03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
«Berkarar döwletiň bagtyýar Watan goragçylary»
14.09.2019
Şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli hem-de Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň çagyryş boýunça harby gullukçylaryň döredijilik ukyplaryny ýüze çykarmak we olaryň ukyp başarnyklaryny kämilleşdirmek maksady bilen geçirilen «Berkarar... Dowamyny oka

«Türkmen alabaýy» atly täze eseriň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
14.09.2019
Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de türk­men hal­ky­nyň asyrlaryň dowamynda dö­re­dip, dün­ýä gi­ňiş­li­gin­de be­ýik yk­rar­na­ma eýe bolan mil­li gymmatlyklary­na be­lent sar­pa go­ýul­ýan­dy­gy bi­ziň her bi­ri­miz­de çäk­siz... Dowamyny oka

Türkmen edermenleriniň dabaralanmasy
08.09.2019
7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryna bagyşlanan aýdym-sazly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.Dabaraly çärä dürli goşun görnüşleriniň harby gullukçylary, harb... Dowamyny oka

Şa serpaýyňyz gutly bolsun, Watan goragçylary!
07.09.2019
Watan mukaddesligi hakynda söz gozgalanda islendik adamyň kalby, durky-düýrmegi mähir-muhabbete beslenýär. Watan hakyndaky gozgalýan gürrüňler hem, Watanyň taryhy-da, şu güni-de, geljegi-de bizi biparh goýmaýar. Onuň ösüş-özgerişleri, şany-şöhrat... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
06.09.2019
5-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýyly... Dowamyny oka

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary ussatlyklaryny kämilleşdirýärler
05.09.2019
Şu günki geçirilýän harby okuw-türgenleşiginde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary söweşjeň ussatlyklaryny we başarnyklaryny görkezdiler.«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň harby gu... Dowamyny oka

Harby gullukçylaryň ebedi hemrasy
05.09.2019
«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň harby türgenleşiginiň esasy bölegi geçirileninden soň tälimhana meýdan lybasly Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary çykdy. Olaryň ýany bilen adamzadyň wepaly dosty – t... Dowamyny oka

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň hüjüm taktikasy hereketde
05.09.2019
...Meýdan asudalygyny «garşydaş» tarapyndan dolandyrylýan, ähli şertlerde ýöreýän awtoulaglaryň gopguny bozýar. Önümçilik desgasynyň barlag-goýberiş nokadyna ýetip, olar awtomatlaşdyrylan ýaraglarynyň kömegi bilen hüjüme geçýärler. Önümçilik desga... Dowamyny oka

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň sazlaşykly hereketleri
05.09.2019
Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary şu günki geçirilen tälimde bilelikdäki harby hereketleriniň ýokary sazlaşygyny görkezdiler. Gerçek ýigitleriň taktikasy esasynda «garşydaşyň» şertli önümçilik desgasyna... Dowamyny oka

«Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryň harby türgenleşigi geçirildi
05.09.2019
Şu gün Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki harby türgenleşigi geçirildi. Bilelikdäki harby türgenleşigi häzirkizaman howplaryna we wehimlerine garşy göreşmek boýunça «Tü... Dowamyny oka