22.10.2018

Harby bilim


Wada berip bize aýdyň geljegi, bu gün kasam edýär Watan gerçegi
01.09.2018

1-nji sentýabr... Bu günüň özboluşlyja bir täsiri bar. Oňa şol günüň eçilýän şatlygyndan dadanlar has gowy düşünse gerek. Adam öz ömrüniň dowamynda şol bagta ýugrulan günüň birnäçesini biri-birinden tapawutly duýgular bilen başdan geçirýär. Çünki şol gün ynsanyň kämillik derejesini kesgitleýän ylym-bilim hazynasynyň täze tapgyryna barýan ýoluň başlangyjydyr. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda ylmy we bilimi ösdürmäge, bu ulga... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag bilen ýüzlendi
16.06.2018

ähriban uçurymlar! Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, kanunçylygy ygtybarly gorajak ýokary serkerdeler düzümini we işgärleri taýýarlaýan Harby akademiýany hem-de ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlaýan ýokary okuw mekdeplerini üstünlik... Dowamyny oka


Ylym-ösüşlere şamçyrag
13.06.2018

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmäge gönükdiren döwlet syýasaty özüniň oňyn netijelerini berýär. Gahryman Arkadagymyzyň aladalary biz ýaşlary ata Watanymyza, mähriban halkymyza, mukaddes Kasama wepaly, päk ýürekli, ussat hünärmenler bolup ýetişmäge ruhlandyrýar. Türkmenistan – Beýik  ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň we Tü... Dowamyny oka


Ganat-per biten bürgütler asuda asmanymyzyň merdana goragçylarydyr
25.05.2018

Halkymyz ylym paýyndan kemsiz ýüküni tutup, durmuş ýoluna gadam basan ýaşlara hem uçurym diýýär. Uçurymyň nämedigini halkymyzyň hemmesi hem bilýär. Öz ganatyna bil baglap, ata-enesiniň höwürtgesinden ilkinji gezek uçup görmek başarnygyny barlap gören guş. Diýmek uçurym özüniň uçup bilýändigine göz ýetiren guş. Indi oňa asman giňişligi garaşýar. Emma guş bar – guş bar. Bürgütler asman giňişliginiň iň ýokarky gatlagyna göterilip... Dowamyny oka


Berkarar döwletiň bagtyýar gerçegi!
04.05.2018

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň: “Bilimli nesil – kuwwatly Watan”, “Medeniýet halkyň kalbydyr”, “Il saglygy – Ýurt baýlygy” diýen şygarlaryny özüne hemra edinen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň 3-nji ýyl harby talyby Kerim Baýgeldiýew bu gün hakyky gerçek boldy. Ýetip gelýän, Ýeňiş güni mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň M... Dowamyny oka


Asuda asmanyň ak bürgütleri
25.05.2017

Ata-babalarymyzyň ruhy dünýäsinde uçmak, ganatlanmak düşünjelerine aýratyn ähmiýet berlipdir. Ony her bir zatda görmek mümkin. Erkanalygy uçýan halynyň, bagta barýan ýoly symrug guşuň edebi keşbi bilen baglanyşdyrypdyrlar. Merdanalygy bolsa bürgüt edermenligi bilen baglanyşdyrypdyrlar. Seljuk türkmen döwletiniň binýadyny goýan iki sany gerçegiň ady bürgüt atlarydyr. Olar dünýäniň dürli künjeginde juda seýrek hakykaty äleme sow... Dowamyny oka


Gerçek ýigit buýsanjydyr iliniň
14.05.2017

Ýakynda Beýik Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Ökdelerden ökdeleri saýlan bu bäsleşik diýseň çekeleşikli geçip, oňa gatnaşan gerçek ýigitler birnäçe şertler boýunça öz döredijilik ukyp-başarnyklaryny, zehin hem-de... Dowamyny oka