22.03.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna toý sapary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna toý sapary
19.06.2022 389 Habarlar

18-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Lebap welaýatyna toý saparyny amala aşyryp, sebiti durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, galla oragynyň depginleri, senagat-önümçilik toplumyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gündogar sebitinde senagat we oba hojalygy pudaklarynda giň möçberli özgertmeler amala aşyrylýar. Bu bolsa welaýatyň durmuş-ykdysady taýdan sazlaşykly ösüşini üpjün edýär. Şunda oba zähmetkeşleriniň netijeli işini ýola goýmak ugrunda döwlet tarapyndan zerur tagallalar edilýär.