04.06.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan gahrymanlarynyň edermenligi mawy ekranda
22.05.2023
Ýurdumyzda harby gullukçylaryň watançylyk ruhuny belende götermek hem-de medeniýetli dynç almaklaryny üpjün etmek maksady bilen paýtagtymyzdaky kinokonsert merkezlerinde Watan goragçylary üçin Sahysalyh Baýra... Dowamyny oka
Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri sylaglanyldy
26.05.2023
25-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzda 2023-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda geçirilen abraýly halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri... Dowamyny oka
ARTYKOGULLARYNDAN BAŞLANAN TARYHY ARTYKMAÇLYK
03.04.2023
    Türkmeniň milli buýsanjy taryhyň çuňluklarynda-da ýeriň basyndan dykyzlygyny güýçlendirip, hilini ýokarlandyrýan almaz mysalydyr.    Söhbediň başyny 1136 – 1202-nji ýyllarda ýaşan, yslam dünýäsine wekilçi... Dowamyny oka
«Soňky jaň» dabarasy geçirildi
25.05.2023
25-nji maýda «Soňky jaň» dabarasy tutuş ýurdumyz boýunça dabaralanýar. Ýurdumyzyň ähli orta mekdepleri bilen bilelikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň 11-nji synp... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
27.05.2023
26-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň m... Dowamyny oka

Türkmenistanda «Soňky jaň» mynasybetli dabaralar geçirildi
26.05.2023
25-nji maýda Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu nurana baýram soňky jaňyň kakylmagy bilen ýaş oglanlaryň we gyzlaryň on müňle... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Prezidentini gutlady
26.05.2023
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň Prezidenti Salome Zurabişwilä Gruziýanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz mümkinçi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
25.05.2023
24-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Stiwen Konlony kabul... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasyny gutlady
25.05.2023
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasy Abdulla II bin Al Husseýne Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny... Dowamyny oka