12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýokary synp mekdep okuwçylary üçin ABŞ-da bir ýyllyk okuw
Ýokary synp mekdep okuwçylary üçin ABŞ-da bir ýyllyk okuw
04.10.2023 307 Okuw kurslary

Halkara bilim boýunça amerikan geňeşlikleri ABŞ-nyň Hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ýokary synp mekdep okuwçylary üçin «FLEX» maksatnamasynyň 2023-2024-nji ýylda geçiriljek bäsleşiginiň rejesi barada habar berýär. Bäsleşigiň ýeňijileri 2024-2025-nji okuw ýylynyň dowamynda kabul edýän amerikan maşgalalarynda ýaşamaga we ABŞ-nyň orta mekdeplerinde okamaga mümkinçilik alarlar. Bu bolsa türkmenler bilen amerikanlaryň özara düşünişmegini ösdürmäge ýardam eder. Gitmek-gelmek we ABŞ-da ýaşamak bilen bagly bolan ähli harajatlary ABŞ-nyň Döwlet departamenti tarapyndan meýilleşdirilýän «FLEX» maksatnamasy dolulygyna öz üstüne alýar. Fiziki mümkinçiligi çäkli okuwçylar hem bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar.

 

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänleriň ählisi aşakdaky talaplara laýyk gelmeli:

 

— bäsleşige 2006-njy ýylyň 15-nji martyndan 2008-nji ýylyň 31-nji maýy aralygynda doglan okuwçylar gatnaşyp bilýärler. Ýöne 11-nji synpda okaýan, harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler;

— häzirki wagtda orta mekdepde okaýan;

— mekdepdäki ýetişigi gowy bolan, iňlis dilinde gowy gürlemek we ýazmak ukyplaryna eýe bolan;

— soňky bäş ýylyň içinde ABŞ-da üç aýdan köp ýaşamadyk;

— ABŞ-nyň wizasyny almak üçin talaplara laýyk gelýän;

Türkmenistanyň raýaty bolan okuwçylar.

 

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildiren okuwçylar synaga ýany bilen hökmany ýagdaýda dogluş hakyndaky şahadatnamasynyň asyl nusgasyny ýa-da pasportyny, ýakynda düşülen 3x4 ölçegli bir fotosuratyny, ruçka alyp gelmelidir we mekdep lybasynda bolmalydyr.


Synaglar:

 

Balkan welaýaty boýunça Türkmenbaşy şäherindäki 10-njy orta mekdepde 2023-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda sagat 09:00-da şeýle hem Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdepde 2023-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda sagat 09:00-da;

Daşoguz welaýaty boýunça Daşoguz şäherindäki 2-nji orta mekdepde 2023-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda sagat 09:00-da;

Mary welaýaty boýunça Mary şäherindäki 19-njy orta mekdepde 2023-nji ýylyň 5-nji noýabrynda sagat 09:00-da;

Lebap welaýaty boýunça Türkmenabat şäherindäki 2-nji orta mekdepde 2023-nji ýylyň 12-nji noýabrynda sagat 09:00-da;

Ahal welaýaty we Aşgabat şäheri boýunça Aşgabat şäherindäki 20-nji orta mekdepde 2023-nji ýylyň 26-njy noýabrynda sagat 09:00-da geçirilýär.