30.01.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Boeing-iň täze lazer ýaragy söweşijilik ukybyny subut etdi
Boeing-iň täze lazer ýaragy söweşijilik ukybyny subut etdi
14.11.2019 285 Habarlar

Boeing-iň täze lazer ýaragy uçarmansyz uçarlaryň howplaryna garşy durmak ukybyny subut etdi.

Boeing kompaniýasy, soňky geçirilen barlaglarda ykjam lazer ýarag ulgamynyň ähli synaglardan üstünlikli geçendigini mälim etdi. Ykjam lazer ýarag ulgamynyň (CLWS) mobilizasiýa ukyby onuň esasy aýratynlygydyr. Ýaragy tehnikalarda, gämilerde beýleki ýarag ulgamlary bilen utgaşyklykda we ýeke özüni aýratynlykda hem ulanyp bolýar.

Şeýle hem ýaragy gury ýerdäki tabşyryklarda üç aýakly söýegiň hem-de konteýnerleriň üstünde oturdyp bolýar.