25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
3 gün öň
Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga... Dowamyny oka
Türgenimiz dünýä çempionatynda bürünç medal gazandy
12.03.2019
Şu günler ABŞ-da ýaşlaryň arasynda geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ildeşimiz Bektimur Reýimow bürünç medala eýe boldy.Türkmenistanly türgen bu baýragy 67 kilograma çenli agramlyk derejesinde... Dowamyny oka
Mälik şa
11.03.2019
Mälik şa Beýik Seljuk türkmen şadöwletiniň meşhur soltany Alp Arslanyň ogludyr. Ol 1055-nji ýylyň 6-njy awgustynda dünýä inipdir. Onuň dünýä inen ýyly seljuk türkmenleriniň taryhynda ähmiýetli wakalaryň biri... Dowamyny oka
Serkerdeler hünär taýdan kämilleşdiriler
06.03.2019
6-njy martda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklary bilen baglylykda Milli goşunymyzyň harby birikmeleri... Dowamyny oka
Soňky habarlar
Türkmenistanda gowaça ekişine badalga berildi
20 sagat öň
Ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda wajyp oba hojalyk möwsümi hasaplanylýan köpçülikleýin gowaça ekmek işine girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň 15-nji martda geçiril... Dowamyny oka

Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek bag ekmek maksatnamasynyň esasy maksadydyr
1 gün öň
Türkmenistanda täze bag ekmek möwsümi başlandy. 21-nji martda bellenilen Halkara Nowruz gününde tutuş ýurdumyz ýowaryna çykdy. Ol diňe bir ildeşlerimiziň joşgunly zähmetiniň hakyky baýramçylygy bolman, eýsem, türkmen... Dowamyny oka

Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
2 gün öň
21-nji martda ýurdumyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni köp öwüşginli dabaralara beslendi. Baýramçylygyň esasy folklor-etnografiýa çykyşlary Nowruz ýaýlasynyň çäginde ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: asylly işler tutuş il bolup amala aşyrylýar
2 gün öň
21-nji martda Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramçylyk mynasybetli dabaralar, däp bolşy ýaly, «Nowruz ýaýlasynda» ýaýbaňlandyryldy. Bu ýerde ägirt uly «T... Dowamyny oka

Garaşsyz, hemişelik bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna!
3 gün öň
Eziz watandaşlar! Mähriban halkym! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda giňden bellenýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bil... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.