18.09.2018

Harby sport


MEÝDAN MERTLERI SÖÝÝÄR
3 sagat öň

Eziz Watanymyzyň şöhratly taryhynyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisiniň ýüreklerde yz goýan dabaralary henizem dowam edýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu gün irden Olimpiýa şäherçesinde ýerleşýän «Sport» myhmanhanasyna baryp, halkara awtoralla gatnaşan türkmen türgenleri we türkmen toparynyň ekipažy bilen duşuşdy. Ol ýerde Gahryman Arkadagymyz  «Amul – Hazar 2018» halkara aw... Dowamyny oka


ÜSTÜNLIGIMI MILLI GOŞUNYMA BAGYŞLAÝARYN!
4 sagat öň

2018-nji ýylyň 9–15-nji sentýabry aralygynda gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça «Amul–Hazar 2018» halkara awtorallisi üstünlikli geçirildi. Gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça bu halkara ýaryşyny geçirmek başlangyjy, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň kämil paýhasyna degişlidir. Hemmämize mälim bolşy ýaly, bu halkara derejeli awtoralli bäsleşigi gadymy Amuldan badalga alyp, ýaryşyň pellehanasy Hazaryň gözel kenary bol... Dowamyny oka


Türkmen türgeni - erkin göreş boýunça halkara ýaryşyň baýrak eýesi
13 sagat öň

Belarus Respublikasynyň paýtagty Minskde tamamlanan erkin göreş boýunça halkara ýaryşda 79 kilograma çenli argam derejesinde ildeşimiz Döwletmyrat Orazgylyjow kümüş medal gazandy. Ýaryşyň birinji tapgyrynda Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby ilkinji minutda belarusly garşydaşyny pilçesiniň üstüne taşlady hem-de arassa ýeňiş gazandy. Ýarym finalda biziň türgenimiz Russiýanyň pälwany bilen duşuşdy. Bu tutluşygy hem Döwletmyrat ynamly geçirdi. Ol ilkibaşdan ýagdaýlary ele alyp, hasaby 8:0 getirdi. Göreşiň diňe soňlarynda D... Dowamyny oka


ARZYLY PELLEHANADA SPORT BAÝRAMÇYLYGY
2 gün öň

Mundan dört gün ozal gadymy Amul galasyndan badalga alan, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen geçirilýän halkara awtorallisi şu gün günüň ikinji ýarymynda pellehanada – Hazaryň gözel kenary bolan Awaza milli syýahatçylyk zolagynda jemlendi. Halklary jebisleşdirýän, täze gatnaşyklara ýol açýan bu awtoralli özboluşly ýakymly ýatlamalara baý bolup, halkymyzyň şöhratly taryhynyň sahypalarynda ebedilik orun aldy. Bilşimiz ýaly, «Amul –... Dowamyny oka


Ral­li-reý­de gat­na­şy­jy­lar “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ne gel­di­ler
14.09.2018

13-nji sent­ýabr­da “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­lar üçün­ji du­ral­ga — Ga­ra­gu­muň mer­ke­zin­de ýer­le­şen “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ne gel­di­ler. Ýa­ry­şa gat­na­şy­jy to­par­lar “Al­tyn asyr” Türk­men kö­li” dü­şel­ge­si­ne ta­rap ug­rap, alaň­lar we ta­kyr­lar köp bo­lan ýa­ryş ýo­ly bo­ýun­ça 236 ki­lo­metr geç­di­ler. “Amul — Ha­zar 2018” ýa­ry­şy­nyň üçün­ji tap­gy­ry­na gat­na­şan 46 ula... Dowamyny oka


«Amul — Hazar 2018» : «Garagum ýalkymy» myhmanlary garşylaýar
13.09.2018

12-nji sentýabrda ir bilen “Amul — Hazar 2018” awtorallisine gatnaşyjylar öz ulaglarynda Lebap we Mary welaýatlarynyň dolandyryş çäginiň serhediniň golaýynda ýerleşýän “Mary” düşelgesinden çykyp, ýaryşyň ikinji tapgyrynyň badalga aljak ýerine tarap ugradylar. Mälim bolşy ýaly, Beýik Ýüpek ýoly boýunça bu ulag marafonyny geçirmek başlangyjy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa degişlidir. Türkmen Lideriniň pikirin... Dowamyny oka


“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy
12.09.2018

Şu gün Lebap welaýatynda “Amul — Hazar 2018” awtorallisi badalga aldy. Mälim bolşy ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça geçýän bu deňsiz-taýsyz awtomobil ýaryşyny geçirmek başlangyjy oňyn özgertmeleriň döwlet strategiýasyny öňe süren hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa degişlidir. Bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, türkmenistanlylary, ilkinji nobatda bolsa, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgesine işjeň çekmek bu str... Dowamyny oka


«Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisine badalga berildi
11.09.2018

