19.02.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýaş kitapsöýerler üçin çäre geçirildi
2 gün öň
«Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylyny mynasyp garşy almak mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde «Türkmen dili we edebiýa... Dowamyny oka
Figuralaýyn typýan türgenlerimiziň «Aziýanyň çagalary» oýunlarynda gazanan üstünlikleri
3 gün öň
Russiýa Federasiýasynda «Aziýanyň çagalary — 2019» birinji gyşky halkara oýunlary dowam edýär. Şu gün «Kristal» sport köşgünde figuralaýyn typmak boýunça ýekelikde erkin maksatnama boýunça ýaryşlar geçirildi.... Dowamyny oka
Mete han
08.02.2019
Oguz türk­men­le­ri­niň beýik Hun döwletiniň hö­kümdary (hö­kümdarlyk döwri b.e. öňki 209–174 ý.) Mete hana gadymy atasynyň ady dakylyp, oňa Oguz han hem diýlipdir. Taryhçy Ö.Gündogdyýew Mete hanyň 35 ýaşynda... Dowamyny oka
Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär
19.01.2019
2019-njy ýylyň meýilnamasy boýunça, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Ýörite maksatly toparlarynyň hünär derejelerini has-da kämilleşdirmek maksady bilen «Kelete» okuw merkezinde şu aýyň 7-19-y aralygynda g... Dowamyny oka
Soňky habarlar
Türkmenbaşy şäherinde Köpugurly hassahana gurlar
6 sagat öň
18-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynda wise-premver P.Agamyradow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň saglygyny goramak boýunça durmuşa geçirilýän işler, «Türkmenistanyň Prezide... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
7 sagat öň
18-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wi... Dowamyny oka

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi
23 sagat öň
Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Türkmen diplomatiýasy: halkara meselelerini çözmegiň hyzma... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat
1 gün öň
17-nji fewralda Döwlet sirkinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan «Galkynyş» toparyna Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumyndan ajaýyp bedewi sowgat bermek dabarasy boldy.Bu waka mede... Dowamyny oka

3 million düýp nahal ekiler
3 gün öň
15-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.Döwlet Baştutanymy... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.