21.07.2018

Habarlar


Türkmenistan - BMG: durnukly ösüş Maksatlaryna gönükdirilen hyzmatdaşlyk
7 sagat öň

Nýu-Ýorkda BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň howandarlygynda geçirilen ýokary derejeli syýasy forum Durnukly ösüşiň ählumumy maksatlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek hem-de olara ýetmegiň netijeli ýollaryny gözlemäge bagyşlandy. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen we “Açyk gapylar” halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna esaslanýan daşary syýasy ugry yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, Bitarap döwletimiz Birleşen Milletler Guramasy bilen ilkibaşda strategiki häsiýete eýe bolan netijeli gatnaşyklary ösdürýär. Soňky ýyllarda BMG-niň möhüm... Dowamyny oka


Aşgabatda “Saglyk - 2018” atly halkara sergi işe başlady
7 sagat öň

Şu gün türkmen paýtagtynda “Saglyk - 2018” atly halkara sergi işe başlady, onuň çäklerinde ylmy maslahat, şeýle hem Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlary üçin iýmitlenmegi gowulandyrmak boýunça Sebitleýin Platformany döretmek boýunça mejlis geçirilýär. Däp boýunça lukmançylyk forumy ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy. Serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanda i... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärlerine
7 sagat öň

Hormatly saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleri! Gadyrly lukmanlar! Sizi ýurdumyzda giňden we dabaraly bellenilýän Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda bu ajaýyp baýramyň şanyna geçiriljek dabaralaryň mähriban halkymyzy, şol sanda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärlerini berkarar döwletimizde gazan... Dowamyny oka


Hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy Türk­me­nis­ta­nyň sag­ly­gy go­raý­şy­nyň in­no­wa­si­ýa ýo­lu­dyr
1 gün öň

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da iş­le­nip taý­ýar­la­ny­lan «Sag­lyk» Döw­let mak­sat­na­ma­syn­da göz öňün­de tu­tu­lan we­zi­pe­ler, ýag­ny ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak, öm­rüň or­ta­ça do­wam­ly­ly­gy­ny art­dyr­mak, sag­ly­gy go­ra­ýyş hyz­mat­la­ry­nyň hi­li­ni ýo­kar­lan­dyr­mak we­zi­pe­le­ri tä­ze öň­de­ba­ry­jy sag­ly­gy go­ra­ýyş eda­ra­la­ry­ny gur­mak, der­man se­na­ga­ty­ny ös­dür­mek, şy­pa­ha­na ul­ga­my­ny dö­ret­mek, hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gy kä­mil­leş­dir­mek ar­k... Dowamyny oka


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow: Ýo­ka­ry de­re­je­de ösen luk­man­çy­lyk döw­le­tiň kuw­wa­ty­nyň ny­şa­ny­dyr
1 gün öň

Şu gün, Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­nü­niň öň ýa­nyn­da Le­bap we­la­ýa­ty­nyň do­lan­dy­ryş mer­ke­zin­de tä­ze dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ryň — kö­pu­gur­ly has­sa­ha­na­nyň hem-de ýa­şa­ýyş jaý top­lu­my­nyň ulan­ma­ga be­ril­me­gi my­na­sy­bet­li da­ba­ra­lar bol­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow şeý­le des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy­nyň bar­şy­n... Dowamyny oka


Yssy günleri aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!
2 gün öň

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Habarlar merkezi tomus paslynyň häzir dowam edýän yssy döwri bilen baglylykda bedeni aşa gyzmakdan goramak üçin özüňi alyp barmagyň kadalaryny we maslahatlaryny taýýarlady. Hünärmenler tomsuna günüň täsiri bilen adam bedeninde ýaşaýyş üçin zerur bolan maddalaryň emele gelýändigini belleýärler. Bedende suw-duz çalşygy işjeňleşýär, derlemek arkaly deri örtüginiň üsti bilen köp m... Dowamyny oka


Türkmenistanyň şypahanalary - tebigy, saglygy goraýyş we ykdysady mümkinçilikleriň toplumy
2 gün öň

“Adam jemgyýetiň we döwletiň esasy gymmatlygydyr” diýen ýörelgeden ugur alýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli syýasatyň taglymat esasy bolan şypahana-dynç alyş pudagynyň ösdürilmegine, dynç alyş, saglygy goraýyş we syýahatçylyk ulgamynyň netijeli häsiýete eýe bolmagyna möhüm ähmiýet berýär. Döwlet Baştutanymyzyň durmuş-ykdysady syýasaty ýurdumyzyň ösüşiň hil taýdan täze tapgyryna geçmegini nazarlaýar. Ş... Dowamyny oka


Halkymyzyň abadançylygy durmuş ugurly syýasatyň baş maksadydyr
3 gün öň

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasynda döwletimizi dünýäniň kuwwatly ýurtlarynyň hataryna çykarmak, halkymyzyň hal — ýagdaýyny has-da gowulandyrmak wezipeleri goýulýar. Bu maksada ýetmek boýunça ädilýän ädimler milli Liderimiziň durmuşa geçirýän özgertmeleriniň ählisiniň esasyny, raýatlarymyzyň mynasyp durmuşyny we netijeli zähmet çekmegini üpjün etmek, milli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek wezipeleri düzýär. Bu ulgamy... Dowamyny oka


Nepalda taekwondo boýunça türkmen ussatlary altyn medallary gazandylar
17.07.2018

Türkmenistanyň taekwondo boýunça ýygyndy topary (ITF görnüşi) Nepalyň paýtagty Katmandu şäherinde geçirilen Günorta Aziýanyň VI açyk çempionatynda umumy sanawda ikinji orny eýeledi. Ýaryşyň birinji güni taekwondo ussatlary göreşiň tuli görnüşinde bäsleşdiler. Türgenler göreşiň tärlerini we hereketleriň takyklygyny ýerine ýetirmegiň ýokary tilsimlerini görkezdiler, eminler hem hut şolara baha berdiler. Türkmenistanlylar däp bolşy ýaly, çykyşlaryň bu toparynda ýokary netijeleri gazandylar. Gara guşagyň eýeleriniň arasynda ýygyndynyň l... Dowamyny oka


Jiu-jit­su bo­ýun­ça Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýy­gyn­dy to­pa­ry­myz 18 me­da­la my­na­syp bol­dy
16.07.2018

Türk­men tür­gen­le­ri jiu-jit­su bo­ýun­ça Ak­tau (Ga­za­gys­tan) şä­he­rin­de ta­mam­la­nan Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýig­ri­mä go­laý me­da­la my­na­syp bol­du­lar. Ýa­ryş­la­ra 20 ýurt­dan dört ýü­ze go­laý tür­gen gat­naş­dy. Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň dü­zü­mi­ne dün­ýä we Azi­ýa çem­pio­nat­la­ryn­da hem-de Aş­ga­bat — 2017 oýun­la­ryn­da ýe­ňi­ji bo­lan iň go­wy tür­gen­ler gir­ýär. Bi­ziň tür­gen­le­ri­miz Ak­tau­da jiu-jit­su­nyň üç ug­ry: kon­takt, “ne-wa­za” we sö­weş gör­nüş­le­rin­de bäs­leş­di­ler. Olar... Dowamyny oka


Türk­me­nis­tan ila­tyň ke­sel­le­re gar­şy dur­nuk­ly­ly­gy­ny üp­jün et­mek­de dün­ýä­de öň­de bar­ýar
16.07.2018

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, luk­man­çy­lyk ylym­la­ry­nyň dok­to­ry, pro­fes­sor Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzy­gi­der­li ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de, Türk­me­nis­tan sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­myn­da ila­tyň sa­ni­ta­ri­ýa-epi­de­mio­lo­gi­ýa aba­dan­çy­ly­gy­ny üp­jün et­mek ýa­ly mö­hüm ugur­da dün­ýä­niň köp ýurt­la­ry üçin nus­ga bo­lup dur­ýar. Ra­ýat­la­ryň sag­ly­gy­ny go­ra­mak we ber­kit­mek, amat­ly ýa­şa­ýyş hem-de zäh­met şert­le­ri­ni dö­ret­mek, ýo­kanç ke­sel... Dowamyny oka


Haryt bolçulygy Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş syýasatynyň oňyn netijesidir
14.07.2018

Haryt dolanyşygynyň möçberi ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmegiň möhüm görkezijileriniň biridir. Ýurdumyzda sarp edilýän harytlaryň öndürilişiniň artdyrylmagy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kärhanalaryň döredilmegi hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan beýleki toplumlaýyn çäreleriň netijesinde söwda ulgamynyň Türkmenistanyň jemi içerk... Dowamyny oka


Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek babatda hyzmatdaşlyk
12.07.2018

“Ýyldyz” myhmanhanasynda “Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek hem-de söz azatlygyny ilerletmek babatda hyzmatdaşlyk” atly taslamanyň çäklerinde ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan guralan maslahat öz işine başlady. Okuw maslahatyna dürli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň — tele we radioýaýlymlaryň, gazetleriň, žurnallaryň, Internet-neşirleriň wekilleri, şeýle hem ýurdumyzyň degişli ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, hukukçylar, kazyýet iş önümçiligi babatda hünärmenler gatnaşdylar.... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti «Tatneft» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi
12.07.2018

