01.12.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan ogullary hormata mynasyp
20.11.2020
Watan, özüniň merdi-merdana gerçekleri bilen beýikdir. Watany beýgelden Watan ogullarynyň ady taryha ebedi möhürlenýär. Ine, gözel paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň Watan goragçylary üçin açylyp, u... Dowamyny oka
Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda subut etdiler
03.11.2020
Şu gün Harby institutyň basketbol meýdançasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň basketbol toparlarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.Ýurdumyzyň harby we... Dowamyny oka
Türkmenleriň mamlýuklar döwletiniň harby sungaty
31.01.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen milli mirasymyzy we taryhymyzy öwrenmäge, ylmy-barlag işlerini geçirmäge giň mümkinçilikler döredildi. Şol döredilen mümkin... Dowamyny oka
Täze okuw ýyly — täze üstünlikleriň badalgasy
01.09.2020
1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada täze okuw ýyly hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň harb... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi
1 gün öň
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.Oňa Me... Dowamyny oka

Türkmenistanyň we Owganystan Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
1 gün öň
28-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Iki döwletiň Baştutanlary telefon arkal... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady
1 gün öň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutla... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
1 gün öň
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasynaBirleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, OwganystanyňtelekeçileriTürkmenbaşydaky nebiti g... Dowamyny oka

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
2 gün öň
Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň nobatdaky umumy maslahatyna hem-de GDA-nyň Parlament Assambleýasynyň... Dowamyny oka