17.02.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
«Sagboluň, serkerdeler!»
04.12.2019
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümlerinde, şeýle hem taryhy ýadygärlikleriň ýerleşýän ýerlerinde milli goşunymyzyň hatarynda iki ýyl gulluk edip, ätiýaja goýberilýän esgerleri gutlamak üçin dabaraly ýagdaýda çäreler geçirildi.Mukaddes... Dowamyny oka

Deputatlaryň garamagyna «Türkmen edermen» medalyny döretmek hakynda Kanunynyň taslamasy hödürlendi
30.11.2019
30-njy noýabrda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň sekizinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça to... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine hoş geldiňiz!
30.11.2019
Ýaragly Güýçlerde gulluk – her bir erkek adamyň terjimehalynda möhüm tapgyr bolup durýar. Bu ýerde sen gowy durmuş mekdebini geçmek bilen bir hatarda, hakyky dostlaryňy taparsyň, beden we ruhy taýdan kämilleşersiň, jahyl çykarsyň, saňa söweşjeň ýa... Dowamyny oka

Çagyryş boýunça harby gulluk barada 5 gyzykly hakykat
19.11.2019
Harby gulluga çagyrylýan raýatlar özlerine harby gullukda nämeleriň garaşýandygyny takyk bilmeýärler. Biz öz nobatymyzda olaryň düşünjelerini giňeltmek üçin çagyryş boýunça harby gullugyň 5 sany gyzykly hakykaty barada bellemegi makul bildik. 1. H... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine gelen ýaş esgerler harby kasamy kabul edýärler
18.11.2019
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümlerinde harby kasamy dabaraly ýagdaýda kabul ediş çäreleri yzygiderli geçirilýär. Güýzki çagyryş möwsüminde milli goşunymyzyň hatarlaryny dolduran harby gullukçylar dabaraly ýagdaýda... Dowamyny oka

Ýaş esgerleriň harby gulluga uýgunlaşma döwri
18.11.2019
Biz häzirki wagtda amala aşyrylýan güýzki çagyryş möwsüminiň dowamynda milli goşunymyza harby gulluga gelen harby gullukçylaryň ilkinji gulluk hepdeleri barada okyjylarymyza giňden gürrüň bermegi makul bildik. Harby bölümlere gelenlerinden... Dowamyny oka

Watan goragçylary – Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýeleri
18.11.2019
Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallasy bilen ösüşleriň, öňegidişlikleriň şaýady bolýarys. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyň ösmeginde, özgermeginde ýaşlara has uly... Dowamyny oka

«Ýylyň terbiýeçi serkerdesi» atly bäsleşigi jemlendi
15.11.2019
Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň terbiýeçi serkerdeleriniň hünär taýýarlyklaryny kämilleşdirmek, öňdebaryjy tejribeleri ýaýratmak we harby gullukçylar bilen geçirilýän terb... Dowamyny oka

Edermenligiň we watançylygyň mekdebi
14.11.2019
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow goşuny döwrebaplaşdyrmak we özgertmek, onuň düzümlerini tutuş dünýäde Ýaragly Güýçlerine bildirilýän talaplara laýyk getirmek... Dowamyny oka

Mary welaýatynda harby gulluga ugradyş dabaralary
01.11.2019
Ähli erkek ýetginjekleriň durmuşynda ýatdan çykmajak duýgulara beslenjek günleriň biri hem harby gulluga gidýän günüdir. Eziz Watanymyza we mähriban halkymyza gulluk etmek üçin harby lybasy geýjek gününe her bir ýetginjek sabyrsyzlyk bilen garaşýa... Dowamyny oka