30.01.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Türkmen alabaý» merkezi açyldy
9 sagat öň
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen alabaýlarynyň şan-şöhraty barha dabaralanýar. Ýurdumyzda giňden bellenilen Watan goragçylarynyň gününde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen ala... Dowamyny oka
Harby talyplaryň halkara sport üstünlikleri
20.01.2020
Ýanwar aýynyň 10-12-si aralygynda Türkiýe döwletiniň Stambul şäherinde «Ýaşar Dogu-2020» ady bilen geçirilen erkin göreş boýunça halkara ýaryşy diýseň çekeleşikliligi bilen tapawutlandy. Turuwbaşdan üstünlige... Dowamyny oka
Agzybirlik bilen beýiklik tapan Nurberdi han hakynda buýsançly söhbet
06.01.2020
Ýaradanyň özi ýalkajak bolanda ýol tapýar. Taryhyň ýowuz pursatlary hasap edilýän ýyllarda-da ilagasy bolup, öz halkyny döş gerip gorap biljek ärler döräberýär eken. Gürrüň türkmeniň gerçek ýigidi Nurberd... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Iýmit önümlerini seljermek boýunça Türkmenistanyň barlaghanalarynyň ygtybarly işleri halkara derejesinde ykrar edildi
1 gün öň
Indi üç ýyldan gowrak wagt bäri Aşgabatda Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezi hereket edýär. Onuň açylyş dabarasyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Türkm... Dowamyny oka

Watanymyzyň sebitlerinde täze jaýlar açyldy
1 gün öň
Watan goragçylarynyň gününde Amyderýanyň boýundaky şäherde Lebap welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň işgärleri üçin niýetlenen döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasy boldy. «Lebapobataslama» institutynyň bi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
1 gün öň
27-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda san... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna, işgärlerine, harby talyplaryna we esgerlerine
2 gün öň
Hormatly Watan goragçylary! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň ilkinji günlerinde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu baýram Garaşsyz,... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň welaýatlarynda döwrebap ýolagçy awtomenzilleri gurlar
25.01.2020
24-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Öwezow Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda ýolagçy awtomenzillerini gurmak boýunça alnyp barylýan işle... Dowamyny oka