24.01.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Milli Goşun» žurnalynyň nobatdaky sany
17.01.2019
«Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen 2018-nji ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhy üçin, hakykatdan-da, ähmiýetli ýyl boldy. Ýurdumyzyň taryhy işleri dünýä... Dowamyny oka
Maksatmyrat Şamyradow: «Biz muny hökman başarmaly»
15.01.2019
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Aziýanyň kubogyny almak ugrundaky yklym bäsleşigini dowam etdirýär. Bu ýaryşda iki oýun geçiren ýygyndymyzyň öňünde ýene bir aýgytlaýjy oýun bar. Şol oýun hem tü... Dowamyny oka
Ady älemde dessan
14.01.2019
Görogly. Bu ýekeje sözi agzap bildigiň Ýewropa bilen Aziýa yklymyndaky halklaryň aglabasynyň göz öňünde watanperwerligi bilen ady äleme meşhur bolan edermen, gaýduwsyz, ugurtapyjy we ynsanperwer gerçegiň edeb... Dowamyny oka
Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär
19.01.2019
2019-njy ýylyň meýilnamasy boýunça, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Ýörite maksatly toparlarynyň hünär derejelerini has-da kämilleşdirmek maksady bilen «Kelete» okuw merkezinde şu aýyň 7-19-y aralygynda g... Dowamyny oka
Soňky habarlar
Türkmen bedewiniň milli baýramyny ýokary derejede guramak işleri alnyp barylýar
2 sagat öň
Düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň baş direktory M.Annanepesow, öz nobatynda, aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedew... Dowamyny oka

«Türkmengaz» döwlet konserni «Petrotech — 2019» atly halkara nebit we gaz sergisine gatnaşar
2 sagat öň
Düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow şu ýylyň 10 — 12-nji fewralynda Hindistanyň paýtagty Nýu-Deli şäherinde geçiriljek... Dowamyny oka

Türkmen halylary «Carpet & Art Oasis» atly halkara sergisinde
1 gün öň
Milli halyçylyk sungatymyz şu günler Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde elde dokalan haly önümleriniň 24-nji «Carpet & Art Oasis» atly halkara sergisinde görkezilýär. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrlig... Dowamyny oka

Paýhas çeşmesinden watançylyk, mertlik hakynda
1 gün öň
•   Atany söýen, Watany söýer.•   Geýmäge keten ýagşy, ölmäge – Watan.•   Watan gedaýy – kepen gedaýy.•   Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy.•   Batyr bir öler, gorkak – müň.•   Batyr söweşde belli, ýüwrük – ýaryşda.... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
2 gün öň
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny... Dowamyny oka
Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.