17.11.2018
Galla oragynyň depginleri: Balkan we Daşoguz welaýatlary

18.06.2018 07:06 / Habarlar /
103

Ýerli howa aýratynlyklaryny nazara alyp, ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryndan galla oragyna biraz gijräk girişen Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň gallaçylary möhüm möwsümiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň hem-de oňa gatnaşýan ähli düzümleriň sazlaşykly hereketini ýola goýmagyň hasabyna alnyp barylýan işleriň depginini barha güýçlendirýärler.

Balkan welaýatynyň galla kabul ediş bölümlerine we elewatorlaryna azyklyk dänäniň ilkinji müň tonnasy gelip gowuşdy. Gysga döwrüň içinde Serdar we Bereket etraplarynyň gallaçylary oragyň depginini ýokarlandyrdylar. Daýhanlaryň yhlasly zähmeti we ýokary hilli idegi netijesinde bol hasyl alyndy.

Günbatar welaýatyň kärendeçileri 57 müň gektar meýdandan 120 müň tonna bugdaý ýygnamagy meýilleşdirdiler. Şu maksat bilen galla oragyna guramaçylykly girişildi. Alnyp barylýan işleriň bökdençsiz ýola goýulmagy bilen oraga dahylly ähli gulluklaryň anyk we sazlaşykly işi hem-de hemmetaraplaýyn tagallasy gönükdirildi.

“Türkmenstandartlary” döwlet gullugynyň barlaghanalarynda oturdylan döwrebap enjamlaryň kömegi bilen gelip gowuşýan dänäniň hili kesgitlenýär. Tabşyrylan hasyl üçin gallaçylar bilen hasaplaşyk öz wagtynda geçirilýär. Bu işleri “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň işgärleri degişli derejede amala aşyrýarlar. Galla oragy möwsüminiň ilkinji günlerinden başlap, mehanizatorlar we möwsüme gatnaşýanlaryň hemmesi degişli alada bilen gurşaldy. Meýdan düşelgelerinde dynç alyş –medeni çäreler guralýar.

Daşoguz welaýatynda galla oragynda häzirki zaman däne ýygnaýjy tehnikalaryň köp sanlysy hereket edýär. Şolaryň hatarynda “John Deere”, “TUСANO 430” (“СLAAS”) ýaly dünýä belli galla ýygnaýjy kombaýnlaryň 363-si, 2 müň 50 awtoulag bar. Oragyň gije-gündizleýin usulda alnyp barylmagy üçin, tehnikalar zerur bolan ýangyç-çalgy ýag bilen üpjün edilýär hem-de zerur enjamlar we ätiýaçlyk şaýlar bilen jemlenen ýörite toparlar döredildi.

Oragyň ilkinji üç gününde welaýatda 17 müň tonna golaý hasyl ýygnaldy. Bu işde Gubadag we Görogly etraplarynyň gallaçylary has-da tapawutlandylar. Şu etraplarda müň gektardan gowrak ýerde orak geçirildi. Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginden B.Myradow we O.Nurgeldiýew ýaly kärendeçiler her gektardan degişlilikde 59 we 47 sentner hasyl alyp, möwsümiň başynda özleriniň şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler.

Demirgazyk welaýat ýurdumyzda iň iri däne öndürýän sebitleriň biridir. Şu ýyl bu ýerde bugdaýyň “Sähraýy”, “Juwan” we “Batko” ýaly görnüşleri ekilip, onuň umumy eýeleýän meýdany 157 müň gektara barabardyr. Watan harmanyna 300 müň tonna bugdaý goşmak meýilleşdirilýär. S.Türkmenbaşy etraby welaýatda iň köp däne öndürýän etraplaryň biri bolup durýar. Bu ýerde otuz müň gektardan gowrak ýere ak bugdaý ekilip, şondan 56 müň tonnadan gowrak hasyl almak meýilleşdirilýär.

Daşoguz welaýaty ýöriteleşdirilen obasenagat desgalarynyň köpşahaly ulgamyna eýe bolup, şolarda ekiş geçirmek, hasyl ýygnamak, ony saklamak we dänäni gaýtadan işlemek ýaly çäreler toplumlaýyn esasda alnyp barylýar. Bu ýerde ýokary derejede enjamlaşdyrylan galla kabul ediş bölümleriniň 29-sy, ýokary öndürijilikli bugdaý üweýän kärhanalaryň üçüsi we ýedi elewator hereket edýär. Şolaryň bir bölegi birbada 50 müň tonna çenli dänäni saklamaga we arassalamaga ukyplydyr. Şu ýerde täze elewatorlaryň tohumlyk dänäni taýýarlamak üçin zerur enjamlar bilen üpjün edilendigini bellemeli. Bu bolsa geljekki hasylyň pugta binýadyny emele getirýär.