Ine, garaşylan arzyly gün hem ýetip geldi. Gadymy Amul galasyny täzeçe öwüşgin bilen bezäp duran sport awtoulaglary badalga berilmegine taýyn bolup durlar. Taryhda ykrar edilen Amul galasy Jeýhun derýasynyň boýunda, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşmek bilen uly meşhurlyga eýe bolupdyr. Şol meşhurlyk, şol dabaralanma bu gün täzeden janlanýar. Hormatly Prezidentimiziň Amul galasyna – badalga meýdançasyna gelip, özüniň ak pata... Dowamyny oka


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li ýa­ry­şy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy
11.09.2018

Şu gün Le­bap we­la­ýa­tyn­da iş sa­pa­ryn­da bol­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýer­de “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­niň ba­dal­ga al­ma­gy­na ba­gyş­la­nan da­ba­ra­la­ra gat­naş­dy. Türk­men Li­de­ri­niň baş­lan­gy­jy bi­len gu­ral­ýan bu aw­to­ral­li ga­dy­my­ýet­de Ýew­ra­zi­ýa yk­ly­my­nyň halk­la­ry­ny, döw­let­le­ri­ni we se­bit­le­ri­ni bir­leş­di­rip, bi­ziň ýur­du­my­... Dowamyny oka


ARZYLY GÜNE BIR ÄDIM
10.09.2018

10-njy sentýabr. Bu gün mähriban Watanymyzyň dünýädäki sport abraýyna abraý goşjak arzyly ýaryşyň başlanmagynyň bosagasynda durus. Taryhda müdimi yz goýan Beýik Ýüpek ýoluny bu günki günde täzeden, döwrebap görnüşde janlandyrýan «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisi dostluga, doganlyga, täze hyzmatdaşlyklara çagyryş bolup durýar. Düýn habarlarda beýan edişimiz ýaly, ýaryşyň meýilnamalarynyň çäklerinde, tehniki gözegçilik et... Dowamyny oka


«AMUL – HAZAR 2018» – ýaryşa taýýarlyk işleri üstünlikli alnyp barylýar.
09.09.2018

Bilşimiz ýaly, mähriban Arkadagymyzyň başlangyjy bilen geçirilýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň şöhratly taryhynda ebedilik orun aljak «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisiniň badalga aljak güni sagatsaýyn golaýlaşýar. Şu günler bolsa bu uly sport ýaryşyna gatnaşyjylaryň, tehniki wekilleriniň biziň ýurdumyza gelmekleri bilen, bäsleşige gatnaşjak sport awtoulaglaryny taýýarlamak, gözegçilik etmek, ýaryşlara doly taý... Dowamyny oka


Çarwadarlaryň oýunlarynda ýigrimi üçünji medal
07.09.2018

Şu gün Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynda aba göreşi boýunça ýaryşlar geçirildi, onda türkmen türgenleri nobatdaky kümüş medala mynasyp boldular. Bu gezek 80 kilograma çenli agram derejede çykyş eden ildeşimiz Işanmyrat Ataýew tapawutlandy. Sportuň bu görnüşi boýunça bäsleşiklere 18 ýurtdan kyrkdan gowrak türgen gatnaşdy. Biziň türgenimiz bäsdeşlerinden yzly-yzyna üstün çykyp, finala ýetdi. Emma finalda türkmenistanly türgene ýeňmek başartmady. Şunda biziň ildeşimiziň has ýokary orny eýelemäge mümkinçiligi hem bardy, ýöne öňki... Dowamyny oka


Çarwadarlaryň oýunlary: ýygyndymyzyň gazananlarynda ýene-de 5 medal artdy
06.09.2018

Şu gün Gyrgyzystanda geçirilýän Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynda türkmen türgenleri gazananlarynyň üstüni ýene-de 5 medal bilen artdyrdylar. “Gyrgyz göreşi” boýunça ýaryşlarda türgenlerimize üstünlik ýar boldy. 66 kilograma çenli agram derejesinde Medet Hallygurbanow ikinji orny eýeledi. Sportuň şu görnüşinde ildeşlerimiziň gazananlarynyň hasabynda bürünç medallaryň 4-si bar: olary Agajan Hallygurbanow (60 kg. çenli), Jangeldi Medow (74 kg. çenli), Arslan Hojaberdiýew (84 kg. çenli) we Wepa Orazmyradow (96 kg.çenli) gazandyl... Dowamyny oka


Üç günde — 18 medal
05.09.2018

Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynyň üçünji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gazananlarynyň üsti medallaryň ýene-de bäşisi bilen ýetirildi. Olaryň hatarynda üç altyn, bir kümüş we iki bürünç medallar bar. Ýaryşa gatnaşýan halklaryň milli göreşiniň görnüşlerinde üstünlikli çykyş etmek biziň türgenlerimiz üçin oňat däbe öwrüldi. Ýygyndymyzyň türgenleri türkmen göreşinde uly üstünlige eýe boldular. Göreşiň bu görnüşinde altyn medallaryň üçüsi gazanyldy. 60 kilograma çenli agramlyk derejede Nowruz Eýeberdiýew, 70 kilograma çe... Dowamyny oka


Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlarynda ýene-de 9 medal gazanyldy
04.09.2018

