22.10.2018

Harby sport


Dünýä çempionatynyň Petekleri satylyp başlandy
1 gün öň

Aşgabat şäherinde geçiriljek Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň guramaçylyk komiteti duşuşyklara tomaşa etmäge hukuk berýän petekleriň satuwyna badalga berdi. Guramaçylyk komiteti tarapyndan berilýän habarda aýdylyşy ýaly, agyr atletika sportunyň muşdaklary petekleri paýtagtymyzdaky «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde, «Aşgabat» medeni-dynç alyş seýilgähinde we Kuly Şamyradow adyndaky seýilgähde döredilen satuw nokat... Dowamyny oka


HARBY TÜRGENIMIZIŇ NOBATDAKY ÜSTÜNLIGI
15.10.2018

Häzirki wagtda mähriban Watanymyz sport ulgamynda dünýä derejesinde uly abraýdan peýdalanýar. Türkmenistan diýarymyz abraýly ýaryşlary kabul edýär, şeýle-de ussat türgenlerine dünýäniň dürli ýurtlarynda geçirilýän ýaryşlara gatnaşmaga şert döredýär. Ýurdumyzyň ähli sport görnüşlerinden düzülen milli ýygyndysynyň düzüminde harby gullukçylaryň bardygy hem diýseň buýsandyryjydyr. Olar mähriban Watanymyza wepaly gulluk etmek bile... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy bilen tanyşdy
11.10.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjigine baryp gördi. Milli Liderimiz bu ýerde agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy, hususan-da, sport desgalarynyň bezelişi hem-de olaryň ulanylyşy bilen, Olimpiýa şäherjiginiň desgalarynda — dünýä birinjiliginiň esasy çäreleriniň geçiriljek ýerinde türgenler üçin şertleriň döredilişi we ýaryşlary ýokary derejede guramak ugrunda... Dowamyny oka


“Altyn asyr” ilkinji gezek AFK-NYŇ Kubogynyň finalynda oýnar
04.10.2018

Aşgabadyň “Altyn asyr” toparynyň futbolçylary Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň “April 25” toparyny geçirilen iki duşuşygyň netijeleri boýunça ýeňip, ilkinji gezek AFK — 2018-iň kubogy ugrundaky ýaryşyň finalyna çykdy. Iki hepde mundan ozal Phenýanda geçen ilkinji oýun 2:2 hasabynda deňlikde tamamlanypdy. Şu gün “Köpetdag” stadionynda geçirilen jogap duşuşygynda garşydaşlar ýene-de ýeňijini belli etmediler — hasap 1:1 tamamlandy. Ýöne, myhmançylykda geçirilen pökgüleriň sanynyň köp bolmagynyň hasabyna finalda oýnamak hukugyna Tür... Dowamyny oka


BABYR BILEK PÄLWANLAR – TÜRKMENISTANDA
21.09.2018

Bagtyýar, güneşli hem nurana diýarymyzda sport we ýaşlar syýasatyny, köpçülikleýin bedenterbiýäni we olimpiýa hereketini ösdürmek ugrunda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň özüniň başda durmagynda bimöçber işler alnyp barylýar. Ýyldan-ýyla ýurdumyzda ilatyň arasynda, esasan-da ýaşlaryň arasynda köpçülikleýin we professional sporta bolan söýgi has-da artýar. Aýratyn hem welosipedli gezelenç etmek ýa-da köpçülikleýin ylgawlar has... Dowamyny oka


«Altyn asyr» AFK Kubogynyň interzolak final duşuşygynda deňme-deň oýnady
20.09.2018

Azi­ýa Fut­bol Kon­fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Ku­bo­gy­nyň in­ter­zo­lak fi­na­ly­nyň du­şu­şyk­la­ry baş­lan­dy. Ola­ryň bar­şyn­da şu gün Aş­ga­ba­dyň “Al­tyn asyr” to­pa­ry Ko­re­ýa Halk De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­sy­nyň “Ap­ril 25” to­pa­ry bi­len du­şuş­dy. Oýun türk­men to­pa­ry üçin bäh­bit­li bo­lan 2:2 ha­sap bi­len ta­mam­lan­dy. Du­şu­şyk ýe­ňil bol­ma­dy — bi­ziň to­pa­ry­myz­da ha­sa­by iki ge­zek deň­le­me­li ýag­da... Dowamyny oka


Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz “Amul — Ha­zar 2018” halkara aw­to­ral­li­si­niň ýe­ňi­ji­le­ri­ne we gat­na­şy­jy­la­ra baý­rak­la­ry gow­şur­mak da­ba­ra­sy­na gat­naşdy
19.09.2018

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ge­çen hep­de­de ýur­du­myz­da ge­çi­ri­len hem-de ägirt uly üs­tün­li­ge bes­le­nen “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şan türk­men tür­gen­le­ri­ne – baý­rak­ly orun­la­ra my­na­syp bo­lan hem-de ýa­ry­şa gat­na­şan tür­gen­le­ri­mi­ze baý­rak­la­ry gow­şur­mak da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Şöh­rat­ly Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ug­run­dan ge­çen bu ägirt... Dowamyny oka


MEÝDAN MERTLERI SÖÝÝÄR
18.09.2018

Eziz Watanymyzyň şöhratly taryhynyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisiniň ýüreklerde yz goýan dabaralary henizem dowam edýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu gün irden Olimpiýa şäherçesinde ýerleşýän «Sport» myhmanhanasyna baryp, halkara awtoralla gatnaşan türkmen türgenleri we türkmen toparynyň ekipažy bilen duşuşdy. Ol ýerde Gahryman Arkadagymyz  «Amul – Hazar 2018» halkara aw... Dowamyny oka


ÜSTÜNLIGIMI MILLI GOŞUNYMA BAGYŞLAÝARYN!
18.09.2018

2018-nji ýylyň 9–15-nji sentýabry aralygynda gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça «Amul–Hazar 2018» halkara awtorallisi üstünlikli geçirildi. Gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça bu halkara ýaryşyny geçirmek başlangyjy, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň kämil paýhasyna degişlidir. Hemmämize mälim bolşy ýaly, bu halkara derejeli awtoralli bäsleşigi gadymy Amuldan badalga alyp, ýaryşyň pellehanasy Hazaryň gözel kenary bol... Dowamyny oka


Türkmen türgeni - erkin göreş boýunça halkara ýaryşyň baýrak eýesi
18.09.2018

Belarus Respublikasynyň paýtagty Minskde tamamlanan erkin göreş boýunça halkara ýaryşda 79 kilograma çenli argam derejesinde ildeşimiz Döwletmyrat Orazgylyjow kümüş medal gazandy. Ýaryşyň birinji tapgyrynda Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby ilkinji minutda belarusly garşydaşyny pilçesiniň üstüne taşlady hem-de arassa ýeňiş gazandy. Ýarym finalda biziň türgenimiz Russiýanyň pälwany bilen duşuşdy. Bu tutluşygy hem Döwletmyrat ynamly geçirdi. Ol ilkibaşdan ýagdaýlary ele alyp, hasaby 8:0 getirdi. Göreşiň diňe soňlarynda D... Dowamyny oka