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň “Tatneft” açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Nail Maganowy kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň mähirli salamyny hem-de türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Şunda Russiýanyň iri nebit kompaniýalarynyň biriniň ýurdumyz bilen u... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara awtorallisine taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy
12.07.2018

Hazaryň kenarynda dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine taýýarlyk görlüşi bilen tanşyp, ýaryşyň geçiriljek ýolunyň jemleýji tapgyrynda geçirilýän işleriň barşyna gözegçilik etdi. Milli Liderimiz ir säher bilen öňde boljak ralliniň geçjek ugrunyň jemleýji böleginiň başlanýan ýerine geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy köpçülikleýin habar beriş seri... Dowamyny oka


Ylham joşguny - döredijiligiň çäksiz çeşmesi
11.07.2018

Şu gün zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz boş wagtyny «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» kitabynyň dowamyny işlemäge, aýdym-saz döredijiligine bagyşlady. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň medeni mirasynyň baýlaşmagynda sungatyň ähmiýeti barha ýokarlanýar. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, taryhy hakyda, milli özboluşlylyk hem-de döredijilik ylhamynyň do... Dowamyny oka


Türkmen gimnastikaçysy «Aziýanyň ýaňy» festiwalynyň baýragyna mynasyp boldy
11.07.2018

Gazagystanyň paýtagty Astana şäherinde 4 - 8-nji iýulda geçirilen “Aziýanyň ýaňy” atly sirk sungatynyň XI halkara festiwalynda Türkmenistanyň wekili kümüş baýraga mynasyp boldy. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge ägirt uly üns berýändigi netijesinde täze ösüşe eýe bolan türkmen sirkiniň nobatdaky üstünligidir. Festiwala Merkezi Aziýanyň ýurtlaryndan hem-de Russiýadan, Fra... Dowamyny oka


Watanymyz sport ruhubelentligi hem-de döredijilik zehini bilen beýgelýär
10.07.2018

Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz şu ýylyň alty aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 9 — 23-nji iýul aralygynda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň dynç alşa çykýandygyny yglan etdi. “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç almaga başlan döwlet Baştutanymyz şu gün säher çagynda agtygy bilen deňziň kenarynda welosipedli gezelenç etdi we dürli bedenterbiýe maşklaryny ýerine... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
10.07.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Akihito hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abä ýurtda ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren giň gerimli suw joşguny we süýşgünler zerarly, gynanç hatlaryny iberdi. Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
10.07.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň Tekirdag welaýatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren otly heläkçiligi zerarly, çuňňur gynanç hatyny iberdi. Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary bar... Dowamyny oka


Türkmen dzýudoçylary Hytaýyň Taýbeýinde geçirilen ýaryşda iki medaly eýelediler
10.07.2018

Dzýudo boýunça Hytaýyň Taýbeýinde tamamlanan Aziýanyň açyk halkara ýaryşynda türkmen türgenleri iki medala mynasyp boldular. Bäsleşiklere 23 ýurtdan iki ýüze golaý türgen gatnaşdy, olar ähli sebit konfederasiýalaryna wekilçilik edýärler. 90 kilograma çenli agram derejede Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň toplumlaýyn sport mekdebiniň tälimçisi Tejen Tejenow altyn medaly eýeledi. Bu üstünlige barýan ýolda biziň türgenimiz bäsleşikleriň üç tapgyryny geçdi. Çärýek finalda türkmenistanly türgen bir minutdan hem a... Dowamyny oka


«Ýüpek ýoly — ýürek ýoly» teatr festiwalynyň netijeleri jemlendi
09.07.2018

Türkmenistanyň Baş drama teatrynda «Ýüpek ýoly — ýürek ýoly» atly teatr festiwalynyň ýapylyş dabarasy boldy. Oňa Medeniýet ministrliginiň wekilleri, paýtagtymyzyň we welaýat teatrlarynyň döredijilik toparlary gatnaşdylar. Bu çäre iýun aýynyň üçünji ongünlüginde geçirilen Türkmenistanyň Medeniýet hepdeliginiň özboluşly dowamyna öwrüldi hem-de ilatyň ünsüni ýurdumyzyň teatrlarynyň döredijiligine çekdi. Festiwalyň çäklerinde gör... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary
07.07.2018

Şu gün günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. ... Üç sagatdan soň hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Tatarystanyň döwlet baýdaklary bilen bezelen Kazanyň Halkara howa menzilinde gondy. Uçaryň ýanyndaky haly ýodajygyň ugrunda hormat garawuly düz... Dowamyny oka


Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde alnan kararlar
06.07.2018

«Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisini 2018-nji ýylda çagyrmak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çykaran 205-nji Permanyny ýerine ýetirmek hem-de Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisiniň ýokary derejede guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy. *** Ýurdumyzyň... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy
06.07.2018

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Şu ýylyň birinji ýarymynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018 — 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda döwletimiziň ählumumy ykdysadyýetiň ösüşinde eýeleýän ornuny pugtalandyrmak, bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän dürli harytlary öndürýän innowasion senagat kärhanalaryny döretmek boýunça belli bir derejede işleriň amala aşyrylandygyny aýtmak isleýärin. Bu bolsa b... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi ýylyň birinji ýarymynyň jemleri jemlendi
06.07.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň 2018-nji ýylyň alty aýynda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi. Mejlisde Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy, hökümetiň, ministrlikleriň we pudaklaýy... Dowamyny oka


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň işgärlerine
05.07.2018

Hormatly kazyýet edaralarynyň işgärleri! Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň kazyýet edaralarynyň işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bedew bady bilen öňe barýan Türkmenistan döwletimiz adamyň durmuş taýdan goraglylygyny kepillendirýär. Her bir raýatyň erkin hem-de mynasyp durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döredýär we ýeterlik goldaw berýär. Adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimiý... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti TURKSOÝ-nyň baş sekretaryny kabul etdi
05.07.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TURKSOÝ) baş sekretary Dýusen Kaseinowy kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda durmuşyň ähli ulgamlarynda ägirt uly üstünlikleri gazanýan we oňyn özgertmeler ýoly bilen ynamly gadam urýan Aşgabatda ýene-de bolmak mümkinçiliginiň dörändigine şatdygyny nygtady. Ýurdumyzda “Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçýän ýylda baý medeni mirasy... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde alty aýyň dowamynda ýerine ýetirlen işlere seredildi
03.07.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralarda 2018-nji ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinany ýerine ýetirmegiň çäklerinde milli Liderimiziň başlangyjy... Dowamyny oka


Ýurdumyzyň teatrlarynyň festiwaly - sahna sungatynyň gözden geçirilişi
02.07.2018

Şu gün Türkmenistanyň Baş drama teatrynda ýurdumyzyň teatrlarynyň “Ýüpek ýoly — ýürek ýoly” atly festiwaly açyldy. Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan çärä gatnaşmak üçin ähli welaýatlardan teatr işgärleri paýtagtymyza bir hepdelik geldiler. Açylyş dabarasynda çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda geçirilýän bu festiwal aýratyn ähmiýete eýedir. Soňra paýtagtymyzyň alty te... Dowamyny oka


Edermenler Watany şöhratlandyrýar
01.07.2018

Şu gün Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň mejlisler zalynda şanly waka — Berdimuhamet Annaýewiň “Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglanylmagyna bagyşlanan dabaraly ýygnak geçirildi. Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň ýörite Permany bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Watany goramakda hem-de Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda esger borjuny ýerine ýetirmekde görkeze... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
30.06.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Iki ýurduň Liderleri birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, öňden gelýän däp bolan dostlukly gatnaşyklara hem-de strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini we netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen nygtadylar. Russiýanyň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny doglan güni bilen gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür hem-de ýokary döwlet we... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiziň Akhan atly bedewi — Ginnesiň rekordlar kitabynda!
29.06.2018

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň durmuşynyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Munuň özi kanunalaýyk ýagdaýdyr, çünki milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çäksiz aladasy we ünsi netijesinde döwletimizi we jemgyýetimizi ösdürmegiň ähli ulgamlarynda uly üstünlikler gazanylýar. Ine, şu gün hem ýene-de bir gyzykly waka bolup geçdi. Ol nobatdaky gezek dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni meşhur ahaltek... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
29.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip we mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyzy doglan güni bilen mähirli gutlady hem-de milli Liderimize berk jan saglyk, rowaçlyk, egsilmez güýç-gaýrat we giň möçberli işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi. “Rönesans Holdingiň” ýolbaşçysy wekilçilik edýän kompaniýasynyň ynanyşmak we özara bähbitlilik ýörelgeleri esasyn... Dowamyny oka


MILLI LIDERIMIZIŇ BELENT MAKSADY
29.06.2018

Häzirki döwürde ýurdumyzyň durmuşy giň möçberli işler hem-de uly üstünlikler bilen kesgitlenilýär. Täze eýýamyň şöhratly ýyl ýazgysy hem şolardan emele gelýär. Biziň gazananlarymyzy näme bilen ölçemek bolýar? Çünki olar diňe bir sanlarda we maglumatlarda beýan edilmän, eýsem, täze döwrüň ruhunda, onuň döredijilik ýagdaýynda hem-de ägirt uly özgertmeleriň depgininde öz beýanyny tapýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdi... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti “Rönesans Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
29.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip we mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyzy doglan güni bilen mähirli gutlady hem-de milli Liderimize berk jan saglyk, rowaçlyk, egsilmez güýç-gaýrat we giň möçberli işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi. “Rönesans Holdingiň” ýolbaşçysy wekilçilik edýän kompaniýasynyň ynanyşmak we özara bähbitlilik ýörelgeleri esasyn... Dowamyny oka


