20.10.2018
Resmi habarlar

31.03.2018 02:03 / Habarlar /
190

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Ýusupguly Aşyrgulyýewiç Eşşäýew Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy.

***

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Resulberdi Nurmämmedowiç Mämmedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy.

***

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Serdar Açyldurdyýewiç Joraýew Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy.

***

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Gurbanmyrat Durdymyradowiç Aşyrow Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy.

***

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Gahryman Öwlýakulyýewiç Rozyýew Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy.

***

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Azat Nurberdiýewiç Seýdibaýew Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy.

***

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Merdan Baýramdurdyýewiç Tuwakow Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy.

***

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Maksatberdi Yslamberdiýewiç Gurbanow Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy.