01.12.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
30.06.2020 113 Habarlar

29-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Gyrgyzystanyň baştutany milli Liderimiz bilen mähirli salamlaşyp, hormatly Prezidentimizi doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, abadançylyk, Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine, halkyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen döwlet işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, özüniň gyrgyz kärdeşi bilen ynanyşmak, deňhukukly we birek-birege hormat goýmak esasynda ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde ýola goýulýan döwletara gatnaşyklarynyň meseleleri boýunça pikir alyşmak üçin dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdi.

Iki döwletiň Baştutanlary ozal gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişine ýokary baha berip, umumy pikire görä, ägirt uly mümkinçiliklere eýe bolan özara bähbitli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine bolan oňyn çemeleşmeleri ylalaşdylar. Hususan-da, taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajypdygyny nygtap, ikitaraplaýyn ugradylýan harytlaryň we ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek, iki ýurduň işewür toparlarynyň wekilleriniň göni gatnaşyklaryny ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleleri işläp taýýarlamagyň maksadalaýyk boljakdygyny bellediler.