19.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby türgenler baýramçylygy uly üstünlikler bilen garşyladylar
11.12.2020
Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň arasynda giň gerimde geçirilen köpçülikleýin sport ýaryşlarynyň jemleri jemlendi. Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýra... Dowamyny oka
Harby türgenlerimiz ussatlygyny basketbol meýdançasynda subut etdiler
03.11.2020
Şu gün Harby institutyň basketbol meýdançasynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň basketbol toparlarynyň arasynda duşuşyk geçirildi.Ýurdumyzyň harby we... Dowamyny oka
Türkmenleriň mamlýuklar döwletiniň harby sungaty
31.01.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen milli mirasymyzy we taryhymyzy öwrenmäge, ylmy-barlag işlerini geçirmäge giň mümkinçilikler döredildi. Şol döredilen mümkin... Dowamyny oka
Täze okuw ýyly — täze üstünlikleriň badalgasy
01.09.2020
1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada täze okuw ýyly hem-de Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzyň harb... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki sport abraýy barha artýar
16 sagat öň
Agyr atletikaçy türgenimiz Ýulduz Jumabaýewanyň 2018-nji ýylyň noýabr aýynda paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda gazanan görkezijileri boýunça türgen gyzymyz itekläp götermekde kümüş... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyna minnetdarlyk hatyny iberdi
16 sagat öň
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara agyr atletika federasiýasynyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji jenap Maýkl Iranä minnetdarlyk hatyny we mähirli salamyny ýollady.Hormatly Prezidenti... Dowamyny oka

Türkmenistan – Owganystan: kontinental ähmiýetli taslamalar amala aşyryldy
16 sagat öň
16-njy ýanwarda paýtagtymyzda guralan brifing möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň -- Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, “Akina-Andhoý” beketleriniň aralygynda 30 kilometrli... Dowamyny oka

Resmi habar
16 sagat öň
Türkmenistanyň Prezidenti,Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetiniň PrezidentiOnuň Alyhezreti,jenap Gurbanguly BerdimuhamedowaSiziň Alyhezretiňiz! Çuňňur hormatlanylýan Prezident!Size belent hormatymyzy hem-de Türkmenist... Dowamyny oka

Birža täzelikleri
16 sagat öň
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 158-si baglaşyldy.Şweýsariýadan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Maltadan, Owganystandan we beýleki ýu... Dowamyny oka