29.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan goragçylarynyň baýramçylyk sowgady
1 gün öň
27-nji ýanwarda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.Baýramçylyk dabarasy Türkmenistanyň harby we... Dowamyny oka
Türkmenistanyň Tennis federasiýasy ITF-iň ýanyndaky okuw merkezi bolar
09.11.2022
Halkara tennis federasiýasy (ITF) Türkmenistana ygtyýarly okuw merkezi bolmaga resmi taýdan ygtyýar berdi. Halkara tennis federasiýasynyň prezidenti Dewid Haggertiniň we ITF-iň ýerine ýetiriji direktory Luka... Dowamyny oka
Türkmen paýtagtynyň taryhy – fotosuratlarda
25.04.2021
(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)Aşgabat şäheri gadymdan oturymly ozalky Ashabat obasynyň ýerinde döräpdir. 1881-nji ýylyň ýanwarynda Ashabat çeşmesiniň ugrunda ýerleşýän agzalan obada 800 çemesi ak öý bar eken.... Dowamyny oka
BILIMLI HÜNÄRMENLER – ÝAGTY GELJEGIŇ KEPILI
21.08.2022
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa toplumyň okuw otagyna bardylar. Bu ýerde müdiriýetiň ýolbaşçysy interaktiw tagtanyň kömegi ark... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine
2 gün öň
Hormatly Watan goragçylary!Sizi ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurlu... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
2 gün öň
26-njy ýanwarda Mary welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri hem-... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
2 gün öň
Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy S.G.BERDIMUHAMEDOWA goşun generaly diýen harby ady dakmak hakyndaTürkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkme... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
2 gün öň
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona we ýurduň ähli doganlyk halkyna Türkmenistan b... Dowamyny oka

Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak — döwlet syýasatynyň möhüm ugry
3 gün öň
25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, «Çoganly» ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky kottejler toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasy ge... Dowamyny oka