28.05.2018
Harby durmuş
Harby däpleriň mirasdüşerleri: türkmen topragyndaky asudalyk ygtybarly goralýar
05.05.2018

3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugy esasynda geçirilen milli goşunyň söweşjeň ukypl... Dowamyny oka

Harby taryh
ALP ARSLANYŇ TÜRKÜSTANA BIRINJI ÝÖRIŞI
23.05.2018

Alp Arslanyň döwründe Beýik Seljuk türkmenleriniň döwleti has güýçlenip, giňelipdir. Alp Arslan onuň günbatar hem-de gündogar böleklerindäki işleriň ýekejesini-de ünsünden sypdyrmandyr. Döwl... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti: dokma senagatyny ösdürmäge, halyçylyk sungatyny saklap galmaga we wagyz etmäge uly üns berler
1 sagat öň

Hormatly sergä we mejlise gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar! Sizi Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli «Dünýä nusgalykdyr türkmen dokmasy» atly dokma we haly önümleriniň halkara sergisiniň hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVIII mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we haly hem-de dokma pudaklaryny ösdürmek ugrunda alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünli... Dowamyny oka


Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň gününiň hormatyna dabaralar
1 sagat öň

Ýurdumyzda şanly sene — Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni giňden hem-de dabaraly bellenilýär. Halkymyzyň özboluşly däplerinden başlanýan haly we dokma işiniň ussatlaryny sylaglamak dabaralary pudagyň işgärlerine çuňňur hormat-sarpanyň nyşanyna öwrüldi, çünki olaryň zehini hem-de joşguny bilen ata-babalarymyzyň özboluşly medeni mirasy aýawly saklanyp we baýlaşyp, dogduk Diýarymyzyň ykdysady kuwwaty barha ýokarlanýar. Dürli döredijilik duşuşyklary, çeperçilik serg... Dowamyny oka


Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
1 sagat öň

Türkmenistanyň Prezidentiniň PermanyTürkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak we hormatly atlary dakmak hakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dokma senagaty eziz Watanymyzy gülledip ösdürmäge, ilatyň durmuşynyň ýokary hilini gazanmaga gönükdirilen ykdysady ösüşiň milli strategiýasynyň üstünlikli amala aşyrylandygyny görkezýär. Ýurdumyzyň senagat pudagyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge, Bitarap döwletimiziň dünýädäki abraýyny has-da belende götermäge önjeýli goşant goşýan watandaşlar... Dowamyny oka


Fransiýanyň saz gurallary toparynyň konserti
1 sagat öň

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda saz gurallaryny jübüt bolup çalýan “Menç” fransuz toparynyň konserti boldy. Joşgunly döredijilik baýramy Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Fransiýanyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň howandarlygynda geçirildi. Ýurdumyzda daşary ýurtlaryň sungat ussatlarynyň yzygiderli guralýan konsertleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk döredijilik syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň mysalydyr. Şol s... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde içerki we daşarky syýasatyň esasy meselelerine garaldy
2 gün öň

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine Prezident maksatnamasyny, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny ýerine ýetirmegiň barşy, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri syýasatyň möhüm wezipeleri bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň göni aragatnaşyk arkaly g... Dowamyny oka


Mekdeplerde “Soňky jaň” baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi
2 gün öň

Şu gün ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň uçurymlary üçin soňky jaň ýaňlandy we okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi. Şu gün mekdebi tamamlap, özbaşdak durmuş ýoluna gadam goýýan ýetginjekleriň we gyzlaryň 85 müňden gowragy üçin has-da dabaraly hem-de tolgundyryjy boldy. Olar mekdep ýyllarynyň dowamynda dünýägaraýşyny giňeltmek, häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny özleşdirmek üçin ygtybarly binýady emele getiren köptaraply bilim aldylar. Olar... Dowamyny oka


Ganat-per biten bürgütler asuda asmanymyzyň merdana goragçylarydyr
3 gün öň

Halkymyz ylym paýyndan kemsiz ýüküni tutup, durmuş ýoluna gadam basan ýaşlara hem uçurym diýýär. Uçurymyň nämedigini halkymyzyň hemmesi hem bilýär. Öz ganatyna bil baglap, ata-enesiniň höwürtgesinden ilkinji gezek uçup görmek başarnygyny barlap gören guş. Diýmek uçurym özüniň uçup bilýändigine göz ýetiren guş. Indi oňa asman giňişligi garaşýar. Emma guş bar – guş bar. Bürgütler asman giňişliginiň iň ýokarky gatlagyna göterilip bilýän hem-de, aýdyşlaryna görä, şol ýerden ýerdäki süýtli... Dowamyny oka


Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine
3 gün öň

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban uçurymlar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet derejesinde giňden bellenilýän «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bagtyýar uçurymlaryň — geljegimiz bolan ýaşlaryň bilim-terbiýe alan mukaddes bilim ojagy bilen hoşlaşyk pursatlaryny öz içine alýan «Soňky jaň» dabarasy jemgyýetçilik durmuşymyzda orny hem-de ähmiýeti yzygiderli ýokarlanýan ajaýyp bilimler baýramydyr. Bu baýramyň Aşgabat şäheriniň güni b... Dowamyny oka


«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi
3 gün öň

Paýtagtymyzda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Sergi häzirki Türkmenistanda şähergurluşyk, binagärlik hem-de şäher düzümini döretmek ulgamynda gazanylan üstünlikleri, toplanan iş tejribesini hem-de geljegini görkezýär. Gözden geçirilişi guraýjylar — Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy gurluşykdan başlap, elektrik energiýasyna, gaýtadan işleýän we ýerli senagata, bezege hem-de şäher durmuşyny abadanlaşdyrmaga çenli... Dowamyny oka


Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresi netijelerini jemledi
3 gün öň

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda IX halkara Gaz kongresi işini tamamlady. Ol gaz pudagynda döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlaryny kesgitledi hem-de geljek üçin bilelikdäki meýilnamalaryň utgaşdyrylmagyna ýardam berdi. Ozal habar berlişi ýaly, “Türkmengaz” döwlet konserni we Gollandiýanyň «KNW Holland» kompaniýasy şu ýyl geçirilen bu iri ýöriteleşdirilen forumyň guramaçylary bolup çykyş etdiler. 30-dan gowrak ýurtdan hökümet guramalarynyň, nebitgaz kompaniýalarynyň, pud... Dowamyny oka