17.11.2018
Harby durmuş
ÝAŞ WATAN GORAGÇYLARYNYŇ ÜSTÜNLIGI
6 sagat öň

Biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallasy bilen uly ösüşleriň, öňegidişlikleriň şaýady bolýarys. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyň ö... Dowamyny oka

Harby taryh
SALAHEDDIN SOLTANYŇ HALYPASY Nureddin Mahmyt hakynda taryhy söhbet
22.10.2018

Nureddin Beýik Seljukly döwletiniň Halap atabegi Ymadeddin Zeňňiniň dört oglunyň ikinjisidir. Nureddin Mahmyt 1118-nji ýylda Halapda dogulýar. Ýigitlige gadam basan döwürlerinde Jaber galasy... Dowamyny oka

Tehnologiýa
GÄMÄ GARŞY GORANYŞ RAKETASYNYŇ TÄZE NESLI
30.10.2018

«Saab» kompaniýasy özüniň «RBS15  Gungnir» atly gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli bilen tanyşdyrdy. Täze raketa özüniň özboluşly konstruksiýasy bilen ünsi çekýär. «RBS15  Gungnir» ra... Dowamyny oka

ÝAŞ WATAN GORAGÇYLARYNYŇ ÜSTÜNLIGI
6 sagat öň

Biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallasy bilen uly ösüşleriň, öňegidişlikleriň şaýady bolýarys. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyň ösmeginde we özgermeginde ýaşlara has uly ynam bildirip: «Ýaşlar Watanymyzyň güýji, kuwwaty, abraý-mertebesi hem-de beýik geljegidir» diýip belleýär. Hawa, ýaş nesil Watan geljegidir. Ýurdumyzda ýaşlar syýasatyny üstünlikli alyp barmak üçin, 1991-nji ýylyň 16-njy noýabryndan bäri Magtymguly adyndaky... Dowamyny oka


Türkmenistan-Italiýa: özara peýdaly hyzmatdaşlyk ösdürilýär
18 sagat öň

Düýn paýtagtymyzda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Italiýanyň söwda boýunça agentliginiň bilelikde guramagynda türkmen-italýan işewürlik maslahaty boldy. Iki ýurduň ykdysady taýdan gatnaşyklaryny berkitmekde möhüm ädime öwrülen bu maslahata Italiýanyň iri kompaniýalarynyň wekilleri we ýurdumyzyň dürli pudaklardaky gatnaşyklary işjeň ösdürýän telekeçileri gatnaşdylar. Italiýanyň wekiliýetiniň düzüminde Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň möhüm pudaklarynda, şol sanda ýangyç-ener... Dowamyny oka


Türkmenistanda sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
18 sagat öň

Düýn türkmen paýtagtynda Merkezi Aziýa Sebit Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahaty geçirildi. “Ýyldyz” myhmanhanasynda geçirilen maslahata CAREC Maksatnamasyna girýän ýurtlaryň, şeýle hem Aziýanyň ösüş bankynyň, Bütindünýä bankynyň, Yslam ösüş bankynyň, CAREC institutynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň, Halkara pul gaznasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň we beýlekileriň ýokary wezipeli wekilleri... Dowamyny oka


TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI ABU-DABIDE “ADIPEС–2018” ATLY NEBITGAZ SERGI–MASLAHATYNA GATNAŞDY
18 sagat öň

2018–nji ýylyň 12–15-nji noýabry aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde bu ýurduň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al-Nahaýýanyň howandarlygynda “ADIPEС–2018” atly 21-nji halkara nebit-gaz sergisi we maslahaty geçirildi. “ADIPEС–2018” – energiýa çeşmeleriniň gelejegini ara alyp maslahatlaşmak we özara tejribeleri alyşmaklyk maksady bilen ýokary derejeli resmi adamlary, nebitgaz senagatynyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny we bilermenleri bir ýere jemleýän... Dowamyny oka