Şu gün, Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynyň ikinji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gazananlarynyň üsti dürli gymmatlykdaky medallaryň 9-sy — dört altyn, bir kümüş we dört bürünç medal bilen ýetirildi. Biziň türgenlerimize guşaklarda milli gyrgyz göreşi bolan alyş boýunça ýaryşlarda üstünlik ýar boldy. 100 kilograma çenli agram derejesinde ildeşimiz Seýdi Batyrow altyn medalyň eýesi boldy. Zenanlaryň ýaryşynda hem türkmen ýygyndy toparynyň gazananlarynyň üsti altyn medallar bilen ýetirildi. Şunda Laçyn Badaglyýewa (55 k... Dowamyny oka


Türk­men to­pa­ry “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne taý­ýar
01.09.2018

Olim­pi­ýa şä­her­çesi­niň “Sport” myh­man­ha­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça ýa­kyn wagt­da ge­çi­ril­jek “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­gyş­la­nan da­ba­ra­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. Onuň çäk­le­rin­de türk­men ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň bu ýa­ry­şa gat­naş­ýan ag­za­la­ry­na sü­rü­ji­lik şa­ha­dat­na­ma­la­ry we mil­li Li­de­ri­mi­ziň adyn­dan... Dowamyny oka


Azia­da — 2018-de dzýu­do we sam­bo bo­ýun­ça türk­men tür­gen­le­ri­niň çy­kyş­la­ry
01.09.2018

XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­nyň on üçün­ji gü­nün­de bi­ziň tür­gen­le­ri­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da dzýu­do bo­ýun­ça jem­leý­ji ýa­ryş­lar ge­çi­ril­di. 100 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­de Ba­tyr Ho­ja­mu­ham­me­do­wyň we 90 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram­da Te­jen Te­je­no­wyň çy­kyş­la­ry örän meň­zeş hä­si­ýe­te eýe bol­dy. 1/8 fi­nal­da il­deş­le­ri­miz bäs­deş­le­rin­den ýe­ňil­lik bi­len üs­tün çyk­dy­lar. B.Ho... Dowamyny oka


Aziýa oýunlarynda kuraş göreşi boýunça bäsleşikler tamamlandy
31.08.2018

Şu gün XVIII tomusky Aziýa oýunlarynda kuraş göreşi boýunça bäsleşikleriň jemleýji güni boldy. Olar 90 kilograma çenli agram derejesinde erkekleriň arasynda, 78 kg çenli zenanlaryň arasynda geçirildi. 1/8 finalda Mariýa Lohowa örän oňat görkezijiler bilen başlady. Hindi türgen gyzy bilen duşuşykda gazanylan arassa ýeňiş biziň watandaşymyzyň örän oňat tilsim görkezmegi netijesinde tutluşygyň 2-nji minudyndan soň hasaba alyndy.... Dowamyny oka


Aziada: üç gün galdy – göreş dowam edýär
30.08.2018

Indoneziýanyň paýtagtynda dowam edýän tomusky XVIII Aziýa oýunlarynda türkmenistanly türgenler şu gün dzýudo we kuraş göreşi boýunça ýaryşlara gatnaşdylar. Zenanlaryň arasynda dzýudo boýunça 52 kilograma çenli agram derejede ýurdumyza wekilçilik edýän Gülbadam Babamuratowa iň güýçli türgenleriň biri hasap edilýär, ol gyrgyzystanly dzýudoçyny ýeňdi. Tutluşygyň dowamynda Gülbadam yzygiderli hüjüm edip hem-de ýerlikli tilsimi ul... Dowamyny oka


“Altyn asyr” AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň finalyna çykdy
30.08.2018

Aşgabadyň “Altyn asyr” toparynyň futbolçylary iki oýnuň jemi boýunça “Bengaluru” hindi toparyny ynamly ýeňip, AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň finalyna çykdy. Bir hepde mundan ozal bu toparlaryň arasynda Bengalorda geçen oýun Türkmenistanyň dört gezek çempionynyň 3:2 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy. Şu gün “Köpetdag” stadionynda geçen jogap oýnunda “Altyn asyr” öz garşydaşyny 2:0 hasabynda ynamly utdy. Sport synçylarynyň... Dowamyny oka


Azia­da­da ku­raş bo­ýun­ça bäs­le­şik­le­re ba­dal­ga be­ril­di
29.08.2018

XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ryn­da ku­raş bo­ýun­ça ýa­ryş­lar­da me­dal­la­ry ga­zan­mak üçin bäs­le­şik­ler baş­lan­dy. Şu gün­ki gün Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry üçin üs­tün­lik­li bol­ma­dy. Ba­şa-baş gö­re­şiň bu gör­nü­şin­de türk­men tür­gen­le­ri­niň iki­si çär­ýek fi­na­la çyk­dy­lar — 66 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­sin­de Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ýe­... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaryş awtoulagynda türgenleşik geçdi
27.08.2018

Dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz endigine eýerip, wagtyny sport bilen meşgullanmaga bagyşlady hem-de täze ýaryş awtoulagynda türgenleşik geçip, onuň tebigy çöllük şertlerde tehniki häsiýetnamalaryny synagdan geçirdi. Synag mahalynda döwlet Baştutanymyz Garagum sährasynyň çylşyrymly şertlerinde uzak aralygy geçdi. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen guralýan “Amul-Hazar 2018” ýaryşlarynyň başlanmagy... Dowamyny oka


Türkmenistanyň ýygyndy topary Aziadanyň ikinji bürünç medalyny gazandy
24.08.2018

Şu gün, XVIII tomusky Aziýa oýunlarynyň altynjy gününde türkmen toparynyň gazananlarynyň üsti ýene-de bir bürünç medal bilen artdy. Munuň özi Aziýa oýunlarynyň taryhynda jiu-jitsu boýunça ýaryşlarda “ne-waza” görnüşinde Türkmenistanyň ilkinji baýragydyr. Sportuň bu görnüşinde 56 kilograma çenli agram derejesinde Kemal Meredow tapawutlandy. Ol Gyrgyzystanly garşydaşy bilen söweşi üstünlikli geçirip, pakistanly türgeniň garşyly... Dowamyny oka


To­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ýe­ne-de bir me­da­ly
23.08.2018

XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ryn­da ýa­ryş­la­ryň dör­dün­ji gü­ni ta­mam­la­nyp, ol bi­ziň ýur­du­my­za no­bat­da­ky me­da­ly, bu ge­zek bü­rünç me­da­ly ge­tir­di. 87 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­sin­de grek-rim gö­re­şi bo­ýun­ça ýa­ryş­lar­da çy­kyş eden Şi­haz­ber­di Öwe­le­kow gü­nüň gah­ry­ma­ny bol­dy. Ol çär­ýek fi­nal­da Oýun­la­ryň gel­jek­ki ýe­ňi­ji­si eý­ran­ly Hos­sein Nou­ri­den ýeň­lip, üçün­ji baý­r... Dowamyny oka


“Al­tyn asyr” AFK-nyň Ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş­da “Ben­ga­lu­ru” hin­di to­pa­ry­ny ýeň­di
23.08.2018

Aş­ga­ba­dyň “Al­tyn asyr” to­pa­ry­nyň fut­bol­çy­la­ry AFK-nyň Ku­bo­gy ug­run­da hal­ka­ra zo­lak­la­ýyn ýa­ry­şyň ýa­rym fi­na­ly­nyň bi­rin­ji oý­nun­da “Ben­ga­lu­ru” hin­di to­pa­ry­ny 3:2 ha­sa­by bi­len ýeň­di­ler. Du­şu­şyk Hin­dis­ta­nyň çem­pio­ny­nyň meý­dan­ça­syn­da ge­çi­ri­lip, ol bi­ler­men­le­riň pi­ki­ri­ne gö­rä, içer­ki ýa­ryş­da öň­de­ba­ry­jy ha­sap­la­nyp gel­ýär­di. Em­ma türk­men fut­bol­çy­la­ry oýun­dan yl­ham alyp, eý­ýäm onuň 11-nji mui­nu­dyn­da Wa­hit Oraz­sä­he­dow ha­sa­by aç­dy. Şun­dan soň hem Tü... Dowamyny oka


Aziada—2018-iň ilkinji medaly
22.08.2018

Şu gün, Tomusky ХVIII Aziýa oýunlarynyň üçünji güni ajaýyp waka - agyr atletikaçy Kristina Şermetowanyň 53 kilograma çenli agram derejede çykyş edip, kümüş medala eýe bolmagyna beslendi. 91 kilogramy götermek üçin üçünji synanyşykda hemmelerden agyr—93 kilogramy götermäge taýýardygyny aýdyp, K.Şirmetowa bu agramy ynamly götermegi başardy, şeýlelikde ol “itekläp” götermek görnüşinde öňdeligi eýeledi. Hidilin Diaz az tapawut bi... Dowamyny oka


Türk­men tür­gen­le­ri XVIII to­mus­ky Azi­ýa oýun­la­ry­na gi­riş­di­ler
20.08.2018

Indoneziýanyň paýtagty Jakartada 18-nji awgustda “Bung Karno” stadionynda açylyş dabarasy geçirilen XVIII tomusky Aziýa oýunlarynyň şu günki, ilkinji gününde, Türkmenistanyň türgenleri erkin göreş we suwda ýüzmek boýunça ýaryşlara gatnaşdylar. Erkin göreşde biziň türgenlerimiziň arasynda Batyr Borjakow oňat netije gazandy. Ol 65 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medal gazanmakdan sähelçe asgyn geldi. 1/8 finalda biziň... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti sport ulagynda synag sürşüni amala aşyrdy
20.08.2018

Dynç güni säheriň ir çagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ýaryşlarynyň hakyky şertlerinde nobatdaky gezek sport türgenleşigini geçmek üçin, Garagum sährasynyň ajaýyp künjekleriniň birine geldi. Döwlet Baştutanymyz bu ýere sport ulagynda gelip, degişli taýýarlygy ýerine ýetirdi, soňra Garagum sährasynyň özboluşly künjekleriniň biri boýunça ýola düşdi. Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiz ogly Serdar Ber... Dowamyny oka


