26.05.2018

Harby bilim


Ganat-per biten bürgütler asuda asmanymyzyň merdana goragçylarydyr
1 gün öň

Halkymyz ylym paýyndan kemsiz ýüküni tutup, durmuş ýoluna gadam basan ýaşlara hem uçurym diýýär. Uçurymyň nämedigini halkymyzyň hemmesi hem bilýär. Öz ganatyna bil baglap, ata-enesiniň höwürtgesinden ilkinji gezek uçup görmek başarnygyny barlap gören guş. Diýmek uçurym özüniň uçup bilýändigine göz ýetiren guş. Indi oňa asman giňişligi garaşýar. Emma guş bar – guş bar. Bürgütler asman giňişliginiň iň ýokarky gatlagyna göterilip... Dowamyny oka


Berkarar döwletiň bagtyýar gerçegi!
04.05.2018

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň: “Bilimli nesil – kuwwatly Watan”, “Medeniýet halkyň kalbydyr”, “Il saglygy – Ýurt baýlygy” diýen şygarlaryny özüne hemra edinen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň 3-nji ýyl harby talyby Kerim Baýgeldiýew bu gün hakyky gerçek boldy. Ýetip gelýän, Ýeňiş güni mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň M... Dowamyny oka


Asuda asmanyň ak bürgütleri
25.05.2017

Ata-babalarymyzyň ruhy dünýäsinde uçmak, ganatlanmak düşünjelerine aýratyn ähmiýet berlipdir. Ony her bir zatda görmek mümkin. Erkanalygy uçýan halynyň, bagta barýan ýoly symrug guşuň edebi keşbi bilen baglanyşdyrypdyrlar. Merdanalygy bolsa bürgüt edermenligi bilen baglanyşdyrypdyrlar. Seljuk türkmen döwletiniň binýadyny goýan iki sany gerçegiň ady bürgüt atlarydyr. Olar dünýäniň dürli künjeginde juda seýrek hakykaty äleme sow... Dowamyny oka


Gerçek ýigit buýsanjydyr iliniň
14.05.2017

Ýakynda Beýik Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Ökdelerden ökdeleri saýlan bu bäsleşik diýseň çekeleşikli geçip, oňa gatnaşan gerçek ýigitler birnäçe şertler boýunça öz döredijilik ukyp-başarnyklaryny, zehin hem-de... Dowamyny oka