16.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby kasamy kabul eden harby gullukçylar – ýurdumyzyň konstitusion gurluşynyň mizemez daýanjy
15.06.2020
Şu günler hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň degişli Permanyna laýyklaykda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine we beýleki goşun görnüşlerine kabul edilen ýaş esgerler mukaddes harby kasamy kabul edýärler. Muňa... Dowamyny oka
Raýdaşlyk çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň üstünligi
13.02.2020
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň jemleýji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň sylaglarynyň üsti ýene bir altyn medal bilen ýetirildi.... Dowamyny oka
Türkmenleriň mamlýuklar döwletiniň harby sungaty
31.01.2020
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen milli mirasymyzy we taryhymyzy öwrenmäge, ylmy-barlag işlerini geçirmäge giň mümkinçilikler döredildi. Şol döredilen mümkin... Dowamyny oka
Harby uçurymlaryň ilkinji serkerdelik gadamlary «Halk hakydasyndan» başlandy
13.06.2020
13-nji iýunda Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada ilkinji serkerdelik şahsyýetnamalaryny kabul... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Ilatyň saglygynyň bähbidine: öňüni alyş we gorag çäreleri
12 sagat öň
Ozal habar berlişi ýaly, Aşgabat şäheriniň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň howasyny barlamak boýunça geçirilen işleriň netijesinde howada tozan bölejikleriniň bardygy kesgitlenildi. Howa şertleriniň adam bedenine ýar... Dowamyny oka

BSGG: Türkmenistan ýokanjyň ýurduň çäklerinde getirilmeginiň öňüni almagy üçin ähli tagallalary gördi we bu çäreler üstünlikli boldy
12 sagat öň
15-nji iýulda Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň hökümetiniň çakylygy boýunça Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň Ýewropa sebit edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň jemleri boýunça maslahat geçir... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsady wagtynda balyk tutmak bilen meşgullandy
15 sagat öň
15-nji iýulda dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ajaýyp kölleriň birinde balyk tutmak bilen meşgul boldy. Diýarymyzyň suw howdanlarynda balyklaryň köp görn... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi
1 gün öň
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň birnäçe welaýatlarynda bolup geçen giň gerimli suw joşgunlary netijesinde köp sanly adam pidalary, şikes ýetmel... Dowamyny oka

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr
1 gün öň
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna sanly tehnologiýalaryň işjeň... Dowamyny oka