22.03.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
17.03.2023 60 Habarlar

16-njy martda Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdan daşary mejlisine gatnaşýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada aýdyp, türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmäge degişli meseleleriň giň toplumy boýunça pikir alyşdylar. Häzirki wagtda özara ynanyşmagyň we açyklygyň döwletara gatnaşyklara mahsus ýokary derejesiniň netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmekde esasy şert hökmünde çykyş edýändigi nygtaldy. Söhbetdeşler Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň ýokary derejede geçirilýän gepleşikleriň we bilelikdäki tagallalaryň netijesinde soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykandygyny nygtadylar.

Söhbetdeşler özara gatnaşyklaryň ähli ugurlary boýunça taraplaryň tagallalaryny utgaşdyrmak, öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin degişli çäreleri işläp taýýarlamak nukdaýnazaryndan, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-özbek toparynyň işine wajyp ornuň degişlidigini bellediler we toparyň şu ýylyň 6-njy martynda Aşgabatda geçirilen mejlisiniň jemleriniň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine itergi berjekdigine ynam bildirdiler.