Indoneziýada geçirilýän Tomusky Aziadada Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy
19.08.2018

Indoneziýanyň paýtagty Jakartada XVIII Tomusky Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin bu ýere gelen Türkmenistanyň ýygyndy toparyny mübäreklemek dabarasy boldy. Atletikaçylar obasynyň halkara zolagynda Türkmenistanyň dabaraly senasynyň astynda ýurdumyzyň baýdagy galdyrylýar. Obanyň meri Ýuni Karkita türgenleri mübärekläp, olara Aziýa oýunlarynda şowly çykyşlar arzuw etdi. Ýurdumyzyň wekilýetine Oýunlaryň guramaçylyk komitetiniň ýady... Dowamyny oka


«Amul — Hazar 2018» halkara awtoralli boýunça mediaforum
06.08.2018

Şu gün Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilen ýeri bolan Olimpiýa şäherjiginiň “Sport” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä şu ýylyň sentýabrynda geçiriljek awtomobil ýaryşyny guraýjylar hem-de oňa gatnaşyjylar, iri daşary ýurt we milli habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Daşary ýurtlar... Dowamyny oka


ŞIR ÝÜREKLI TÜRGENLER
04.08.2018

Gojaman taryhyň sahypalaryna ser salanyňda adamzadyň mertligi, gaýduwsyzlygy, çydamlylygy talap edýän gyzykly wakalara, täze açyşlara bolan ymtylyşynyň çäksiz bolandygyna göz ýetirmek kyn däl. Adamyň islegi, arzuwy, döredijiligi mydama hereketde. Munuň özi bolsa, jemgyýeti ösdürýän we özgerdýän, täze sepgitlere atarýan esasy güýçdür. Ine, adamlaryň kynçylyklara döz gelmek, täsin pursatlaryň şaýady bolmak hö- weslerini kanag... Dowamyny oka


Nepalda taekwondo boýunça türkmen ussatlary altyn medallary gazandylar
17.07.2018

Türkmenistanyň taekwondo boýunça ýygyndy topary (ITF görnüşi) Nepalyň paýtagty Katmandu şäherinde geçirilen Günorta Aziýanyň VI açyk çempionatynda umumy sanawda ikinji orny eýeledi. Ýaryşyň birinji güni taekwondo ussatlary göreşiň tuli görnüşinde bäsleşdiler. Türgenler göreşiň tärlerini we hereketleriň takyklygyny ýerine ýetirmegiň ýokary tilsimlerini görkezdiler, eminler hem hut şolara baha berdiler. Türkmenistanlylar däp bolşy ýaly, çykyşlaryň bu toparynda ýokary netijeleri gazandylar. Gara guşagyň eýeleriniň arasynda ýygyndynyň l... Dowamyny oka


Jiu-jit­su bo­ýun­ça Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýy­gyn­dy to­pa­ry­myz 18 me­da­la my­na­syp bol­dy
16.07.2018

Türk­men tür­gen­le­ri jiu-jit­su bo­ýun­ça Ak­tau (Ga­za­gys­tan) şä­he­rin­de ta­mam­la­nan Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýig­ri­mä go­laý me­da­la my­na­syp bol­du­lar. Ýa­ryş­la­ra 20 ýurt­dan dört ýü­ze go­laý tür­gen gat­naş­dy. Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň dü­zü­mi­ne dün­ýä we Azi­ýa çem­pio­nat­la­ryn­da hem-de Aş­ga­bat — 2017 oýun­la­ryn­da ýe­ňi­ji bo­lan iň go­wy tür­gen­ler gir­ýär. Bi­ziň tür­gen­le­ri­miz Ak­tau­da jiu-jit­su­nyň üç ug­ry: kon­takt, “ne-wa­za” we sö­weş gör­nüş­le­rin­de bäs­leş­di­ler. Olar... Dowamyny oka


Türkmen dzýudoçylary Hytaýyň Taýbeýinde geçirilen ýaryşda iki medaly eýelediler
10.07.2018

Dzýudo boýunça Hytaýyň Taýbeýinde tamamlanan Aziýanyň açyk halkara ýaryşynda türkmen türgenleri iki medala mynasyp boldular. Bäsleşiklere 23 ýurtdan iki ýüze golaý türgen gatnaşdy, olar ähli sebit konfederasiýalaryna wekilçilik edýärler. 90 kilograma çenli agram derejede Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň toplumlaýyn sport mekdebiniň tälimçisi Tejen Tejenow altyn medaly eýeledi. Bu üstünlige barýan ýolda biziň türgenimiz bäsleşikleriň üç tapgyryny geçdi. Çärýek finalda türkmenistanly türgen bir minutdan hem a... Dowamyny oka


