22.03.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan goragçylarynyň baýramçylyk sowgady
27.01.2023
27-nji ýanwarda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.Baýramçylyk dabarasy Türkmenistanyň harby we... Dowamyny oka
Türkmenistanyň Tennis federasiýasy ITF-iň ýanyndaky okuw merkezi bolar
09.11.2022
Halkara tennis federasiýasy (ITF) Türkmenistana ygtyýarly okuw merkezi bolmaga resmi taýdan ygtyýar berdi. Halkara tennis federasiýasynyň prezidenti Dewid Haggertiniň we ITF-iň ýerine ýetiriji direktory Luka... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa çagyrýarys
21.02.2023
1. 2023-2024-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebinde okamaga isleg bildiren, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyny tamamlanda... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň önümleriniň sergisi bilen tanyşdy
2 gün öň
18-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli geçirilýän sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, se... Dowamyny oka

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy
2 gün öň
18-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrüň sazlaşykly ösüşiniň nyşany hökmünde Köpetdagyň etegindäki gözel künjekde bina edilen Arkad... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti ýazky bag ekmek möwsümine badalga berdi
2 gün öň
18-nji martda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Watanymyzy gülläp ösýän künjege öwürmek boýunça giň möçberli ählihalk bag ekişliginiň ýazky möwsümine badalga berildi. Ýurdumyzyň d... Dowamyny oka

«Nurana bina» – gözellikden başlanýan ýol
18.03.2023
17-nji fewralda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan sergi öz işine başlady. Sergä hususy pudagyň wekilleriniň 20... Dowamyny oka

Türkmenistanyň kazylarynyň V maslahaty
18.03.2023
17-nji martda Adalat köşgünde Türkmenistanyň kazylarynyň V maslahaty geçirildi. Oňa Ýokary kazyýetiň, Arbitraž kazyýetiniň wekilleri, welaýat, etrap we şäher kazyýetleriniň kazylary gatnaşdylar. Sanly ulgam arkaly geç... Dowamyny oka