22.10.2018

Harby durmuş


«MILLI GOŞUN» ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY
3 gün öň

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň her 3 aýdan bir gezek neşir edilýän jemgyýetçilik-syýasy, harby-taryhy we ylmy-usuly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Žurnalyň bu sany hem çeper, syýasy we harby-taryhy makalalara baý boldy. Olardan, 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Halk maslahatynyň çözgütlerini, şanly Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişiň... Dowamyny oka


ASUDALYGYŇ YGTYBARLY DAÝANJY
09.10.2018

          ...9-njy oktýabr. Bu taryhy sene Türkmenistanyň Harby-Deňiz Güýçleriniň güni. Ýurt derejesinde baýram edilýän bu toýa ýokary depginde taýýarlyklar görüldi. Bu gün harby deňizçileriň ýürek owazlary Awazada aýdym bolup ýaňlanar... Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň beýleki goşun görnüşleri bilen bir hatarda, Harby-Deňiz Güýçleri hem öňlerinde goýlan jogapkärli wezipäniň abraý bilen hötdesinden gelip, Watanymyzyň deňiz ser... Dowamyny oka


Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi
04.10.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi. Şeýle hem gün tertibine goranmak häsiýetine eýe bolan Harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek,... Dowamyny oka


MUKADDES BORJUŇ ÜÇ GALKANY
03.10.2018

Watan – türkmende mukaddeslik hasaplanýan gymmatlyklaryň naýbaşysy. Bu mukaddesligiň goragynda, hyzmatynda durmak bolsa biziň her birimiz üçin parzdyr. Ine, şol parzy buýsanç bilen ýerine ýetirýän esgerleriň arasynda, bir maşgaladan gaýdyp, mynasyp borjy berjaý edýän üçem gerçekleriň bardygynyň özi hem buýsandyryjy ýagdaý. Gahryman Arkadagymyz hem «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynda: «Watan öý-ojakdan, maşgaladan... Dowamyny oka


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerine
01.10.2018

Hormatly Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri! Sizi Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siz mukaddes borjy berjaý etmek — Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň milli howpsuzlygyny üpjün etmek, jemgyýetimiziň asudalygyny, jebisligini goramak bilen, jogapkärli hem-de hemişe hüşgärligi talap edýän wezipäni ýerine ýetirýärsiňiz. Eziz Diýarymyzyň milli howpsuzlygyny üpjün etmek, jemgyýetimiziň asudalygyny, jebisligini goramak ugrunda alyp barýan gullugyňyzda siz... Dowamyny oka


ÝURT GORAGÇYLARYNYŇ ZÄHMETSÖÝERLIGINIŇ MIWESI
27.09.2018

Garaşsyzlyk toýy. Türkmeniň gadymdan gelýän urp-adatlaryna daýanýan türkmen toýy hiçbir adamy serpaýsyz goýmaýar. Edil şonuň ýaly-da, Garaşsyzlyk toýunda hem ýurdumyzyň dürli pudaklarynda halal zähmet çekip, Watanymyzyň ösüşlerine öz goşantlaryny goşan her bir ynsan bu toýdan öz mynasyp paýyny aldy. Ynha, şu gün hem toýly günde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň... Dowamyny oka


ŞANLY TOÝDA HARBY KUWWATYMYZYŇ DABARALANMASY
27.09.2018

GARAŞSYZLYK – türkmen  ruhuny galkyndyryp, täze ykbal bagyş eýlän mukaddeslik, türkmen üçin ömrüniň aýdymyna, bagtly gelejege gönezlik boljak her bir günleň öýdümine deňelýän gymmatlyk, türkmeniň Watan içre Watany hasaplaýan, halkymyzy müdimilik juwan eýlän baýlyk, agzybirligiň nyşanydyr. GARAŞSYZLYK – parahatsöýüjiligiň beýik nusgasy bolup, pederlerden dowam bolan sowulmajak täze eýýamy türkmen ykbalyna ýazan ömrümiziň sowul... Dowamyny oka


WATANA WEPALY – BAGTLY MAŞGALA
27.09.2018

Ynsanda heniz ýetginjeklik ýaşlarynda Watana bolan söýgi, hyjuw möwjäp ugraýar. Şol hyjuwyň dura-bara kämilleşýän, söýginiň güýjeýän ýollary maşgala bilen birigip gidende bolsa, hyýalyňa getirip bolmajak duýgulara eýe bolýarsyň. Gursakdaky söýgiň birligi, Watan öňündäki lebiz birligi iki ýüregiň urgularyny deňläp, maşgala binýadyny has-da pugtalandyrýar. Watan – türkmende mukaddeslik hasaplanýan zatlaryň naýbaşysy bolup durýa... Dowamyny oka


MERDANALYGYŇ HALKARA YKRARYÝETI
26.09.2018

Şu gün, ussat mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň atasy – Berdimuhamet Annaýewe berlen «Edermenligi üçin» medalynyň Hormatly Belent Serkerdebaşymyza gowşurylmagy mynasybetli Türkmenistanyň  Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde milli buýsanja ýugrulan aýdymly, edebi sazly kompazisiýaly, şowhunly, çuňňur mazmunly çykyşly dabara geçirildi. Dabaranyň başy oňa gatnaşyjylaryň Merke... Dowamyny oka


MERT OGULLAR ŞAN GETIRÝÄR HALKYNA
25.09.2018

Düýn, Ruhyýet köşgünde geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň yzysüre, Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Russiýa Federasiýasynyň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Wiktorowiç Blohini kabul etdi. Ol Ruhyýet köşgüniň zalynda döwlet Baştututanymyzyň atasy – türkmeniň söwer ogly, ilhalar mugallym, watanperwer ynsan, edermen esger Berdimuhammet Annaýewiň Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin... Dowamyny oka