Taryhy ýörişiň ýollary bilen
14.06.2018

Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary, 1990-njy ýylda Magtymguly – Aşgabat – Magtymguly ugry boýunça geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşyjylaryň we gurnaýjylaryň hatarynda bolan Sapargül Mämmedowa hem-de onuň ýanýoldaşy Serdar Annaorazow bilen gürrüňdeşligimiz turuwbaşdan 1938-nji ýylda, edil şu ugur boýunça geçirilen welosipedli ýörişe syrykdy. Sapargül gelneje elindäki galyň albomda ýerleşdirilen, şol ýyllaryň welosip... Dowamyny oka


Welosiped sportuny wagyz etmekde Türkmenistanyň tejribesi Ginnesiň rekordlar kitabynda
04.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Bütindünýä welosiped gününi esaslandyrmak hakynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasynyň kabul edilmegi netijesinde dünýäniň sport, jemgyýetçilik hem-de habarlar toparlarynyň sagdyn durmuş ýörelgelerini, hususan-da, welosiped sportuny wagyz etmekde ýurdumyzyň tejribesine we türkmen Lideriniň şunda eýeleýän ornuna, şeýle hem geçirilýän degişli çärelere... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz “Amul – Hazar 2018” Halkara awtorallisiniň saýlama tapgyryna gatnaşdy
14.05.2018

  Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Amul — Hazar 2018” Halkara awtorallisine diňe bir ak pata bermän, eýsem, özi hem onuň saýlama tapgyrlaryna gatnaşdy, onuň barşynda şol halkara ýaryşa Türkmenistandan gatnaşjak ýygyndy toparlar kesgitlenildi. Ýaryşlaryň saýlama tapgyryna ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň Sport ulag merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň wekilleri gatna... Dowamyny oka


Türkmenistanly boksçy — Aziýanyň çempionatynyň kümüş baýragynyň eýesi
28.04.2018

Bangkokda (Tailand) tamamlanan ýetginjekleriň arasynda boks boýunça Aziýanyň çempionatynda Saparmyrat Ödäýew 64 kilograma çenli agramlyk derejede ikinji orna mynasyp boldy. Tälimçiler Serdar Hajyýewiň we Aşyrmämmet Satlykgulyýewiň şägirdi finala çenli üç duşuşyk geçirdi. 1/8 finalda biziň türgenimiz laosly boksçy bilen duşuşdy we yzygiderli hüjüm edip, garşydaşyndan üstün çykdy. Eýranly boksçy bilen bolan duşuşykda üç tapgyry... Dowamyny oka


Aziýa çempionatynda türkmen agyr atletikaçylary 13 medal gazandy
28.04.2018

Özbegistanyň Ürgenç şäherinde dowam edýän ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilýän agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň türgenleri bir kümüş we iki bürünç medala eýe boldular. Bunýat Raşidow silkip götermekde 62 kilogram agram derejede kümüş medala mynasyp boldy. 69 kilograma çenli agram derejesinde toparymyzyň birbada iki türgeni hormat münberine çykdy. Şatlyk Şöhradow silkip götermekde üçünji ýere,... Dowamyny oka


Türkmen woleýbolçylarynyň altyn medallary
28.04.2018

Bangladeşiň paýtagty Dakka şäherinde geçirilen zonal Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary uly üstünlik gazandy. Biziň ýurdumyzyň ýygyndy topary nobatdaky altyn medala mynasyp boldy. Türkmenistanlylar finalda ýer eýeleri bilen duşuşdylar. Oýnuň birinji döwri biziň toparymyz üçin şowly bolmady. Emma türkmen topary tutanýerli göreşde ilki oýnuň gidişini deňlediler, soňra bolsa bäsdeşleri - Bangladeşiň türgenlerinden... Dowamyny oka


Türkmenistana minnetdar! 3-nji iýun – Bütindünýä welosiped güni
26.04.2018

Türk­me­nis­ta­nyň baş­lan­gy­jy bi­len in­di 200 ýyl bä­ri ula­nyl­ýan hem-de ýö­ne­keý, el­ýe­ter­li, yg­ty­bar­ly, eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ulag gör­nü­şi bo­lan we­lo­si­pe­diň adam­zat dur­mu­şyn­da­ky or­ny uly äh­mi­ýe­te eýe bol­dy. Şeý­le hem mil­li Li­de­ri­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­sy esa­syn­da BMG-niň çäk­le­rin­de tä­ze baý­ram­çy­lyk dö­re­di. Ol hem adam sag­ly­gy­na peý­da­ly bo­lan Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­p... Dowamyny oka


Türkmen agyr atletikaçylary Aziýa çempionatynda şowly badalga aldylar
25.04.2018

Ürgenç şäherinde (Özbegistan) badalga alan agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynda şu ýyl Argentinada geçiriljek III Ýetginjekler olimpiýa oýunlaryna ýollanmalar ugrunda bäsleşilýär. 50 kilograma çenli agram derejesinde Lebap welaýatyndan türgen Ali Babamyradow kümüş medala mynasyp boldy. Ol silkip we itekläp götermekde ikinji netije görkezdi, şeýle hem iki maşkyň jemleri boýunça ikinji orny eýeläp, Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin kümüş medallaryň üçüsini gazandy. Milli sport we syýahatçylyk institutynyň tal... Dowamyny oka


Türkmenistan Halkara harby sport geňeşiniň agzasy boldy
25.04.2018

2018-nji ýylyň 16-23-nji apreli aralygynda Dominikan Respublikasynda Halkara harby sport geňeşiniň 73-nji Baş assambleýasy we Kongresi geçirildi. Bu dünýä ähmiýetli çärede Türkmenistanyň HHSG-niň agzalygyna kabul edilmegi mynasybetli resmi dabara boldy. Dabaranyň barşynda Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy. Şeýlelikde, Türkmenistan «Sport üsti dostluk» şygary astynda hereket edip, dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy pugta... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli olimpiýa komitetiniň baştutanlygyna gaýtadan saýlanyldy
23.04.2018

Aşgabatda Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetiniň (MOK) Baş Assambleýasynyň mejlisi boldy. Onuň gün tertibine birnäçe möhüm meseleler, şol sanda soňky ýyllarda ýerine ýetirilen işler barada hasabat, olimpiýa hereketini mundan beýläk-de ösdürmegiň meýilnamalary hem-de MOK-nyň prezidentini we Ýerine ýetiriji komitetiň agzalaryny saýlamak meseleleri girizildi. Milli olimpiýa komitetiniň 2016 — 2017-nji ýyllardaky ýerine ýetiren işleri baradaky synda 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda üstünlikli geçen Ýapyk binalarda we söweş sungat... Dowamyny oka


Bütindünýä welosiped güni
14.04.2018

Birleşen Milletler Guramasy A/72/L.43 Baş AssambleýaÝetmiş ikinji sessiýaGün tertibiniň 11-nji bölümi Sport parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine:sport we olimpiýa hereketleri arkaly dünýäde parahatçylygy tassyk etmek we has bagtyýar durmuşy esaslandyrmak Baş Assambleýa, 2005-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda 60/1 belgili we 2010-njy ýylyň 22-nji sentýabrynda 65/1 belgili Kararnamalarda Müňýyllygyň Jarnamalarynda beýan edilen ösü... Dowamyny oka


Türkmen kikboksçylarynyň gazanan bäş medaly
10.04.2018

Türkmenistanyň ýygyndy topary Türkiýede kikboks boýunça geçen «3rd International Turkish Open Kickboxing Tournament» üçünji halkara açyk bäsleşiginde üstünlikli çykyş edip, sportuň bu görnüşiniň üç ugry boýunça bäş medala — iki kümüş we üç bürünç medala eýe boldy. “K-1” ugry boýunça türgenlerimiz iki sylaga mynasyp boldular: 54 kilogram agramda çykyş edýän Çary Çaryýew ýaryşyň kümüş medalyny, Akmyrat Akyýew bolsa (67 kilograma çenli) bürünç medaly gazandy. “Lou kik” ugry boýunça Gülzada Jorakulyýewa (70 kilograma çenli) ikinji orna... Dowamyny oka


Türkmenistanyň ýygyndy topary AFK-nyň final bölegine çykdy
29.03.2018

Aziýanyň Kubogy — 2019 bäsleşikleriniň saýlama oýunlarynyň soňky tapgyryndaky şowsuzlyk futbol ýygyndy toparymyza Birleşen Arap Emirliklerinde ýanwar aýynda geçiriljek ýaryşlaryň final bölegine çykmaga bökdençlik döretmedi. Bahreýniň ýygyndy topary bilen myhmançylykda geçirilen duşuşyk aýgytlaýjy häsiýete eýe bolmandy. Toparlaryň her biriniň on utugy bolup, ýeňiji “E” toparyň jemleýji görkezijisinde özüniň öňdäki ornuny üpjün... Dowamyny oka


Ildeşlerimiz halkara ýaryşlarda on ýedi medala eýe boldular
26.03.2018

Moskwa şäherinde başa-baş tutluşygyň şu görnüşini esaslandyran A.Harlampiýewiň ýadyäдrligine bagyşlanylyp geçirilen sport we söweş sambosy boýunça Dünýä kubogynda Türkmenistanyň milli ýygyndy topary jemi on medala mynasyp boldy, olaryň üçüsi ýaryşyň birinji gününde gazanyldy. Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Nowruz Ataýew söweş sambosy boýunça (57 kilograma çenli agram derejede) kümüş medala myna... Dowamyny oka


Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi
26.03.2018

Halklaryň arasyndaky dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak hem-de bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek we ýurdumyzda olimpiýa hereketini ösdürmek, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has-da belende götermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminam... Dowamyny oka


AFK-nyň Kubogynyň “D” toparynyň ikinji oýunlary tamamlandy
15.03.2018

Şu gün Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogy ugrundaky ýaryşlaryň çäklerinde Aşgabadyň “Altyn Asyr” futbol kluby bilen Täjigistanyň “Istiklol” topary duşuşdy. “D” toparyň öňdebaryjylarynyň ýaryşy Balkanabadyň stadionyna futbol janköýerleriniň köp sanlysyny ýygnady. “Altyn Asyryň” birnäçe hüjümlerine garamazdan, oýnuň birinji ýarymynda hasap açylmady. Bäsleşigiň 50-nji minutynda “Istiklolyň” hüjümçisi biziň goragçylarymyzyň ýalňyşyndan peýdalanyp, hasaby açdy. Şondan 9 minut geçenden soň ýaryşyň emini “Altyn Asyryň” derwezesine jeri... Dowamyny oka


