26.05.2018

Harby durmuş


Harby däpleriň mirasdüşerleri: türkmen topragyndaky asudalyk ygtybarly goralýar
05.05.2018

3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugy esasynda geçirilen milli goşunyň söweşjeň ukyplylygyny duýdansyz barlamak nobatdaky gezek Ýaragly Güýçleriň goşunlarynyň ähli kysymlarynyň we bölümleriniň oňat taýýarlygyny görkezdi. Türkmen halkynyň harby däpleriniň mirasdüşerleri, Watanymyzyň merdana goragçylary özlerini nobatdaky g... Dowamyny oka


Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň göç­me mej­li­si
04.05.2018

Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow Mil­li go­şu­ny­my­zyň sö­weş­jeň uky­by­ny duý­dan­syz bar­la­mak, go­şun­la­ryň äh­li gör­nüş­le­ri­niň şah­sy dü­zü­mi­niň sö­weş­jeň tä­li­mi­ni mun­dan beý­läk-de kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, gö­ni wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň s... Dowamyny oka


Harby eginbaşlar harby gullukçylaryň ilkinji aýratynlyklarynyň biridir
08.04.2018

Bu hakykat öz gözbaşyny gaty irki döwürlerden alyp gaýdýar. Harby eginbaşlaryň özboluşlylygy dünýäniň ähli halklaryna mahsuslykdyr. Her bir halk özüniň taryhy aslyny, etimologik gözbaşyny gözleýär. Onuň gadymylyk möhletlerini uzaldyp biljek maglumatlary köpeltmäge çalyşýar. Taryhy menzilleriň ýumagy külterlendigiçe, şonça-da baý taryhy maglumatlar ýüze çykýar. Uzak taryhy möhlet diýmek bolsa, eýýäm, kynçylyklaryň dürli görnüşl... Dowamyny oka


Ilkinji zenan desantçy
05.04.2018

Halkymyzyň durmuşynda zenanlara aýratyn orun berilýär. Her bir türkmen täze dünýä inen gyzjagazlarynyň Tumar şa, Aý ene, Altynjan hatyn ýaly edenli bolmagyny arzuwlaýar. Sebäbi milliligimiziň esasy özeni bolan watançylyk duýgusy maşgala terbiýesiniň süňňüne mäkäm ornaşyp gidipdir. Göbek ganynyň daman topragyna wepalylyk duýgusy bilen terbiýelenen her bir perzent ogul ýa gyz çagadygyna seretmezden, halkymyzyň milli ösüş ýoluna... Dowamyny oka


Bäsleşiklerde tapawutlanan harby zenanlar
07.03.2018

Zenan maşgala dünýäniň bezegi, öýümiziň, ömrümiziň diregi bolup, biziň durmuşymyza şugla saçýar. Ýaşaýşymyzy gözelleşdirip, ony has-da manyly görnüşe getirýär. Biziň ýurdumyzda watansöýüjilik, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik we belent ahlak ýörelgelerini enelik mähri bilen dowamata dowam edýän zenanlarymyza belent sarpa goýulýar. Berkarar Watanymyzda bagtyýar geljegini gurýan nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde bitirýän ägirt u... Dowamyny oka


Türkmen esgerleriniň durmuşyndan bir gün
15.02.2018

27-nji ýanwarda Türkmenistanda Watan goragçylarynyň güni bellenilýär. Bu baýramçylyk harby gullukçylar üçin gullugyna buýsanmaga esas bolsa, ozalky harbylar üçin gulluk eden döwürlerini ýatlamaga hem-de şol wagtlar barada söhbetdeşlik etmäge ýakymly mümkinçilikdir. Harby gulluga täze çagyrylýan ýaşlara özlerine goşun gullugynda nämeleriň garaşýandygyny bilmek gyzyklydyr. Bu baýramyň öň ýanynda TDH-nyň habarçysy çagyryş boýunça... Dowamyny oka


Serkerdäniň göreldesi – şahsy düzümiň ýörelgesi
16.11.2017

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Watanymyzy mundan beýläk-de özgertmek, şan-şöhratyny we halkara abraýyny artdyrmak, döwletimiziň dünýädäki ornuny has-da berkitmek, ýaş nesli Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistana, çäksiz buýsanç, söýgi we hormat goýmak ruhunda terbiýelemek, amala aşyrylýan ägirt uly taslamalaryň we taryhy maksatnamalaryň ähmiýetini giňden wagyz etmek esasy wezipeleriň biridir. Harby däp-des... Dowamyny oka


Oguz mekanynda täze kitabyň dabarasy
23.10.2017

Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda ýerleşýän Medeniýet köşginde Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Harby gullukçylaryň gatnaşmaklarynda geçirilen bu çärede çykyş edenler, täze kitabyň ýetip gelýän Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli halkymyza berlen ajaýyp sowgatdygyny nygtap geçdiler. Türkmenistanyň taryhda dünýäniň merkezinde orun alandygy bara... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi gysga möhletli okuwlara kabul edýär
10.10.2017

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi gysga möhletli okuwlara kabul edýär:– Çagalar üçin iňlis dili (6 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)– Şekillendiriş sungaty (5 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)– Dünýä halklarynyň tanslary we bal hem-de (döwrebap tanslar) (5 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)– Saz gurnagy (fortepiano) (6 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)– Saz gurnagy (solfedžio) (6 ýaşdan we ondan ýokary... Dowamyny oka


Döredijilik ruhy göterilişiniň baýraklary
09.10.2017

Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly atlara mynasyp bolan hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri bolan medeniýet we sungat işgärlerini sylaglamak dabarasy boldy. Köp müňýyllyk taryhy, özboluşly medeni mirasy we milli gymmatlyklary bolan türkmen halky tutuş adamzadyň ösüşine mynasyp goşant goşdy. Häzirki Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründ... Dowamyny oka