22.10.2018

Tehnologiýa


Has ýeňil we goragly
09.10.2018

«Rafael» kompaniýasy «Trophy ASP» atly täze bronirlenen goranyş ulgamynyň barlag işlerini üstünlikli tamamlady. Harby tehnikalary, esasan, ýörite söweş tanklaryny dürli görnüşli raketalardan goramak maksady bilen işlenilip taýýarlanylan täze ulgamyň agramy adaty bronirlenen goranyş ulgamyndan 40%  ýeňil bolar. Barlaglaryň dowamynda «Trophy APS» ulgamy harby tehnikalara we ot açylan dürli görnüşli tanklara garşy raketalaryň 30... Dowamyny oka


Nyşanany 2 000 metr uzaklykdan ýok eder
06.10.2018

«Raytheon» we «Saab» kompaniýalary hyzmatdaşlykda täze raketa görnüşli okuň üstünde işläp başlady. «Saab» kompaniýasynyň «Carl – Gustaf» kysymly grantamýodyndan atmak üçin niýetlenen bu ok 2020-nji ýylda barlagdan geçiriler. «Raytheon» kompaniýasynyň wekiliniň aýtmagyna görä, täze harby önüm guryýerde söweşjeň hereketi alyp barýan goşunlaryň duran ýa-da hereketli nyşanalary 2 müň metr uzaklykdan hatardan çykarmaga mümkinçilik... Dowamyny oka


Täze drona garşy ýarag – «REX-1»
20.09.2018

«Zala Aero Group» kompaniýasy «REX-1» kysymly drona garşy ýaragyny tanatdy. Ýönekeý awtomata meňzeş bu ýarag kinetiki bolmaýan tolkunlar goýbermek arkaly dronlaryň öňüni almagy maksat edinýär. Gysga aralykdan uçarmansyz uçarlaryň hereketlerine böwet bolmak üçin hem niýetlenen «REX-1» mobil aragatnaşyk tolkunlaryny hem bozmaga ukyply. Bu bolsa uzakdan dolandyrylýan ýaragdyr partlaýjylaryň täsirini ýitimäge kömek eder. 800 MHz... Dowamyny oka


«K600» goşunyň howpsuz hereketini üpjün eder
16.09.2018

Guryýerde ýöreýän harby tehnikalary öndüriji «Hyundai Rotem» kompaniýasy 12-16-njy sentýabr aralygynda geçirilen «DX Korea 2018» atly sergide özüniň täze harby inžener tehnikasyny köpçülige hödürledi. «K600» kysymly bu tehnika söweşjeň zonalarda goşuna gerekli bolan gurluşyk işlerini amala aşyrmak, minalary we dürli häsiýetli päsgelçilikleri hatardan çykarmak, artilleriýa we söweşjeň harby tehnikalary üçin ýer taýynlamak ýaly... Dowamyny oka


Lazer ýaragy 2022-de barlagdan geçer
10.08.2018

«Lockheed Martin» we «Dynetics» kompaniýalary bilelikde täze ýokary energiýa geçirijiligi bolan lazer ýaragynyň üstünde işlärler. «Lockheed Martin» kompaniýasynyň hepdäniň başynda beren beýanatyna laýyklykda 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda başlangyç taslamanyň seljermesine başlanar.     Taslama görä lazer ýaragy orta ululykdaky harby ulaga ýerleşdiriler we güýji 100 kilowat möçberinde bolar. Bu ýarag dronlary, top oklarydyr rake... Dowamyny oka


«Mi-26» dikuçarynyň täze görnüşi
07.08.2018

«Mi-26» kysymly dikuçaryň kämilleşdirilen görnüşi «Mi-26T2V» awgust aýynyň aýagyna Moskwada geçiriljek «Army 2018» harby sergisinde ilkinji uçuşyny amala aşyrar. Ozalky görnüşinden tapawutlylykda «Mi-26T2V» dikuçaryna dolandyryşy aňsatlaşdyrmak maksady bilen kämil radio-elektronik ulgam ornaşdyrylan. Bu täze uçuş tehnologiýasy dikuçaryň awtomatiki ýagdaýda uzak aralyga uçmagyna, gonmagyna we howada dürli hereketleri amala aşyr... Dowamyny oka


Plastmassadan ýasalan täze nesil başgap
27.06.2018

«Natick Soldier Research» atly ylmy-barlag merkezi söweşjeň hereketleriň dowamynda esgerleriň boýun muskullaryna düşýän agramy azaltmak maksady bilen täze nesil gorag başgabyny işläp taýýarlady. «ACH II» atly täze başgap özüniň 2003-nji ýylda ulanylyşa goýberilen «ACH» görnüşinden 24 göterim ýeňil bolar. Bu gorag esbabynyň iň uly ölçeginiň agramy 900 grama deň bolmagyna garaşylýar. Mäkämligi bilen hem tapawutlanýan «ACH II» es... Dowamyny oka


Köpugurly sürüjisiz harby tehnika
24.06.2018

«Horiba Mira» özüniň täze sürüjisiz guryýer harby tehnikasy bolan «Centuar-y» köpçülige tanatdy. Ýeňil harby tehnikalaryň hataryna girýän «Centuar» söweşjeň hereketleriň dowamynda dürli görnüşli ýükleri daşamak maksady bilen taýýarlanyldy. Pariž şäherinde geçirilen «Eurosatory 2018» atly sergide ilkinji gezek görkezilen bu tehnikanyň uzynlygy 3 metre deň bolup, tizligi sagatda 40 kilometre, şeýle hem agramy 2 tonna, beýikligi... Dowamyny oka


«EUROSATORY 2018»
21.06.2018

Iýun aýynyň 11-15-i aralygynda Fransiýanyň Pariž şäherinde guryýeriň we howa giňişliginiň goragyny we howpsuzlygyny üpjün etmekde gazanylýan üstünlikleri üns merkezine alýan «EUROSATORY 2018» atly harby sergi geçirildi. Bu ugurda geçirilýän çäreleriň esasylarynyň biri bolan bu sergide dünýäniň 63 ýurdyndan 1 802 gatnaşyjy öz önümlerini görkezdiler. Täze kompaniýalaryň 80-e golaýy öz harby tehnologiýalaryny görkezmäge mümkinçi... Dowamyny oka


«Boeing» – den gelejegiň dikuçary
11.06.2018

«Boeing» kompaniýasy «Ah-64 Apache» dikuçaryny kämilleşdirmek we önümçiligini artdyrmak arkaly 21-nji asyryň ortalaryna çenli bu ugurda söz eýesi bolmak isleýär. «Aviation Week» metbugat merkeziniň habar bermegine görä «Boeing» 2021-nji ýyldan başlap ýyllyk 100-e golaý «Apaсhe» dikuçaryny öndürer. 1980-nji ýyllaryň başlaryndan bäri öndürilip gelinýän bu dikuçarlary, häzirki wagta dünýäniň 16 ýurdy ulanýar. Esasy hüjüm dikuçar... Dowamyny oka