Marokkodaky turnirde dzýudoçylaryň ýene bir medaly
13.03.2018

Marokko Patyşalygynyň Agadir şäherinde geçirilýän dzýu-do boýunça “Agadir Grand Prix” abraýly turnirinde watandaşymyz Batyr Hojamuhammedow bürünç medal eýeledi. Deslapky tapgyrda B.Hojamuhammedow ussatlyk görkezip, ýaryşyň 18-nji sekundynda möhletinden öň ukrain türgeninden üstün çykdy. Ol çärýek finalda turniriň geljekki ýeňijisi russiýaly Kirill Denisowdan ýeňlendigine garamazdan, hormat münberine çykmagy başardy. Türkmen... Dowamyny oka


Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hok­keý bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň üçün­ji di­wi­zio­nyn­da üs­tün­lik ga­zan­dy
02.03.2018

Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hok­keý bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň üçün­ji di­wi­zio­ny­nyň des­lap­ky tap­gy­ryn­da ynam­ly ýe­ňiş ga­zan­dy. Çem­pio­na­tyň äh­li oýun­la­ry Sa­ra­ýe­wo­nyň (Bos­ni­ýa we Ger­so­go­wi­na) “Dzet­ra” buz­ly meý­dan­ça­syn­da ge­çi­ril­di. Bi­ziň ýy­gyn­dy­myz we ýer eýe­le­ri soň­ky oý­na iň go­wy gör­ke­zi­ji­ler bi­len gel­di­ler – ola­ryň her bi­ri BAE-niň we Ka­ta­ryň to­par­la­ryn­... Dowamyny oka


Aşgabatda Halkara talyp sporty federasiýasy bilen hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
27.02.2018

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada resmi sapar bilen gelen Halkara talyp sporty federasiýasynyň (FISU) prezidenti Oleg Matysinyň ýolbaşçylygyndaky bu guramanyň wekilýeti bilen duşuşyk boldy. Daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berlişi ýaly, duşuşygyň barşynda talyp sporty ulgamynda hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar ýurdumyzyň degişli sport gurluşlarynyň FISU bilen gönüden-göni gatnaşyklary ýola goýmalydygy barada pikir aýtdylar. DIM-niň wekilleri bu meselede ýardam etmäge taýýardyklaryn... Dowamyny oka


Anahaýmda agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynda ilkinji medal
02.12.2017

Anahaýmda (ABŞ) geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ilkinji medallaryny gazandy. Zenanlaryň arasynda 53 kilograma çenli agram derejesinde watandaş gyzymyz, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Kristina Şermetowa üç medal – umumy agram boýunça kümüş medalyny hem-de ştangany çekip we itip galdyrmakda iki sany bürünç medalyny gazanmagy başardy. Däp bolşy ýaly, türgenleriň ara... Dowamyny oka


Aşgabadyň küşt-şaşka mekdebiniň okuwçysy – abraýly halkara ýaryşyň kümüş medalynyň eýesi
12.11.2017

Moskwada geçirilen Küşt federasiýasy asossasiýasynyň kubogy Mihail Botwinnik adyndaky ýaryşda GDA ýurtlarynyň 14 ýaşa çenli ýaşlarynyň arasynda geçirilen güýçli küştçüleriň bäsleşiginde ildeşimiz Azat Nurmämmedow kümüş baýragyna mynasyp boldy, ol ilkinjiligi eýelän moldowiýaly Iwan Skiskodan bary-ýogry ýarym bal yzda galdy. FIDE-niň küşt ussady, Aşgabadyň küşt-şaşka mekdebiniň okuwçysy Azat Nurmämmedow – Aziýa-2016-da 13 ýaşa... Dowamyny oka


Guşakly göreşde üçünji altyn medal
22.09.2017

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän guşakly göreş boýunça ýaryşlarda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň hasabyna ýene iki altyn medal goşuldy. Alyş göreşi boýunça 80 kilogram agram derejesinde çykyş eden harby türgen Garmämmet Şamämmedow we 100 kilogramdan ýokary agram derejesinde tutluşan harby türgen Wepa Orazmyradow finalda özleriniň täjigistanly... Dowamyny oka


Taryhy duşuşyk
19.09.2017

Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň mejlisler zalynda hokkeý sportunyň dünýä belli ussady Wladislaw Aleksandrowiç Tretýak hem-de figurlaýyn typmak sportunyň tanymal halypasy Irina Rodnina Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň “Watançy” hokkeý kluby bilen duşuşdylar. Häzirki wagtda uly meşhurlyga eýe bolýan bu syýasy işgärler ýaş harby türgenlere özleriniň sport durmuşynyň başlangyjy barada... Dowamyny oka