1 million tonna türkmen gallasy taýýar!
29.06.2018

Türkmenistanyň gallaçylary uly zähmet ýeňşini gazandylar — ýurdumyzyň galla kabul ediş bölümlerine 1 million tonnadan gowrak bugdaý gelip gowuşdy. Ýetilen sepgit gallaçylaryň esasy wezipesiniň - ösdürilip ýetişdirilen galla hasylyny ýitgisiz ýygnap almak wezipesiniň hötdesinden abraý bilen geljekdiklerine ynam döredýär. Oba hojalygynyň okgunly ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, halkymyzyň abadançylygyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatynyň möhüm ug... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde döwlet ähmiýetli meselelere garaldy
28.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde Prezident maksatnamasynyň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine garaldy, şeýle hem mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir m... Dowamyny oka


Medeniýet hepdeligi — 2018: dabaraly jemlenme
28.06.2018

Türkmenistan Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi belleýär. Ahal jülgesinde, “Nowruz ýaýlasynyň ak öýünde” Medeniýet hepdeligi — 2018-iň ýapylyş dabarasy hem-de bu baýramçylyk mynasybetli sungat ussatlarynyň gala-konserti boldy. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde geçirilen köp sanly baýramçylyk çäreleri türkmen halkynyň şanly taryhy hem-de baý medeni mirasy bilen bitewülikde onuň ruhy taýdan... Dowamyny oka


Magtymguly adyndaky teatryň sahnasynda - “Hüýrlukga — Hemra” operasy
27.06.2018

Şu gün Medeniýet hepdeliginiň bäşinji gününiň çäklerinde Ahal welaýatynyň Änew şäherinde “Küşt depip, gazal aýdyp...” atly konsert geçirildi. Onda ýurdumyzyň folklor we tans toparlarynyň çykyşy boldy. Bu çäräniň maksady aýdym we tans däplerini, ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni gymmatlygynyň sanawyna girizilen küştdepdini giňden wagyz etmekden ybaratdyr. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda şekillendiriş sunga... Dowamyny oka


“Söwda we hyzmat – 2018” atly sergi-ýarmarka
27.06.2018

Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Söwda we hyzmat—2018” atly sergi-ýarmarka açyldy. Ol ýurdumyzda haryt bolçulygyny yzygiderli artdyrmak we hyzmatlar ulgamynda gazanylan üstünlikleri hem-de bu ulgamlaryň geljekki ösüşini görkezmelidir. Sergi-ýarmarkanyň açylyş dabarasyna Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary Türkmen... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidentiniň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli gutlagy
27.06.2018

Mähriban watandaşlar!Hormatly medeniýet we sungat işgärleri! Sizi «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda ilkinji gezek bellenýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we döredijilik üstünliklerini arzuw edýärin. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň syýasy, ykd... Dowamyny oka


Wideoşekilli iş maslahatynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerine garaldy
26.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hem-de döwlet du... Dowamyny oka


Medeniýet hepdeligi - 2018
26.06.2018

«Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» şygaryna beslenip geçirilýän Medeniýet hepdeligi aýdyň öwüşginli wakalary bilen watandaşlarymyzyň hem-de ýurdumyzyň myhmanlarynyň uzak wagtlar ýadynda galar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanylan iri möçberli döredijilik çäresi duşuşyklaryň, konsertleriň,... Dowamyny oka


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň işgärlerine
26.06.2018

Hormatly prokuratura edaralarynyň işgärleri! Sizi Garaşsyz we hemişelik Bitarap döwletimiziň prokuratura edaralarynyň işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda berkarar döwletimiziň prokuratura edaralary kanunlaryň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň hemmeler tarapyndan takyk we birmeňzeş berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyryp, jemgyýetimizde kanunyň ähli zatdan ýokary tutulmagyny üpjün edýärler.... Dowamyny oka


Galla oragynyň depginleri: Lebap welaýaty
25.06.2018

Amyderýa jülgesinde bugdaý oragy güýçli depginler bilen dowam edýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň, şol sanda Lebap welaýatynyň oba hojalygynyň mehanizasiýa derejesini ýokarlandyrmak baradaky yzygiderli aladalary netijesinde möwsüme başlamagyň öňüsyrasynda gündogar sebitiň däne ýygyjy kombaýnlarynyň üsti täze tehnikalar bilen artdyryldy. Munuň özi däne oragynyň depginlerini ep-esli güýçlendirip, ýetişdirilen hasylyň ýitgisiz ýygnalmagyny gazanmaga mümkinçilik berdi. Meýdanlarda özüni oňat görkezen “Joh... Dowamyny oka


Halkymyzyň döredijilik däpleriniň baýlygyny artdyrmak bilen
25.06.2018

Ahal welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanan Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy ajaýyp Watanymyzda şanly wakalaryň nobatdaky baýramçylygyna öwrüldi. Her ýyl ýurdumyzyň dürli welaýatlarynda, şeýle hem paýtagtymyzda gezekme-gezek geçirilýän bu hepdelik sungat ussatlarynyň möhüm milli medeni forumlarynyň biri bolup durýar. “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Prezident maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine garaldy
23.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamasynyň hem-de kabul edilen beýleki ykdysady we durmuş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine garaldy. Şeýle hem mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ilki bilen Ministrler Kabinet... Dowamyny oka


Ahal welaýatynda Medeniýet hepdeligi-2018 badalga aldy
23.06.2018

Şu gün Ahal welaýatynda, “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynda Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän giň gerimli çäre her ýyl ýurdumyzyň dürli sebitlerinde guralýar hem-de milli medeniýetimiziň aýdyň we köpöwüşginli aýratynlyklaryny äşgär edýär, adamlaryň ýurdumyzyň medeni gymmatlyklary bilen tanyşmagyna, täze zehinleriň ýüze çykarylmagyna ý... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
23.06.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” kompaniýasynyň energetika ulgamy we kärhana işläp taýýarlamalary boýunça ýolbaşçysy Tasuýa Watanabeni kabul etdi. Işewür ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, Ýaponiýanyň işewürler toparlarynyň ägirt uly ykdysady we serişdeler kuwwatyna eýe bolan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýändiklerini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdar... Dowamyny oka


Galla oragynyň depginleri: Daşoguz welaýaty
23.06.2018

Daşoguz welaýatynda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça meýilnamanyň irgözinden taýýarlanmagy tutuş orak möwsüminiň anyk işini we kuwwatly tehnikalaryň netijeli peýdalanylmagyny üpjün etdi. Döwletimiziň obasenagat toplumynyň önümçilik düzümlerini tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak we döwrebaplaşdyrmak boýunça giň möçberli maksatnamalary yzygiderli amala aşyrmagynyň netijesinde ýurdumyzyň demirgazyk welaýatyna täze galla kombaýnlarynyň nobatdaky tapgyrynyň gelip gowuşmagy oba hojalyk tehniki parkynyň üstüni ýetirdi. Wela... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iri ýaşaýyş jaý toplumlarynyň düýbüniň tutulyş we açylyş dabaralaryna gatnaşdy
22.06.2018

Şu gün Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutmak hem-de ýurdumyzyň gündogar welaýatynyň merkezinde bina edilen kiçi etrapçany ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşdy. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, bu ýerde hem halk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmak, örän baý tebigy serişdeleri okgunly özleşdirmek hem-de halkara ähmiýete eýe bol... Dowamyny oka


Galla oragynyň depginleri: Balkan welaýaty
22.06.2018

13-nji iýunda galla oragyna goşulan Balkan welaýatynda häzire çenli gallanyň 33 müň 500 tonnadan gowragy oruldy, dänelik ekin üçin bölünip berlen oba hojalyk ýerleriniň dörtden üç böleginden gowragy ýygnaldy. Bu ýerde bugdaý ekilen meýdan 57 müň gektar ýeri eýeleýär. Şu ýyl günbatar sebitiň gallaçylary dänäniň 120 müň tonnasyny ýygnamaga borçlandylar. Oragyň gyzgalaňly döwründe meýdanlara kuwwatly kombaýnlaryň 152-si çykaryld... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti halkara awtorallisine taýýarlyk meseleleri boýunça maslahat geçirdi
21.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynda başlanan iş saparynyň çäklerinde Ruhyýet köşgünde ýurdumyzda sporty ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Hususan-da,“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisini geçirmäge görülýän taýýarlyk çärelerine garaldy. Şeýle hem maslahatda halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaş... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy
21.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täjik paýtagtynda geçirilýän “Durnukly ösüş üçin suw ” atly ýokary derejeli halkara maslahatyna gatnaşmagynyň çäklerinde Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen duşuşdy. Dostlukly döwletleriň baştutanlary birek-birek bilen mähirli görşüp, ýene-de duşuşmak hem-de özara söhbetdeşlikde ikitaraplaýyn, şol sanda halkara guramalarynyň çäklerinde gatnaşyklary... Dowamyny oka


