16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
2020-nji ýyl «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edildi
2020-nji ýyl «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edildi
28.12.2019 32126 Bitaraplygyň mekany

«Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» diýen şygar astynda geçip barýan 2019-njy ýyl ençeme syýasy, ykdysady, medeni wakalara beslenip, öz adyny taryhyň gatlaryna altyn harplar bilen ýazdyrdy. Ynha, düýn, ýagny 27-nji dekabrda bolsa Gahryman we mähriban Arkadagymyz – hormatly Belent Serkerdebaşymyz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde deputatlar we halk bilen giňden ara alyp maslahatlaşmagyň netijesinde, 2020-nji ýylyň şygaryny «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýip yglan etdi. Bu ajaýyp şygar merdanalyk mekdebini müdimi özleşdirip ýaşaýan halkymyz üçin buşluk bolup ýaňlandy. 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýip yglan edilmegi mynasybetli milli goşunymyzyň edermen Watan goragçylarynyň adyndan hormatly Belent Serkerdebaşymyzy, mähriban halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys. Gahryman we mähriban Arkadagymyzyň – hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli döwletli işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýäris.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, ýurdumyzda döwrüň talaplaryna we möhüm wakalaryna bagyşlanyp, her ýyly döwrebap atlandyrmak baradaky ýörelge indi asylly däbe öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ozal beren tabşyryklaryndan ugur almak bilen, ata Watanymyzyň gülläp ösmegine, ykdysady kuwwatynyň has-da berkemegine, parahatçylyk söýüjilige, hoşniýetli goňşuçylyga, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyga esaslanýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatymyzy, umumadamzat ähmiýetli halkara başlangyçlary giňden wagyz etmekde hem-de dünýä ýaýmakda, şeýle hem geljek ýylda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň giňden bellenilip geçilmeginde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» şygary bize öňde goýan maksatlarymyza tarap ynamly öňe gitmäge ýardam eder.

Bitaraplyk derejesi dünýäde iki gezek ykrar edilen hem-de BMG-niň degişli Kararnamalary bilen berkidilen Berkarar Watanymyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ähmiýeti örän uludyr. Bitaraplyk halkymyzyň milli guwanjyna we mertebesine öwrüldi.  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döredijilikli daşary syýasy ugry netijesinde, bu gün Türkmenistan dünýä ýüzünde parahatçylyk söýüjilikli döwlet hökmünde giňden tanalýar. Ýurdumyzyň tutuş adamzadyň, abadançylygyň we ösüşiň bähbidine öňe sürýän netijeli başlangyçlary sebitde howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde uly orun eýeleýär.

Gahryman we mähriban Arkadagymyzyň – hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň kabul edýän çözgütleriniň ählisi mähriban halkymyzyň eşretli, bolelin durmuşyň hözirini görüp ýaşamagy babatdaky aladalardan gözbaş alýar. Hakykatdan-da, «Ýyllar gelşinden belli» diýlişi ýaly, Täze — 2020-nji ýyl hem çyn ýürekden edilen dilegleri Arşa göterjek, ojaklara diňe gowulyklary getirjek, didelerden bagt ýaşy bolup döküljek, tutumlary uludan tutuljak ýyl bolup, toýlary toýa, ýeňişleri ýeňşe seplär!

Halkymyz Watan gymmatlygyny mukaddeslik hasaplaýar. Ata Watanyň parahatlygy, halkyň rahat durmuşy Watan goragçylary üçin mukaddes borçdur. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parahatçylyk söýüjiligi ýörelge edinýän içeri we daşary syýasaty eziz Watanymyzyň her bir gününi bagtyýarlyga, unudylmajak şatlykly pursatlara besleýär. Bu gün ähli halkymyz, şol sanda Watan goragçylary hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň alyp barýan beýik işlerine, ynsanperwerlik ýörelgelerine, halkara derejede gazanýan at-abraýyna tüýs ýürekden buýsanýarlar hem-de hormatly Belent Serkerdebaşymyza ählihalk Lideri hökmünde çäksiz alkyş we köp sagbolsun aýdýarlar.

Goý, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda ak ýyllaryň ganatynda mertebeli menzillere barýan eziz Watanymyzyň dünýä dolan şany watandaşlarymyzyň her biriniň köňlüne ganat, ýüregine ylham, işlerine rowaçlyk bersin!

 «Milli goşun».

Meňzeş habarlar