyklandyrmaga çekmek maksady bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde kitap okamak bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň çäklerinde harb... Dowamyny oka

Çagyryş möwsümine badalga berildi
14.10.2019
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nob... Dowamyny oka

Harby ýöriş – jebisligiň nyşany
27.09.2019
Berkarar Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllyk baýramy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Sebäbi – Garaşsyzlyk ýurdumyzyň şan-şöhraty, milletimiziň milli buýsanjy. Dabaraly harby ýörişiň guramaçylyk işleri ýurdumyzyň ähli harby gulluk... Dowamyny oka