19.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
«Merdanalygyň nusgasy siz, zenanlar!» atly bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlendi
03.03.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň Medeniýet öýünde «Merdanalygyň nusgasy siz, zenanlar!» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ýetip gelýän Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp geçirilen çärä ýurdumyzyň dü... Dowamyny oka

Watany goraýan zenan «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň ýeňijisi
03.03.2020
Zenan harby gullukçylaryň ata Watanymyza, milli medeni mirasymyza, sungatymyza, däp-dessurlarymyza bolan söýgüsini, türkmen zenanlaryna mahsus gaýduwsyzlyk, edep-ekramlylyk, mähir-mylakatlylyk häsiýetlerini we işe ezberligini, döredijilik başarnyk... Dowamyny oka

Konstitusiýany kämilleşdirmek bilen bagly maslahat geçirildi
29.02.2020
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň üstümizdäki ýylyň ýanwar aýynyň aýagynda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde we Konstitusion toparyň birinji mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenis... Dowamyny oka

Yzgant şäherçesinde dabara geçirildi
28.02.2020
Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde ýerleşýän Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýip yglan edilen üstümizdäki ýylyň şygaryna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ýaragly... Dowamyny oka

«Gerçek ýigit, goç ýigit» bäsleşiginiň nobatdaky tapgyrlary geçirildi
22.02.2020
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ähli goşun galalarynda 2020-nji ýylyň esasy çäreleriniň meýilnamasy esasynda, çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylaryň arasynda «Gerçek ýigit, goç ýigit» atly bäsleşiginiň nobatdaky tapgyry geçiri... Dowamyny oka

Harby okuwçylar ders bäsleşiklerine gatnaşýarlar
15.02.2020
Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň nobatdaky tapgyry geçirildi. Bäsleşige Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň zehinli ýokary synp harby okuwçylary... Dowamyny oka

Türkmenistanda raýatlary harby hasaba almak işleri geçirilýär
05.02.2020
Türkmenistanyň harby wekillikleri ýurdumyzyň raýatlaryny ilkinji harby hasaba almak işlerini geçirip başladylar. Bu işiň çäklerinde ýaş ýigitler lukmançylyk barlaglaryndan geçip, çagyryş bölümlerine bellenilýärler. Şeýlelik-de, geljekki harby gull... Dowamyny oka

Ýaragly Güýçlerimizde terbiýeçilik wezipesiniň ähmiýeti
31.01.2020
Türkmenistanyň milli goşunynyň terbiýeçilik wezipesi esgerleri Watana birkemsiz gulluk etmeklige höweslendirmäge, Ýaragly Güýçlerimiziň kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilendir. Harby gullukçylaryň arasynda türkmen halkynyň gadymy ruhy baýlyklaryny we ah... Dowamyny oka

Harby bölümlerde döredijilik bäsleşikleri geçirilýär
31.01.2020
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümlerinde çagyryş boýunça harby gullugy geçýän esgerleriň arasynda «Iň gowy diwar gazeti», «Ylham joşguny» we «Iň gowy nyzam aýdymy» atly döredijilik bäsleşikleri geçirilýär. Şeýle çäreleriň geçirilmegi... Dowamyny oka

«Türkmen alabaý» merkezi açyldy
29.01.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen alabaýlarynyň şan-şöhraty barha dabaralanýar. Ýurdumyzda giňden bellenilen Watan goragçylarynyň gününde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen alabaý» tohumly itleri köpeldiş we kämilleş... Dowamyny oka