Türkmenistanda BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmegiň täze ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
21.06.2018

Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Beýik Ýüpek ýolunyň ýüreginde ösüşi maliýeleşdirmek üçin hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahat geçirildi. Ony ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň goldaw bermegi bilen Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy (BMGÖM) guradylar. Gün tertibine BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmak boýunça hyzmatdaşlygyň möhüm ugurl... Dowamyny oka


Ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk — halklary ýakynlaşdyrmagyň ýoly
21.06.2018

Şu gün Gazagystanyň paýtagtynda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň ХIII forumy öz işini tamamlady. Oňa Azerbaýjandan, Ermenistandan, Belarusdan, Gyrgyzystandan, Moldowadan, Russiýa Federasiýasyndan, Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan wekiller gatnaşdylar. Olaryň hatarynda görnükli ylym, bilim, medeniýet işgärleri, Arkalaşygyň ýurtlarynyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaş... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň baştutany bilen duşuşdy
21.06.2018

“Durnukly ösüş üçin suw” atly ýokary derejeli halkara maslahatyna gatnaşýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün bu ýerde Owganystan Yslam Respublikasynyň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň Baştutany Abdulla Abdulla bilen duşuşdy. OYR-nyň ýokary wezipeli wekili duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, türkmen döwletiniň Baştutanyna Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Aşraf Ganiniň mähirli... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidentiniň Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
21.06.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Durnukly ösüş üçin suw” atly halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mamnun Huseýn bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar soňky ýyllarda ýola goýlan döwletara gatnaşyklaryň ösüşine ýokary baha berdiler. Türkmen we pakistan halklaryny birleşdirýän dostlugyň mizemezligi, çuňňur t... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Awtoulag sport merkezine bardy
20.06.2018

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ogly, Mejlisiň deputaty, Söweş sungatlary boýunça milli federasiýanyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedow bilen awtomobil sporty merkezine baryp gördi we şol ýerde özüniň çyzgylary esasynda sport ulagyny täzeden enjamlaşdyrdy we gurnady hem-de onuň mümkinçiliklerini synap gördi. Döwlet Baştutanymyz sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary derejeli maslahata gatnaşar
20.06.2018

Şu gün — 20-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasyna iş sapary bilen ugraýar. Milli Liderimiz şol ýerde BMG-niň yglan eden «Durnukly ösüş üçin suw, 2018 — 2028-nji ýyllar» atly hereketleriň onýyllygyna bagyşlanyp, Duşenbe şäherinde geçiriljek ýokary derejeli halkara maslahata gatnaşar. Wekilçilikli forum suw meseleleri boýunça gyzyklanma bildirýän taraplaryň gepleşiklerini dowam etdirmäge, möhüm ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmäge we pugtalandyrmaga, şeýle hem Durnukly ösüş maksatlarynyň suw... Dowamyny oka


Türkmen wekiliýeti ynsanperwer gatnaşyklaryň geljeginiň ara alnyp maslahatlaşylmagyna gatnaşýar
20.06.2018

Şu gün Gazagystan Respublikasynyň paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIII forumy işläp başlady. Oňa Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar. “GDA-nyň çäklerinde gatnaşyklar — XXI asyrda ynsanperwer hyzmatdaşlygyň geljegi” baradaky gürrüňler her ýyl geçirilýän duşuşygyň esasy meselesi boldy. GDA döwletleriniň ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň Döwletara gaznasyny... Dowamyny oka


Türkmenistan — ÝHHG: maglumat ulgamynda hyzmatdaşlyk
20.06.2018

Şu gün “Ýyldyz” myhmanhanasynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýaş işgärleri üçin niýetlenen okuw maslahaty öz işine başlady. Ol ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan guraldy. Okuw maslahatyna milli gazet-žurnallaryň, maglumat internet-neşirleriniň, teleradioýaýlymlaryň žurnalistleri gatnaşýarlar. Halkara bilermenleri — Şweýsariýadan Aleksandra Ştark hem-de Ukrainadan Ýewgen Glibowiskiý döredijilik işine ýaňy gadam goýýan habarçylar bilen sapaklary geçýärler. Okuw maslahatyn... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
19.06.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri hem-de paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan meselelerine, möwsümleýin oba ho... Dowamyny oka


Galla oragynyň depginleri: Balkan we Daşoguz welaýatlary
18.06.2018

Ýerli howa aýratynlyklaryny nazara alyp, ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryndan galla oragyna biraz gijräk girişen Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň gallaçylary möhüm möwsümiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň hem-de oňa gatnaşýan ähli düzümleriň sazlaşykly hereketini ýola goýmagyň hasabyna alnyp barylýan işleriň depginini barha güýçlendirýärler. Balkan welaýatynyň galla kabul ediş bölümlerine we elewatorlaryna azyklyk dänäniň ilkinji müň tonnasy gelip gowuşdy. Gysga döwrüň içinde Serdar we Bereket etraplarynyň gallaçylary oragy... Dowamyny oka


Hünär ussatlygy - Watan goragynyň ýokary derejesiniň kepili
16.06.2018

Şu gün ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky harby institutynda, Harby-Deňiz institutynda, Serhet institutynda, Milli howpsuzlyk institutynda hem-de Içeri işler ministrliginiň institutynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň gutardyş dabaralary geçirildi. Şeýle hem şu ýyl Türkmenistanyň Harby akademiýasynyň ýokary serkerdeler düzüminiň we Döwlet lukmançyl... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag bilen ýüzlendi
16.06.2018

ähriban uçurymlar! Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, kanunçylygy ygtybarly gorajak ýokary serkerdeler düzümini we işgärleri taýýarlaýan Harby akademiýany hem-de ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlaýan ýokary okuw mekdeplerini üstünlik... Dowamyny oka


Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy
15.06.2018

Ýurdumyzyň 2019 — 2021-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň agzalygyna saýlanylmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň netijeli daşary hem-de içeri syýasatynyň halkara ykrarnamasyna we belent baha mynasyp bolýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Bu waka 13-nji iýunda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 96-njy mejlisinde bolup geçdi. Milli Liderimiz ildeşlerimizi bu şanly waka bilen gutlap, Garaşsyz hem Bitarap döwletimiziň häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmä... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidentiniň Oraza baýramy mynasybetli iberen gutlagy
15.06.2018

Mähriban halkym!Eziz watandaşlar! Sizi müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan hem-de adamzadyň ahlak we ruhy päkligini dünýä ýaýýan mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Däp bolşy ýaly, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda hem parahatçylyk, dostluk, ynsanperwerlik ýaly gymmatlyklary özünde jemleýän bu gadymy baýramyň şanyna geçiriljek dabaralaryň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet ösüşiniň esasy ugurlaryna garaldy
15.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň hem-de ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine seredildi, mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň başynda ertir — 15-nji iýunda ýurdumyzda mukaddes Oraza baýramynyň giňden bellenilýändigini aýtdy. Halkym... Dowamyny oka


Galla oragynyň depgini: Mary welaýaty
15.06.2018

Mary welaýatynda galla oragynyň barşynda ilkinji zähmet ýeňşi gazanyldy — Tagtabazar etrabynyň kärendeçileri kabul ediş bölümlerine täze hasyldan bugdaýyň 19 müň 800 tonnadan gowragyny getirip, özleriniň şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada habar berdiler. Umuman, sebit boýunça eýýäm dänäniň 154 müň tonnadan gowragy taýýarlanyp, gündelik ösüş 22,5 müň tonnadan gowrak bolup durýar. Galla oragynyň oňat depginleri Sakarçäge etrabynda hem saklanýar. Ol oba hojalyk önümlerini öndürmek boýunça ýurdumyzda öňdäki orunlar... Dowamyny oka


Taryhy ýörişiň ýollary bilen
14.06.2018

Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary, 1990-njy ýylda Magtymguly – Aşgabat – Magtymguly ugry boýunça geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşyjylaryň we gurnaýjylaryň hatarynda bolan Sapargül Mämmedowa hem-de onuň ýanýoldaşy Serdar Annaorazow bilen gürrüňdeşligimiz turuwbaşdan 1938-nji ýylda, edil şu ugur boýunça geçirilen welosipedli ýörişe syrykdy. Sapargül gelneje elindäki galyň albomda ýerleşdirilen, şol ýyllaryň welosip... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi
14.06.2018

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň bäş aýynda alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi hem-de goranyş häsiýetli Harby doktrinanyň durmuşa geçirilmegi babatda harby düzümleriň ilkinji nobatdaky wezipeleri anyklaşdyryldy. Gün t... Dowamyny oka


Ylym-ösüşlere şamçyrag
13.06.2018

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmäge gönükdiren döwlet syýasaty özüniň oňyn netijelerini berýär. Gahryman Arkadagymyzyň aladalary biz ýaşlary ata Watanymyza, mähriban halkymyza, mukaddes Kasama wepaly, päk ýürekli, ussat hünärmenler bolup ýetişmäge ruhlandyrýar. Türkmenistan – Beýik  ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň we Tü... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzy ösdürmegiň meselelerine bagyşlanan maslahaty geçirdi
13.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Ministrler Kabinetiniň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň we onuň etraplarynyň, şäher hem-de etrap gulluklarynyň edara ediş düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirdi. Onuň gün tertibine paýtagtymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň we abadanla... Dowamyny oka


