25.01.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby talyplaryň halkara sport üstünlikleri
20.01.2020
Ýanwar aýynyň 10-12-si aralygynda Türkiýe döwletiniň Stambul şäherinde «Ýaşar Dogu-2020» ady bilen geçirilen erkin göreş boýunça halkara ýaryşy diýseň çekeleşikliligi bilen tapawutlandy. Turuwbaşdan üstünlige... Dowamyny oka
Agzybirlik bilen beýiklik tapan Nurberdi han hakynda buýsançly söhbet
06.01.2020
Ýaradanyň özi ýalkajak bolanda ýol tapýar. Taryhyň ýowuz pursatlary hasap edilýän ýyllarda-da ilagasy bolup, öz halkyny döş gerip gorap biljek ärler döräberýär eken. Gürrüň türkmeniň gerçek ýigidi Nurberd... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Ýurdumyzyň welaýatlarynda döwrebap ýolagçy awtomenzilleri gurlar
13 sagat öň
24-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Öwezow Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda ýolagçy awtomenzillerini gurmak boýunça alnyp barylýan işle... Dowamyny oka

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ornaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar
13 sagat öň
24-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ornaşdyrmak boýunça Energetika ministrligi tarapyndan alnyp b... Dowamyny oka

Türkmen elektroenergetikasynyň eksport kuwwaty artýar
15 sagat öň
24-nji ýanwarda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Türkiýe Respublikasynyň «Çalyk Holding A.Ş.» kompaniýasynyň golçur kärhanasy bolan «TAPP-500 Power Transmission Line FZE» kompaniýasynyň arasyn... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
16 sagat öň
24-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalary... Dowamyny oka

Bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlenildi
1 gün öň
Web-saýtymyzyň hormatly okyjylary! Şu ýylyň 7 – 23-nji ýanwary aralygynda geçirilen «Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. Kesgitlenen wagtyň dowamynda 150-den gowra... Dowamyny oka