17.11.2018

Habarlar


ÝAŞ WATAN GORAGÇYLARYNYŇ ÜSTÜNLIGI
7 sagat öň

Biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň tagallasy bilen uly ösüşleriň, öňegidişlikleriň şaýady bolýarys. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzyň ösmeginde we özgermeginde ýaşlara has uly ynam bildirip: «Ýaşlar Watanymyzyň güýji, kuwwaty, abraý-mertebesi hem-de beýik geljegidir» diýip belleýär. Hawa, ýaş nesil Watan geljegidir. Ýurdumyzda ýaşlar syýasatyny üstünlikli alyp barmak üçin,... Dowamyny oka


Türkmenistan-Italiýa: özara peýdaly hyzmatdaşlyk ösdürilýär
18 sagat öň

Düýn paýtagtymyzda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Italiýanyň söwda boýunça agentliginiň bilelikde guramagynda türkmen-italýan işewürlik maslahaty boldy. Iki ýurduň ykdysady taýdan gatnaşyklaryny berkitmekde möhüm ädime öwrülen bu maslahata Italiýanyň iri kompaniýalarynyň wekilleri we ýurdumyzyň dürli pudaklardaky gatnaşyklary işjeň ösdürýän telekeçileri gatnaşdylar. Italiýanyň wekiliýetiniň düzüminde Türkmenistan... Dowamyny oka


Türkmenistanda sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
18 sagat öň

Düýn türkmen paýtagtynda Merkezi Aziýa Sebit Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahaty geçirildi. “Ýyldyz” myhmanhanasynda geçirilen maslahata CAREC Maksatnamasyna girýän ýurtlaryň, şeýle hem Aziýanyň ösüş bankynyň, Bütindünýä bankynyň, Yslam ösüş bankynyň, CAREC institutynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň, Halkara pul gaznasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösü... Dowamyny oka


TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI ABU-DABIDE “ADIPEС–2018” ATLY NEBITGAZ SERGI–MASLAHATYNA GATNAŞDY
18 sagat öň

2018–nji ýylyň 12–15-nji noýabry aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde bu ýurduň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al-Nahaýýanyň howandarlygynda “ADIPEС–2018” atly 21-nji halkara nebit-gaz sergisi we maslahaty geçirildi. “ADIPEС–2018” – energiýa çeşmeleriniň gelejegini ara alyp maslahatlaşmak we özara tejribeleri alyşmaklyk maksady bilen ýokary derejeli resmi adamlary, nebitgaz senagatynyň öňdebaryjy kompa... Dowamyny oka


Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylara
1 gün öň

Hormatly CAREC Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylar!Hanymlar we jenaplar! Sizi Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň «CAREC 2030: Söwdany giňeltmek we diwersifikasiýa ýardam bermek» atly Merkezi Aziýada sebitleýin Ykdysady Hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatynyň öz işine başlamagy bilen gutlaýaryn! Siziň ähliňize berk jan saglygyny, maslahatyň işine bolsa uly ü... Dowamyny oka


Türkmenistanyň polat ýollarynyň geçirijilik kuwwaty artýar
1 gün öň

Ulag kommunikasiýalarynyň ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu möhüm strategik ulgamda ýurdumyzyň amala aşyrýan taslamalary halkara söwda-ykdysady, syýahatçylyk, medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleri açýar. Milli ulag strategiýasynyň esasynda Merkezi Aziýanyň çäklerinden ençeme asyrlaryň dowamynda geçen... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň I maslahaty geçirildi
1 gün öň

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Demokratik partiýanyň I maslahaty geçirildi. Onda Halk Maslahatynyň birinji mejlisiniň çözgütleri babatda ileri tutulýan wezipelere garaldy, şeýle hem Türkmen döwletiniň täze taryhynyň häzirki tapgyrynyň talaplaryny nazara almak bilen guramanyň mundan beýläkki işiniň umumy strategiýasy kesgitlenildi. Maslahata gatnaşyjylaryň hatarynda TDP-niň Syýasy geňeşiniň agzalary, wel... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
1 gün öň

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysy Takehiko Nakaony kabul etdi. Myhman milli Liderimize wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, AÖB-niň biziň ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýändigini tassyklady. Bellenilişi ýaly, ägirt uly ykdysady we serişdeler kuwwatyna eýe bolan Türkmenistan öz ösüşinde gazanan üstünliklerini görkezip, düný... Dowamyny oka


Türkmenistanda Braziliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady
1 gün öň

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Marsiýa Donner Abreudan ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurduň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny hem-de netijel... Dowamyny oka


Türkmenistanda ýöriteleşdirilen halkara forum geçirilýär
2 gün öň

Düýn paýtagtymyzda ýurdumyzyň Bilim ministrligi, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan bilelikde guralan “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat öz işine başlady. Bilim ulgamyny hil taýdan kämilleşdirmek, köpçülikleýin sporty ösdürmek we olimpiýa hereketini goramak, beden taýdan sagdyn hem-de giň gözýetimli ýaş nesli terbiýeleme... Dowamyny oka