BU GÜNKI ÜSTÜNLIK – ERTIRKI ÝEŇIŞ
12.06.2018

«Tomus depesi gaýnamadygyň, gyş gazany gaýnamaz» diýdirip hemmeleri tijendirýän tomus pasly her kime bir hysyrdyny, süýjüje aladany alyp gelýär. Bu pasyl daýhan ýetişdiren datly miweleriniň hasylyny ýygnasa, kimler uzak ýyllap çeken zähmedinden soň, dynç alyş rugsadyna çykyp, göwnejaý dynç almagyň ugrunda. Tomus pasly ýaşlar üçin hem örän jogapkärli döwür. Olaryň köpüsi bu döwürler orta mekdepleri gutaryp, ýokary okuw mekdeple... Dowamyny oka


Türkmenistanda Zambiýa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady
12.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Zambiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şadrek Luwitadan ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek işinde üstünlikleri arzuw etdi. Ilçi hoşniýetli arzuwlary üçin hoşallyk bildirip, öz ýurdunyň ýolbaşçylarynyň adyndan türkmen Liderine mähirli salam aýtdy hem-de Türkm... Dowamyny oka


Galla oragynyň depgini: Ahal welaýaty
12.06.2018

Türkmenistanyň gallaçylary gyzgalaňly döwri başdan geçirýärler. Ýurdumyzda güýzlük bugdaý oragynyň depgini günsaýyn ýokarlanýar. Şu ýyl döwlet tabşyrygyna laýyklykda, ekerançylarymyzyň öňünde 1 million 600 müň tonna bugdaý taýýarlamak wezipesi durýar. Bu sepgide ýetmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen ykdysady syýasatyny durmuşa geçirmekde ýene-de bir möhüm ädimdir. Ýurdumyzyň iri galla mekany bolan Ahal welaýatynda... Dowamyny oka


Wideoşekilli iş maslahatynda galla oragynyň barşyna, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň amala aşyrylmagyna garaldy
12.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk pudagyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň hem-de käbir düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda galla oragynyň barşyna, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň amala aşyrylmagyna, döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine garaldy. Hormatly Prezidentimiz wideoşekilli iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewi göni... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
11.06.2018

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi, onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenilip taýýarlanylan täze kanunlaryň we kadalaşdyryjy-hukuk namalaryň birnäçesi kabul edildi. Maslahata hökümet agzalary, degişli ministrlikleriň... Dowamyny oka


«Amul-Hazar 2018» mediaforumy
11.06.2018

9-njy iýunda Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde öňde boljak “Amul-Hazar 2018” halkara awtorallisine hem-de onuň çäklerinde geçirilýän welosipedli ýörişe we ylgaw ýaryşlaryna bagyşlanan mediaforum boldy. Forumyň işine ýokary okuw mekdepleriniň professor-- mugallymlary, sebitiň häkimliginiň, welaýat sport we ýaşlar syýasaty müdirliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimizden Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
11.06.2018

Mähriban halkym!Eziz watandaşlar! Sizi Oraza aýynyň haýyr-sahawatlylygy, ruhy tämizligi, päk ynanjy, ýokary ynsanperwerligi, agzybirligi hem-de ylalaşyklylygy alamatlandyrýan Gadyr gijesiniň ýetip gelmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Däp bolşy ýaly, berkarar döwletimiziň we mähriban halkymyzyň at-abraýynyň, şan-şöhratynyň dünýä ýaň salýan «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda hem Gadyr gijesini egsilmez joşgun, iň gowy umyt-arzuwlar bilen mynasyp garşy aljakdygymyza berk ynanýaryn. Lebze ygrarlylyk... Dowamyny oka


«Enä tagzym – mukaddeslige tagzym»
10.06.2018

Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban enelere bagyşlanyp neşir edilen «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabaraly çärä ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary we işgärleri, çagyryş boýunça harby gullukçylar, ýokary okuw mekdebiniň harby talyplary we harby okuwçylar gatnaşdyl... Dowamyny oka


HER SÖZÜN MÖHÜRLÄP, KALBA BASANYM, HIÇ SYNMAZDYR, YRYLMAZDYR KASAMYM!
10.06.2018

Ähli duýgulary birbada özünde jemleýän bir mukaddeslik bar. Ol mukaddesligi bir gezek lebiz edensoň, şoňa mynasyp bolmaga öz-özüňden borçlandyrylýarsyň. Ýöne ol ömrüňde diňe birje gezek lebiz edilýär. Bu hem onuň mukaddesligine mahsus häsiýet. Ol mukaddeslik – harby kasamdyr. ...Onuň özboluşly ýaňlanmasy ýylyň iki wagtynda bolup geçýär. Häzirki wagtda hem Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hataryna möwsümleýin çagyrylyşyň baş... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bäş aýyň jemi jemlendi
09.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki meselelere we käbir resminamalara garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ýurdumyzda hemişe bolşy ýaly, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişleri... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy
08.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda durmuş-ykdysady, ulag-aragatnaşyk we beýleki degişli düzümleri mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmaga hem-de ösdürmäge gönükdirilip durmuşa geçirilýän toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalary bilen baglylykda işlenip taýýarlanylan gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy. Ýurdumyzda bolup geçýän düýpli özgertmeleriň öň hatarynda barýan ak... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti "Türkmenistan - ABŞ" işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi
07.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow "Türkmenistan-ABŞ" işewür geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi. Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň işewür toparlarynyň sazlaşykly ykdysady ösüşe we ägirt uly serişde kuwwatyna eýe bolan Türkmenistan bilen Özara peýdaly işewür gatnaşyklaryny giňeltmäge ta... Dowamyny oka


Türkmenistanda galla oragy badalga aldy
07.06.2018

6-njy iýunda Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi. Mälim bolşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň 25-nji maýda geçirilen mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daýhanlara täze zähmet üstünliklerini arzuw edip, möhüm oba hojalyk çäresine ak pata berdi. Şoňa laýyklykda, Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň gallaçylary bu möhüm çärä girişdiler, 13-nji iýunda bolsa olara Balkan we Daşoguz welaýatlaryn... Dowamyny oka


Türkmenistan-ABŞ: durnukly ösüş maksady bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk
07.06.2018

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk 1992-nji ýylyň 19-njy fewralynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan pursatyndan başlap, uzakmöhletleýin we özara peýdaly esasda alnyp barylýar. Şol pursatdan bir aý geçenden soň, ABŞ-nyň kabulhanasy Aşgabatda ýerleşýän Türkmenistandaky ilçihanasy açyldy. 1994-nji ýylda bolsa Türkmenistanyň ABŞ-nyň Waşington şäherinde ilçihanasy açyldy. Iki ýurduň diplomatik gatnaşyklary soňlugy bilen has netijeli häsiýete eýe bolan hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny kesgitlemäge ýardam e... Dowamyny oka


Ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň maksatnamasy ýerine ýetirilýär
07.06.2018

Şu gün Tagtabazar etrabynda häzirki zaman suw arassalaýjy desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy, desgany “Aby-Köwser” hojalyk jemgyýeti bina etdi. Bir gije-gündizlik kuwwaty 15 müň kubmetr agyz suwuny arassalamaga deň bolan toplum ýerli ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün eder. Suw serişdelerini tygşytlaýjy häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň hasabyna suwdan rejeli peýdalanylmagyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän “Türkmenistanyň ilatly ýerleri... Dowamyny oka


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine
05.06.2018

Hormatly daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärleri! Eziz watandaşlar! Sizi Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döwletimiziň ekologiýa syýasatyny üstünlikli amala aşyrmak, daşky gurşawy arassa saklamak, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny ylmy taýdan düýpli öwrenmek we olary has-da baýlaşdyrmak ugrunda alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin. Biziň ata-babalarymyz ýaşaýşyň çeşmesi bolan tebigat bilen ylalaşykda ýaşamagyň özlerine... Dowamyny oka


Türkmenistanda Argentina Respublikasynyň ilçisi işe başlady
05.06.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Argentina Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Rikardo Ernesto Lagoriodan ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan ilçini jogapkärli diplomatik wezipä bellenmegi bilen gutlady we oňa iki ýurduň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda üstünlik arzuw etdi. Ilçi hoşniýetli arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, paraha... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatynda welaýatlarda we paýtagtda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyna garady
05.06.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlary hem-de Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan meselelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna ga... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy
04.06.2018

Şu gün dünýäniň köp ýurtlarynda ilkinji gezek Bütindünýä welosiped güni bellenildi, bu sene hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyryldy. Bu waka ýurdumyzyň ynsanperwerlik ýörelgelerini kemala getirýän döwlet hökmünde halkara derejesinde döredijilik we parahatçylyk dörediji kuwwatyny ýene bir gezek äşgär etdi. BMG-niň Baş Assamb... Dowamyny oka


Welosiped sportuny wagyz etmekde Türkmenistanyň tejribesi Ginnesiň rekordlar kitabynda
04.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Bütindünýä welosiped gününi esaslandyrmak hakynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasynyň kabul edilmegi netijesinde dünýäniň sport, jemgyýetçilik hem-de habarlar toparlarynyň sagdyn durmuş ýörelgelerini, hususan-da, welosiped sportuny wagyz etmekde ýurdumyzyň tejribesine we türkmen Lideriniň şunda eýeleýän ornuna, şeýle hem geçirilýän degişli çärelere... Dowamyny oka


Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna ýüzlenmesi
03.06.2018

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi halkara derejede bütin dünýäde, şeýle hem Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda ilkinji gezek giňden bellenilýän Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu halkara baýramyň adamzadyň parahatçylyk, dostluk, ynsanperwerlik ýörelgelerini dabaralandyryp, ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi ugrundaky beýik işlerimizde egsilmez ruhy güýç berýän, agzybirligimizi we jebisligimizi has-da pugtalandyrýan aýratyn sene h... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy
02.06.2018

Şu gün Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çözgüdine laýyklykda, ýurdumyzyň resmi baýramçylyk seneleriniň sanawyna girizilen Çagalary goramagyň halkara gününi belledi. Munuň özi dünýä bileleşigi bilen ylalaşygyň, milli Liderimiziň amala aşyrýan syýasatynyň umumadamzat gymmatlyklaryna we ýörelgelerine ygrarlydygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Bu syýasatyň we Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrü... Dowamyny oka


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna
01.06.2018

Mähriban halkym!Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri! Sizi tomus paslynyň ajaýyp günlerinde giňden bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Parahatçylyk, dostluk, belent ynsanperwerlik ýörelgeleriniň çuňňur many-mazmunyny, aýratyn hem Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýokary döredijilik ruhuny özünde jemleýän bu halkara güni mynasybetli geçiriljek çäreleriň eziz Watanymyzyň ýaş... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet syýasatyň esasy meselelerine garaldy
01.06.2018

Şu gün döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamasyny we ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine degişli meýilnamalary ýerine ýetirmegiň barşy, şeýle hem halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatynyň esasy ugurlary bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýe... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde bäş aýyň dowamynda ýerine ýetirlen işlere seredildi
31.05.2018

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň bäş aýynda geçiren işleriniň netijelerine garaldy, şeýle hem olaryň işini has-da kämilleşdirmek boýunça wezipeler kesgitlenildi. Milli Liderimiz gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk ge... Dowamyny oka


Türkmenistanda ÝHHG-niň sebit maslahaty geçýär
31.05.2018

Paýtagtymyzda “Degişli dolandyryş we ykdysady özara baglanyşyk — ÝHHG-niň sebitinde öňdebaryjy amalyýet” atly ministrler derejesindäki sebit maslahaty öz işine başlady. Oňa Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň, Owganystanyň hem-de ÝHHG-ä agza döwletleriň wekilleri gatnaşdylar. Foruma ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary-da çagyryldy. Türkmen tarapyndan degişli edaralaryň ýolbaşçylary we... Dowamyny oka


Parlamentara Birleşigiň wekiliýetiniň sapary
31.05.2018

Mejlisde Parlamentara Birleşigiň Baş sekretary Martin Çungongyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza iş sapary bilen gelen Parlamentara Birleşigiň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Wekiliýetiň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, wekiliýetiň agzalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ägirt uly durmuş-ykdysady özgertmeler we demokratik reformalar amala aşyrylýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň üstünliklerini ýerinde görmäge döredilen mümkinçiligi uly kanagatlanma bilen kabul etdiler. Bu özgertmeler ýurdumyzyň dünýäniň... Dowamyny oka


Kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
31.05.2018

Türkmenistanyň Prezidentiniň PermanyTürkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda «Kazyýet hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin: Gurbandurdy Öräýewiç Annaýewi Mary welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, Mary welaýat kazyýetiniň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly; Daýanç Ju... Dowamyny oka


Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi: tozanly howada özüňi alyp barmagyň düzgünleri barada
30.05.2018

Şemally howada we şemal ýatandan soň howada tozan saklanyp biler. Şol döwür her hili dowamly keselli adamlar öz saglygyna has esewan bolmalydyrlar. Ýaz aýlary allergik keselleriň möwjemegi mümkin, mundan başga-da dowamly keselli adamlaryň saglygyna ünsüni gowşadan mahaly dertleriniň möwjemegi mümkindir. Ýokarda aýdylanlardan ugur alnyp, ýokary gan basyşly adamlar, öýken keselliler, dürli allergiýa dertli adamlar maşgala lukman... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
30.05.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen maslahat geçirdi. Onuň dowamynda “2030-njy ýyla çenli döwür üçin Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyna” garaldy, ählumumy ykdysadyýetiň häzirki ýagdaýyny we dünýäniň energetika bazarynyň şertlerini nazara almak bilen, birnäçe möhüm ugurlar boýunça onuň görkezijileri kesgitlendi. Maslahatyň barşynda... Dowamyny oka


Türkmen bedewleriniň dünýädäki şöhraty belende göterilýär
30.05.2018

Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen ‘Fontankadaky” sirk sungatynyň I halkara sirk sungaty festiwalynda türkmen atly ýigitleri “Altyn Gaetano” diýen baş baýraga mynasyp boldular. “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň hem-de Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň “Türkmen jigitleri” toparynyň agzalaryndan ybara... Dowamyny oka


Wideoşekilli iş maslahatynda döwlet ähmiýetli meselelere garaldy
29.05.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly we döwlet durmuşynyň birnäçe beýleki möhüm meseleleri girizildi. Ilki bilen milli Liderimiz wideoşekilli göni aragatnaşyga içeri işler ministri I.Mulikowy çagyrdy. Mi... Dowamyny oka


Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň işgärlerine
29.05.2018

Hormatly içeri işler edaralarynyň işgärleri, gullukçylary, serkerdeleri, hatarçylary, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň mugallymlary we talyplary! Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň içeri işler edaralarynyň işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň hünär baýramyňyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň milli senenamasynda möhüm orun eýeleýän we ýokary derejede bellenip geçilýän baýramlaryň birine öwrüldi. Hünär baýramynyň bellenýän gününde siziň ýurdumyzda tertip-düzgün... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti: dokma senagatyny ösdürmäge, halyçylyk sungatyny saklap galmaga we wagyz etmäge uly üns berler
28.05.2018

Hormatly sergä we mejlise gatnaşyjylar!Gadyrly myhmanlar! Sizi Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli «Dünýä nusgalykdyr türkmen dokmasy» atly dokma we haly önümleriniň halkara sergisiniň hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVIII mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we haly hem-de dokma pudaklaryny... Dowamyny oka


Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň gününiň hormatyna dabaralar
28.05.2018

Ýurdumyzda şanly sene — Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni giňden hem-de dabaraly bellenilýär. Halkymyzyň özboluşly däplerinden başlanýan haly we dokma işiniň ussatlaryny sylaglamak dabaralary pudagyň işgärlerine çuňňur hormat-sarpanyň nyşanyna öwrüldi, çünki olaryň zehini hem-de joşguny bilen ata-babalarymyzyň özboluşly medeni mirasy aýawly saklanyp we baýlaşyp, dogduk Diýarymyzyň ykdysady kuwwaty barha... Dowamyny oka


Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
28.05.2018

Türkmenistanyň Prezidentiniň PermanyTürkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak we hormatly atlary dakmak hakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dokma senagaty eziz Watanymyzy gülledip ösdürmäge, ilatyň durmuşynyň ýokary hilini gazanmaga gönükdirilen ykdysady ösüşiň milli strategiýasynyň üstünlikli amala aşyrylandygyny görkezýär. Ýurdumyzyň senagat pudagyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge, Bitarap döwletimiziň dünýädäki abraýyny has-da b... Dowamyny oka


Fransiýanyň saz gurallary toparynyň konserti
28.05.2018

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda saz gurallaryny jübüt bolup çalýan “Menç” fransuz toparynyň konserti boldy. Joşgunly döredijilik baýramy Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Fransiýanyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň howandarlygynda geçirildi. Ýurdumyzda daşary ýurtlaryň sungat ussatlarynyň yzygiderli guralýan konsertleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk döredijilik syýasatynyň... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde içerki we daşarky syýasatyň esasy meselelerine garaldy
26.05.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine Prezident maksatnamasyny, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny ýerine ýetirmegiň barşy, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri syýasatyň möhüm wezipeleri bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Hormatly Pr... Dowamyny oka


Mekdeplerde “Soňky jaň” baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi
26.05.2018

Şu gün ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň uçurymlary üçin soňky jaň ýaňlandy we okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi. Şu gün mekdebi tamamlap, özbaşdak durmuş ýoluna gadam goýýan ýetginjekleriň we gyzlaryň 85 müňden gowragy üçin has-da dabaraly hem-de tolgundyryjy boldy. Olar mekdep ýyllarynyň dowamynda dünýägaraýşyny giňeltmek, häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny özleşdirmek üçin yg... Dowamyny oka


Ganat-per biten bürgütler asuda asmanymyzyň merdana goragçylarydyr
25.05.2018

Halkymyz ylym paýyndan kemsiz ýüküni tutup, durmuş ýoluna gadam basan ýaşlara hem uçurym diýýär. Uçurymyň nämedigini halkymyzyň hemmesi hem bilýär. Öz ganatyna bil baglap, ata-enesiniň höwürtgesinden ilkinji gezek uçup görmek başarnygyny barlap gören guş. Diýmek uçurym özüniň uçup bilýändigine göz ýetiren guş. Indi oňa asman giňişligi garaşýar. Emma guş bar – guş bar. Bürgütler asman giňişliginiň iň ýokarky gatlagyna göterilip... Dowamyny oka


Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine
25.05.2018

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban uçurymlar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet derejesinde giňden bellenilýän «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bagtyýar uçurymlaryň — geljegimiz bolan ýaşlaryň bilim-terbiýe alan mukaddes bilim ojagy bilen hoşlaşyk pursatlaryny öz içine alýan «Soňky jaň» dabarasy jemgyýetçilik durmuşymyzda orny hem-de ähmiýeti yzygiderli ýokarlanýan ajaý... Dowamyny oka


«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi
25.05.2018

Paýtagtymyzda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Sergi häzirki Türkmenistanda şähergurluşyk, binagärlik hem-de şäher düzümini döretmek ulgamynda gazanylan üstünlikleri, toplanan iş tejribesini hem-de geljegini görkezýär. Gözden geçirilişi guraýjylar — Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy gurluşykdan başlap, elektrik energiýasyna, gaýtadan işleýän we ýerli se... Dowamyny oka


Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresi netijelerini jemledi
25.05.2018

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda IX halkara Gaz kongresi işini tamamlady. Ol gaz pudagynda döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlaryny kesgitledi hem-de geljek üçin bilelikdäki meýilnamalaryň utgaşdyrylmagyna ýardam berdi. Ozal habar berlişi ýaly, “Türkmengaz” döwlet konserni we Gollandiýanyň «KNW Holland» kompaniýasy şu ýyl geçirilen bu iri ýöriteleşdirilen forumyň guramaçylary bolup çykyş etdiler. 30-dan gowrak ý... Dowamyny oka


Bütindünýä welosiped gününi bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
23.05.2018

Bütindünýä welosiped gününi bellemek hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek baradaky Rezolýusiýasyndan ugur alyp hem-de Garaşsyz Watanymyzda bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, Bitarap Watanymyzyň halkara sport abraýyny has-da belende götermek, ýurdumyzda welosiped sportuny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenist... Dowamyny oka


Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresine gatnaşyjylara
23.05.2018

Halkara Gaz kongresine gatnaşyjylar! Gadyrly dostlar! Ilki bilen siziň ähliňizi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda dokuzynjy gezek geçirilýän halkara Gaz kongresiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, kongresiň işine bolsa üstünlik arzuw edýärin. Türkmenistan dünýäniň uglewodorod serişdelerine baý döwletleriň hataryna girmek bilen, özüniň bu amatly ýagdaýyny türkmen halkynyň hem-de Ýer ýüzüniň beýleki halklarynyň bähbitlerine gönükdirmäge çalyşýar. Bu babatda Türkmenistanda her ýyly... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin ýörite mejlisi
23.05.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Hökümetiň ýurdumyzda sporty ösdürmäge bagyşlanan giňişleýin ýörite mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine şu ýyl geçiriljek has möhüm ähmiýetli sport çärelerine görülýän taýýarlyk bilen bagly meseleler hem-de mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler girizil... Dowamyny oka


Sagdynlyk - ruhubelentlik
22.05.2018

Şu gün paýtagtymyzda Köpetdagyň eteginden geçýän şaýoluň ugry bilen ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň, talyp ýaşlaryň, köp sanly sagdyn–durmuş ýörelgesine tarapdarlaryň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Milli Liderimiziň göreldesinden ruhlanan adamlar döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda sport hereketini ösdürmek boýunça öňe sürýän ýörelgelerini we başlangyçlaryny goldaýarlar. Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda bolşy ýaly, ýaşuly nesliň arasynda hem welosiped sportuna höwesekleriň san... Dowamyny oka


Wideoşekilli iş maslahatynda jemgyýetçilik-ykdysady meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy
22.05.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlary hem-de Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan meselelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna hem-de halkara çäreleri bilen baglanyş... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Köpetdagyň eteginden paýtagtymyzyň merkezine çenli welosipedli gezelenç etdi
21.05.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň gün-günden gözelleşýän ak mrmerli paýtagtynyň şaýollary boýunça welosipedli ýörişi amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyzyň iş gününiň öňüsyrasynda başlan 30 kilometrlik welosipedli ýörişiň ugry Köpetdagyň ajaýyp künjeklerinden Aşgabadyň merkezindäki Garaşsyzlyk meýdanyna çenli dowam etdi. Häzirki wagtda Türkmenistanda barha giň gerime eýe bolýan sport hereketi... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy
19.05.2018

Şu gün Garaşsyz, Bitarap ýurdumyz milli senenamamyzda şanly seneleriniň birini — Türkmenistanyň Konstitusiýanyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi belledi. Watanymyzyň mukaddes nyşanlary bolmak bilen, Konstitusiýamyz hem-de ýaşyl Tugumyz türkmen halkynyň mizemez jebisligini, onuň parahatçylygyň, ynsanperwerligiň we döredijiligiň belent maksatlaryna üýtgewsiz ygrarlylygyny beýan edýär. Paýtagtymyz Aşgabat ählihalk baý... Dowamyny oka


Şanly sene mynasybetli konsert
19.05.2018

Şu gün paýtagtymyzyň owadan künjekleriniň birinde ýerleşen açyk sahna meýdançasynda geçirilen sungat ussatlarynyň konserti ählihalk baýramçylygynyň - Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň ajaýyp döredijilik waspnamasy bolup ýaňlandy. Bu baýramçylyk halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan gadymy däpleriniň - parahatçylyk döredijiligiň, dostanalygyň we ynsanperwerligiň dabaral... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agzaçar sadakasyny berdi
19.05.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda ýörite taýýarlanan ýerde mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy mynasybetli agzaçar sadakasyny berdi. Bu çäräniň sahawatly Oraza aýynyň ilkinji günlerinde, şeýle hem muňa gabat gelen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününde geçirilýändiginiň çuňňur manysy bardyr. Ynsana diňe bir beden ar... Dowamyny oka


Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi
19.05.2018

17-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça wezipelere garaldy, halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz mejlisi açyp, 18-nji maýda ýurdumyzyň uly baýramy — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet... Dowamyny oka


Astrahan oblastynda Türkmenistanyň Prezidentiniň sowgady bolan Magtymguly Pyragy adyndaky mekdep açyldy
19.05.2018

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bellenýän wagty bu şanly senä bagyşlanan dabaraly çäreler daşary ýurtlarda hem geçirildi. Şunuň ýaly ajaýyp wakalaryň biri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň güýji bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Priwolžsk raýonynyň Funtowo obasynda gurlan mekdebiň açylyş dabarasy boldy. Çärä Astrahan oblastynyň gubernatory A.Žilkin, Russiýa Federas... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy – biziň mizemez agzybirligimiziň nyşanydyr
18.05.2018

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi berkararlygyň we bagtyýarlygyň, ruhubelentligiň hem-de rowaçlygyň ak ýolunda belent maksatlara ruhlandyrýan Milli baýram - Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda ilkinji gezek döwlet derejesinde bellenýän bu ajaýyp baýramyň şanyna geçiriljek dabaralary... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
17.05.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, milli Liderimizi we tutuş türkmen halkyny ýetip gelen baýramçylyk — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bilen mähirli we tüýs ýürekden gutlady hem-de ähli gowulyklary arzuw etdi. Döwlet Baş... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iri gurluşyk taslamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy
16.05.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçardan paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, şäheriň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy. Milli Liderimiz paýtagtymyzyň ekologiýa ýagdaýyna aýratyn üns berdi. Aşgabadyň häzirki zaman şähergurluşyk syýasatyny öňe sürýän hormatly Prezidentimiz şäher boýunça guraýan iş s... Dowamyny oka


Wideoşekilli iş maslahatynda golaýlaýan baýramçylyk dabaralaryna taýýarlyk maslahatlaşyldy
15.05.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine sebitleri we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de döwlet durmuşynyň beýleki b... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow rekordlary gazanmakda nusgadyr
15.05.2018

Şu gün Milli sport we syýahatçylyk institutynda dabaraly maslahat boldy. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Amul — Hazar 2018” Halkara awtorallisiniň ýakynda geçirilen saýlama tapgyryna badalga bermegine bagyşlandy. Döwlet Baştutanymyzyň özi hem Garagum sährasynyň ýollary boýunça bu saýlama tapgyra gatnaşyp, ajaýyp netije görkezdi. Soňra ýaryşlar geçirilip, olaryň barşynda öňde boljak awtorallä Türkmenistan... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz “Amul – Hazar 2018” Halkara awtorallisiniň saýlama tapgyryna gatnaşdy
14.05.2018

  Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Amul — Hazar 2018” Halkara awtorallisine diňe bir ak pata bermän, eýsem, özi hem onuň saýlama tapgyrlaryna gatnaşdy, onuň barşynda şol halkara ýaryşa Türkmenistandan gatnaşjak ýygyndy toparlar kesgitlenildi. Ýaryşlaryň saýlama tapgyryna ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň Sport ulag merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň wekilleri gatna... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet ähmiýetli meselelere garaldy
12.05.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça Prezident maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine we döwletimiziň halkyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri syýasatynyň beýleki möhüm meselelerine garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daş... Dowamyny oka


