14.12.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Indi biz – esger!»
11 sagat öň
2019-njy ýylyň çagyryş möwsüminiň çäklerinde milli goşunymyzyň hataryny dolduran ýaş esgerleriň harby kasamy kabul ediş dabaralary ýurdumyzyň dürli künjeginde üstünlikli geçirilýär. Harby kasamy kabul eden ýa... Dowamyny oka
Futzal: Aziýa çempionaty — 2020-niň bije atyşlygy geçirildi
07.12.2019
Aşgabadyň «Olimpiýa» myhmanhanasynda geljek ýylyň 26-njy fewraly — 8-nji marty aralygynda Türkmenistanda boljak futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň final böleginiň bije atyşlygy geçirildi.Onuň jemi boýunç... Dowamyny oka
Soltan Tekeş
27.07.2019
Horezmşa Tekeşiň (hökümdarlyk ýyllary 1172-1200ý.) doglan wagty hakda taryhy çeşmeler bize hiç zady habar bermeýär. Biz diňe onuň kakasy Il Arslanyň 1117-1118-nji ýyllarda doglandygyny, 17-18 ýaşlarynda öýlen... Dowamyny oka
Bitaraplyk ýörelgämiz – Dünýä nusga göreldämiz
2 gün öň
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Harby-lukmançylyk fakultetinde Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 24 ýyllygy mynasybetli «Bitaraplyk ýörelgämiz – düný... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti
20 sagat öň
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli uly baýramçylyk konserti boldy.Mukamlar köşgüne Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň hökümetiniň agzalary... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
21 sagat öň
12-nji dekabrda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halky dünýä bileleşigi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk gününi belleýär. Şanly baýramçylyk mynasybetli tutuş ýurdumyzda dabaralar giňden ýaýbaňlandyryldy. Ş... Dowamyny oka

Rapiscan kompaniýasynyň «Tomograph 920 CT» barlag enjamy
1 gün öň
Rapiscan kompaniýasynyň täze önümi howa menzilleri ýaly jemgyýetçilik ýerlerinde goşlaryň barlag ulgamyny kämilleşdirmek üçin niýetlenendir.920 CT enjamy partlaýjy maddalary awtomatiki ýagdaýda ýokary netijelilikde an... Dowamyny oka

Türkmenistanyň dünýä ähmiýetli bitaraplygyna bagyşlanan ylmy maslahat
1 gün öň
11-nji dekabrda Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk» atly ylmy maslahat... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti birža söwdalaryny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
1 gün öň
11-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini sanly ykdysadyýet konsepsiýasyna laýyklykda has-da kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak meseleleri hem-de şu wezipe... Dowamyny oka