09.04.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Halkara Nowruz gününi aýdym-saz bilen garşylaýarys
21.03.2020
Şu gün ýurdumyzda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni giň gerimde bellenilýär. «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän üstümizdäki ýylda Nowruz baýramçylygy nobatdaky gezek döredijil... Dowamyny oka
Raýdaşlyk çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň üstünligi
13.02.2020
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň jemleýji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň sylaglarynyň üsti ýene bir altyn medal bilen ýetirildi.... Dowamyny oka
Türkmenleriň mamlýuklar döwletiniň harby sungaty
31.01.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen milli mirasymyzy we taryhymyzy öwrenmäge, ylmy-barlag işlerini geçirmäge giň mümkinçilikler döredildi. Şol döredilen mümkin... Dowamyny oka
Ýaşlary harby bilime höweslendirýän çäreler
01.04.2020
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerine girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalaryny k... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi
1 gün öň
7-nji aprelda Türkmenistanda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli sport, bedenterbiýe-sagaldyş we beýleki çäreler geçirildi. Irden milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedo... Dowamyny oka

Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň dabaralanmagy
2 gün öň
1950-nji ýyldan bäri her ýyl 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Bu senäniň saýlanyp alynmagy tötänleýin däldir, hut 1948-nji ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Tertipnamasy güý... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
2 gün öň
Mähriban halkym!Eziz watandaşlar!Biz ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününi giňden belläp geçýäris. Sizi sagdynlygy we ruhubelentligi dabaralandyrýan Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu ajaýyp halk... Dowamyny oka

Ýurdumyz boýunça jemgyýetçilik tertibine kömek berýän gözegçilik nokatlaryny dörediler
04.04.2020
3-nji aprelda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň beren tabşyryklaryny, hususan-d... Dowamyny oka

Ýanwar — mart aýlarynda ulag-kommunikasiýa ulgamynda 109,7 göterim ösüş depgini gazanyldy
04.04.2020
3-nji aprelda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer B.Öwezow ýanwar — mart aýlarynda ulag-kommunikasiýa ulgamynyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň alyp baran işleri... Dowamyny oka