26.05.2018

Tehnologiýa


Kos­mo­nawt bol­mak üçin ar­za ber­di­ler
23.04.2018

Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň dört müň­den gow­rak ra­ýa­ty ýur­duň il­kin­ji kos­mo­nawt­la­ry bol­mak is­le­gi­ni mä­lim et­di­ler. Bu ba­ra­da BAE-niň “Mo­ham­med bin Ras­hid Space Cent­re” kos­mos mer­ke­zi­ne sal­gy­la­nyp, “Na­tio­nal” ne­şi­ri ha­bar ber­ýär. Kos­mo­nawt­la­ry saý­la­mak mak­sat­na­ma­sy ge­çen ýy­lyň de­kab­ryn­da ýo­la go­ýul­dy. Ar­za­la­ry ka­bul et­mek iş­le­ri ge­çen aýyň ahyr­la­ryn­da ta­ma... Dowamyny oka


Durulygy 120 megapiksel
10.04.2018

El te­le­fon­la­ry­nyň we beý­le­ki elekt­ron en­jam­la­ry­nyň su­ra­ta dü­şü­rip bil­me­gi köp wagt­dan bä­ri fo­to­en­jam ön­dür­ýän kom­pa­ni­ýa­la­ryň tä­ze­çil­lik tap­mak­la­ry­na iter­gi be­rip­di. Bu ugur­da öň­de­li­gi eýe­le­ýän kom­pa­ni­ýa­la­ryň bi­ri “Canon” go­laý­da du­ru­ly­gy 120 me­ga­pik­sel bo­lan en­ja­my ta­nyş­dyr­dy. Ol su­ra­ta dü­şür­mä­ge däl-de, ka­me­ra hök­mün­de ulan­ma­ga ni­ýet­le­nip­dir. 201... Dowamyny oka


Maglumat giňişliginde töwekgelçilikler
31.01.2018

Maglumat – bu ähli döwürlerdäki harby hereketlerde garşydaşyň serkerdelerine, goşunlaryna we ilatyna täsir etmek maksady bilen işjeň ulanylan iň netijeli gurallaryň biri. Maglumaty dürli görnüşde we usulda ulanmak arkaly, garşy tarapyň hyzmatdaşlaryny, tarapdarlaryny azaltmak, ýolbaşçylygynyň kabul edýän çözgütlerine täsir ýetirmek, agzyny alardyp güýçlerini bölmek, duşman urşujylarynda gorky we howsala döretmek, olarda ýeňşe... Dowamyny oka


Kiber howplara umumy syn
17.01.2018

Häzirki zamanyň ösen tehnologik mümkinçilikleriniň ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylmagy üçin hormatly Belent Serkerdebaşymyz taýsyz tagallalary edýär. Çünki dünýäniň ösüşleri bilen gadamyňy deňlemek üçin ol örän derwaýys zerurlyk bolup durýar. Şonuň üçin hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda orta mekdepleriň bosagasyndan ätlän her bir okuwça kompýuter sowgat berýär. Ýurdumyz dünýäniň kosmos mümkinçiliklerinden peýdalanmaga ygtybar... Dowamyny oka