09.05.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýeňişli günleriň ýalkymy
1 gün öň
1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bagtyýarlyk döwrümizde ata-babalarymyzyň mertlik-merdanalyk mekdebi bolup, ýaş nesilleriň kalbynda orun aldy. Watançy esgerler mukad... Dowamyny oka
Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda subut etdiler
03.11.2020
Şu gün Harby institutyň basketbol meýdançasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň basketbol toparlarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.Ýurdumyzyň harby we... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Täze okuw ýyly — täze üstünlikleriň badalgasy
01.09.2020
1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada täze okuw ýyly hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň harb... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Beýik Ýeňşiň şanyna: şekillendiriş sungaty muzeýindäki sergi
6 sagat öň
Şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen suratkeşleriniň Beýik watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşe bagyşlanan işleriniň sergisi açyldy.Bölümleriň birinde şol ýowuz ýyllaryň wakalaryny yzygiderli suratlandyrýan şekillendiri... Dowamyny oka

Türkmenistan ÝHHG-niň 11 ýurdy bilen bir hatarda nasizme garşy göreşde wepat bolanlaryň ýadygärliklerini aýawly saklamaga çagyrdy
6 sagat öň
Türkmenistan we ÝHHG-niň agzasy bolan 10 ýurt doganlyk gonamçylyklaradyr Ikinji Jahan urşy ýyllarynda nasizme garşy göreşde wepat bolanlaryň hormatyna galdyrylan ýadygärlik toplumlaryna aýawly çemeleşmäge we nasistleriň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Ýeňiş Güni bilen gutlady
6 sagat öň
Eziz halkym!Hormatly uruş weteranlary!Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.Hoşniýetlilik, parahatçylyk, watansöýüjilik, ynsanperwerlik, gaýduws... Dowamyny oka

Aşgabatda täze ugurlar boýunça awtobus gatnawlary
1 gün öň
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 54-nji «T... Dowamyny oka

Ylhamyň, gözelligiň mekany
1 gün öň
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Paýtagtymyz Aşgabat gaýtalanmajak gözellikleriň şäheridir. Zehinli suratkeşlerimiz onuň gözelliklerini sungat eserleriniň üsti bilen wasp edýärler. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademi... Dowamyny oka