19.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukdan boşatmak we harby gulluga çagyrmak boýunça Permana gol çekdi
1 gün öň
Türkmenistanyň Prezidentiniň PermanyÇagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmeni... Dowamyny oka
Raýdaşlyk çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň üstünligi
13.02.2020
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň jemleýji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň sylaglarynyň üsti ýene bir altyn medal bilen ýetirildi.... Dowamyny oka
Türkmenleriň mamlýuklar döwletiniň harby sungaty
31.01.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen milli mirasymyzy we taryhymyzy öwrenmäge, ylmy-barlag işlerini geçirmäge giň mümkinçilikler döredildi. Şol döredilen mümkin... Dowamyny oka
Täze okuw ýyly — täze üstünlikleriň badalgasy
01.09.2020
1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada täze okuw ýyly hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň harb... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
1 gün öň
16-njy sentýabrda paýtagtymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara mediaforum geçirildi. Oňa köpçülikleýin habar beriş ulgamyndaky abraýly halkara we sebit guramalarynyň, diplomatik t... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady
1 gün öň
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Suga Ýosihide Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.“Siziň ýolbaşçylygyňyzda Ýaponiýa... Dowamyny oka

Daşoguzly ekerançylar pagta ýygymyna girişdiler
1 gün öň
16-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, howa şertlerine görä, “ak altyn” möwsümine ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden biraz gijiräk badalga berilýän Daşoguz welaýatynyň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi
2 gün öň
15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Milli Liderimiz Russiý... Dowamyny oka

Türkmenistanyň elektrik energetikasyny ösdürilmegi — ýurdumyzyň we sebitiň bähbitlerine
2 gün öň
Watanymyzyň kuwwatly döwrebap energetika ulgamy tutuş halk hojalyk toplumyny üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu toplumyň döwrebaplaşdyrylmagyny hem-de sanl... Dowamyny oka