24.03.2018

Harby sport


AFK-nyň Kubogynyň “D” toparynyň ikinji oýunlary tamamlandy
15.03.2018

Şu gün Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogy ugrundaky ýaryşlaryň çäklerinde Aşgabadyň “Altyn Asyr” futbol kluby bilen Täjigistanyň “Istiklol” topary duşuşdy. “D” toparyň öňdebaryjylarynyň ýaryşy Balkanabadyň stadionyna futbol janköýerleriniň köp sanlysyny ýygnady. “Altyn Asyryň” birnäçe hüjümlerine garamazdan, oýnuň birinji ýarymynda hasap açylmady. Bäsleşigiň 50-nji minutynda “Istiklolyň” hüjümçisi biziň goragçylarymyzyň ýalňyşyndan peýdalanyp, hasaby açdy. Şondan 9 minut geçenden soň ýaryşyň emini “Altyn Asyryň” derwezesine jeri... Dowamyny oka


Marokkodaky turnirde dzýudoçylaryň ýene bir medaly
13.03.2018

Marokko Patyşalygynyň Agadir şäherinde geçirilýän dzýu-do boýunça “Agadir Grand Prix” abraýly turnirinde watandaşymyz Batyr Hojamuhammedow bürünç medal eýeledi. Deslapky tapgyrda B.Hojamuhammedow ussatlyk görkezip, ýaryşyň 18-nji sekundynda möhletinden öň ukrain türgeninden üstün çykdy. Ol çärýek finalda turniriň geljekki ýeňijisi russiýaly Kirill Denisowdan ýeňlendigine garamazdan, hormat münberine çykmagy başardy. Türkmen... Dowamyny oka


Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hok­keý bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň üçün­ji di­wi­zio­nyn­da üs­tün­lik ga­zan­dy
02.03.2018

Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hok­keý bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň üçün­ji di­wi­zio­ny­nyň des­lap­ky tap­gy­ryn­da ynam­ly ýe­ňiş ga­zan­dy. Çem­pio­na­tyň äh­li oýun­la­ry Sa­ra­ýe­wo­nyň (Bos­ni­ýa we Ger­so­go­wi­na) “Dzet­ra” buz­ly meý­dan­ça­syn­da ge­çi­ril­di. Bi­ziň ýy­gyn­dy­myz we ýer eýe­le­ri soň­ky oý­na iň go­wy gör­ke­zi­ji­ler bi­len gel­di­ler – ola­ryň her bi­ri BAE-niň we Ka­ta­ryň to­par­la­ryn­... Dowamyny oka


Aşgabatda Halkara talyp sporty federasiýasy bilen hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
27.02.2018

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada resmi sapar bilen gelen Halkara talyp sporty federasiýasynyň (FISU) prezidenti Oleg Matysinyň ýolbaşçylygyndaky bu guramanyň wekilýeti bilen duşuşyk boldy. Daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berlişi ýaly, duşuşygyň barşynda talyp sporty ulgamynda hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar ýurdumyzyň degişli sport gurluşlarynyň FISU bilen gönüden-göni gatnaşyklary ýola goýmalydygy barada pikir aýtdylar. DIM-niň wekilleri bu meselede ýardam etmäge taýýardyklaryn... Dowamyny oka


Anahaýmda agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynda ilkinji medal
02.12.2017

Anahaýmda (ABŞ) geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ilkinji medallaryny gazandy. Zenanlaryň arasynda 53 kilograma çenli agram derejesinde watandaş gyzymyz, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Kristina Şermetowa üç medal – umumy agram boýunça kümüş medalyny hem-de ştangany çekip we itip galdyrmakda iki sany bürünç medalyny gazanmagy başardy. Däp bolşy ýaly, türgenleriň ara... Dowamyny oka


Aşgabadyň küşt-şaşka mekdebiniň okuwçysy – abraýly halkara ýaryşyň kümüş medalynyň eýesi
12.11.2017

Moskwada geçirilen Küşt federasiýasy asossasiýasynyň kubogy Mihail Botwinnik adyndaky ýaryşda GDA ýurtlarynyň 14 ýaşa çenli ýaşlarynyň arasynda geçirilen güýçli küştçüleriň bäsleşiginde ildeşimiz Azat Nurmämmedow kümüş baýragyna mynasyp boldy, ol ilkinjiligi eýelän moldowiýaly Iwan Skiskodan bary-ýogry ýarym bal yzda galdy. FIDE-niň küşt ussady, Aşgabadyň küşt-şaşka mekdebiniň okuwçysy Azat Nurmämmedow – Aziýa-2016-da 13 ýaşa... Dowamyny oka


Guşakly göreşde üçünji altyn medal
22.09.2017

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän guşakly göreş boýunça ýaryşlarda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň hasabyna ýene iki altyn medal goşuldy. Alyş göreşi boýunça 80 kilogram agram derejesinde çykyş eden harby türgen Garmämmet Şamämmedow we 100 kilogramdan ýokary agram derejesinde tutluşan harby türgen Wepa Orazmyradow finalda özleriniň täjigistanly... Dowamyny oka


Taryhy duşuşyk
19.09.2017

Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň mejlisler zalynda hokkeý sportunyň dünýä belli ussady Wladislaw Aleksandrowiç Tretýak hem-de figurlaýyn typmak sportunyň tanymal halypasy Irina Rodnina Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň “Watançy” hokkeý kluby bilen duşuşdylar. Häzirki wagtda uly meşhurlyga eýe bolýan bu syýasy işgärler ýaş harby türgenlere özleriniň sport durmuşynyň başlangyjy barada... Dowamyny oka