21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ahalda çagyryş möwsümiň ýokary depgini
3 sagat öň
Şu günler hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak... Dowamyny oka
Çagalar futbol festiwaly geçiriler
15.05.2019
19-njy maýda «Aşgabat» stadionynyň emeli örtükli türgenleşik meýdanynda 6-12 ýaş aralygynda doglan oglan-gyzlaryň we maýyp çagalaryň gatnaşmagynda «Grassroots» çagalar futbol festiwaly geçiriler. Türkmenista... Dowamyny oka
Soltan Sanjar
01.05.2019
Beýik Seljuk türkmen şadöwletiniň iň soňky hökümdary soltan Sanjar (hökümdarlyk ýyllary 1118–1157 ý.)  1084-nji ýylyň 27-nji noýabrynda dünýä inýär. Sanjar ýaşlygynda atabegi Kamajyň tälim-terbiýesini alypdy... Dowamyny oka
Watan gerçeginiň üstünligi
06.05.2019
Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerin... Dowamyny oka
Beýleki habarlar
Resmi habar
6 sagat öň
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň seýsmik taýdan howply zolaklarynda ýaşaýan ilatyň howpsuz ýaşaýyş-durmuş, ykdysady we ekologiýa şertlerini üpjün etmek, seýsmik howplulyk derejesini kesgitleme... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministrini kabul etdi
6 sagat öň
20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýýartony kabul etdi.Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk... Dowamyny oka

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara
7 sagat öň
Halkara gaz kongresine gatnaşyjylar!Mähriban adamlar!Ilki bilen siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Sizi... Dowamyny oka

23-nji maýda Aşgabatda Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň mejlisi geçiriler
1 gün öň
17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow 23-nji maýda Aşgabatda meýilleşdirilen Tü... Dowamyny oka

Ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň hormatyna aýdym-sazly dabaralar
1 gün öň
18-nji maýda paýtagtymyzyň gözel ýerinde, açyk asmanyň astynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ählihalk baýramçylygyna bagyşlanan döredijilik agşamy dabaraly konsert geçirildi.Pa... Dowamyny oka