Oňaýly ýaşaýyş jaýlary halkymyzyň abadançylygy barada döwlet aladasydyr
11.05.2018

Şu gün Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde täze ýaşaýyş jaý toplumynda öýlere göçüp baranlara açarlary gowşurmak dabarasy boldy. Dört gatly jaýlaryň taslamalary olaryň binýadynyň, üçeginiň we diwarlarynyň sazlaşykly çözgütleri esasynda işlenip taýýarlanyldy. Binalaryň gurluşygynda döwrebap ýylylyk saklaýjy serişdeler ulanyldy. Goşmaça kömekçi otaglary bolan uly ýaşaýyş meýdanly öýleri gurmak indi kada öwrüldi. Öýleriň her birinde ýaşaýjylaryň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamaklary üçin şertler we oňaýlyklar döredildi. Täze desg... Dowamyny oka


Täze senagat desgalary — ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginlerde senagatlaşdyrylmagynyň binýady
11.05.2018

Şu gün Babadaýhan etrabynda täze döwrebap senagat toplumynyň düýbüniň tutulyş dabarasy boldy, ol “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018 — 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” çäklerinde, şeýle hem eksport ugurly önümleriň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak boýunça dokma pudagynyň öňünde goýlan wezipelere laýyklykda bina ediler. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda 5 müň tonna inçe süýümli pagtany gaýtadan işlemäge niýetlenen iri senagat toplumy ýylda ýüplügiň 3 mü... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow söweşjeň baýdaklary gowşurdy
11.05.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň, Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleriniň baýdaklaryny dabaraly ýagdaýda gowşurdy. Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguzhan” köşkler toplumynda şu dabara gatnaşýan harby gullukçylar nyzama düzüldiler. Bu çäräniň bitewi dabara hökmünde ýurdumyz... Dowamyny oka


Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyň halkyna
09.05.2018

Eziz halkym!Hormatly uruş weteranlary! Sizi dünýä taryhynda aýratyn orun tutýan şanly sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk, dostluk, belent ynsanperwerlik ýörelgeleriniň çuň many-mazmunyny özünde jemleýär, halklaryň agzybirligini hem-de jebisligini alamatlandyrýar. Şoňa görä-de, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýo... Dowamyny oka


Weteranlaryň edermenligi – watansöýüjiligiň beýik mekdebi
07.05.2018

Şu gün Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde 1941—1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 73 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryny we urşuň yzynda galanlary hormatlamak dabarasy boldy hem-de olara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan pul sylaglary, gymmat bahaly sowgatlar, ajaýyp ýaz gülleri gowşuryldy. Köşgüň baýramçylyk äheňinde bezelen eýwanynda söweş meýdanlarynda deňsiz-taýsyz edermenlik g... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ilkinji dört aýyň jemi jemlendi
05.05.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine, halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň käbir meselelerine hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident Maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň barşyna garaldy. Hormatly Prezi... Dowamyny oka


Harby däpleriň mirasdüşerleri: türkmen topragyndaky asudalyk ygtybarly goralýar
05.05.2018

3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugy esasynda geçirilen milli goşunyň söweşjeň ukyplylygyny duýdansyz barlamak nobatdaky gezek Ýaragly Güýçleriň goşunlarynyň ähli kysymlarynyň we bölümleriniň oňat taýýarlygyny görkezdi. Türkmen halkynyň harby däpleriniň mirasdüşerleri, Watanymyzyň merdana goragçylary özlerini nobatdaky g... Dowamyny oka


Berkarar döwletiň bagtyýar gerçegi!
04.05.2018

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň: “Bilimli nesil – kuwwatly Watan”, “Medeniýet halkyň kalbydyr”, “Il saglygy – Ýurt baýlygy” diýen şygarlaryny özüne hemra edinen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň 3-nji ýyl harby talyby Kerim Baýgeldiýew bu gün hakyky gerçek boldy. Ýetip gelýän, Ýeňiş güni mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň M... Dowamyny oka


Soltan Alp Arslanyň Anadola birinji ýörişi
04.05.2018

Soltan Alp Arslan hökümdarlyga geçen badyna harby saparlara başlapdyr. 1064-nji ýylyň fewral aýynyň 22-sinde günbatar tarapa herekete geçipdir. Şol gün Reý şäherinden çykyp, Urmiýeniň demirgazygyndan Merendä gelipdir. Bu ýerde, uç-gyrakda ýurt tutunan, köp gezek wizantiýalylylara garşy gaza uruşlaryny alyp baran bir türkmen begi Tugtegin soltanyň harby güýçlerine goşulypdyr. Ol köpsanly adamdan ybarat bolan öz taýpasyny hem al... Dowamyny oka


Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň göç­me mej­li­si
04.05.2018

Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow Mil­li go­şu­ny­my­zyň sö­weş­jeň uky­by­ny duý­dan­syz bar­la­mak, go­şun­la­ryň äh­li gör­nüş­le­ri­niň şah­sy dü­zü­mi­niň sö­weş­jeň tä­li­mi­ni mun­dan beý­läk-de kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, gö­ni wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň s... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti ählumumy ulag meseleleri boýunça halkara foruma gatnaşdy
04.05.2018

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky kongresler merkezinde “Beýik Ýüpek ýoly — täze ösüşlere tarap” atly halkara forum geçirildi. Onuň açylyşyna hem-de dabaraly mejlisine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Ýokary derejeli duşuşygyň gün tertibine ulag we logistika ulgamlarynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, şol sanda portlaryň kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň meseleleri girizildi. Ş... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşdy
04.05.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Hazaryň türkmen kenarynda täze Halkara deňiz porty dabaraly ýagdaýda ulanmaga berildi. Bu iri möçberli düzümleýin taslama Merkezi Aziýa we Hazar deňzi sebitiniň ähli ýurtlary üçin, hakykatdan-da, strategik ähmiýete eýedir, onuň amala aşyrylmagy biziň döwletlerimizi hyzmatdaşlygyň täze tapgyryna çykarar, olaryň ykdysady gatnaşyklaryň halkara ulgamyna işjeň goşuly... Dowamyny oka


Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň göç­me mej­li­si
02.05.2018

Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow Bal­kan we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­dan da­şa­ry göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di, on­da Pre­zi­dent mak­sat­na­ma­sy­nyň hem-de Bal­kan we­la­ýa­ty­ny yk­dy­sa­dy we dur­muş taý­dan ös­dür­mek bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­niň, hal­ky­my­zyň aba­dan dur­mu­şy­nyň üp­jün edil­me­gi­ne gö­nük... Dowamyny oka


Türkmenistanyň halk artisti Maýa Kulyýewa aradan çykdy
02.05.2018

Türk­me­nis­ta­nyň Gah­ry­ma­ny, Türk­me­nis­ta­nyň halk ar­tis­ti, saz­ly sah­na­da aja­ýyp keşp­le­riň en­çe­me­si­ni dö­re­dip, hal­ky­my­zyň çyn ýü­rek­den söý­gü­si­ne, ab­ra­ýa hem-de hor­ma­ta my­na­syp ho­lan ar­tist, türk­men ope­ra­sy­nyň ady ro­wa­ýa­ta öw­rü­len aý­dym­çy­sy Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa 2018-nji ýy­lyň 27-nji ap­re­lin­de 98 ýa­şyn­da ara­dan çyk­dy. Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa­nyň ýü­re­gi we kal­by el­my­da­ma yl­ha... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy
30.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň terrorçylyga garşy göreşmek baradaky müdirliginiň başlygy W.Woronkow bilen duşuşdy. Myhman ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanylan halkara çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Myhman bu şanly waka bilen gutlap, Türkmenistanyň Baştutanyna adamzat ösüşiniň altyn gaznasyna giren türkmen halkynyň gymmatly mirasy bolan ahalteke bedewleriniň şöhratyny bütin dünýäde artdyrmak hem-de wag... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: — Biz sizi myhmansöýer Türkmenistanda görmäge hemişe şatdyrys
30.04.2018

Şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda geçirilýän dabaralara daşary ýurtly žurnalistler hem gatnaşýarlar, olar Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralary beýan etmek üçin geldiler. Dabaralaryň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütinrussiýa döwlet teleradiogepleşikler kompaniýasynyň Merkezi Aziýa sebit bölüminiň ýolbaşçysy Robert Fransew bilen gürrüňdeş boldy. Russiýanyň teležurnalisti Türkmenistana ýygy-ýygydan gelýär, dürli wakalar mynasybetli Aşgabatdan taýýarlanýan reportaž... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
30.04.2018

Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda esasy wakalar ýaýbaňlandy. Şu günler paýtagtymyza dünýäniň köp ýurtlaryndan myhmanlar geldiler, olaryň hatarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisine, “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçili... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz milli baýramçylyk mynasybetli dabaralara gatnaşdy
29.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ahalteke atçylyk toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi. Şol dabaralaryň çäklerinde halypa çapyksuwarlaryň at çapyşyklary, ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşiginiň hem-de döredijilik ugruna degişli hünärleriň wekilleriniň arasynda geçirilen ýaryşlaryň ýeňijilerini we baýrak eýelerini sylaglamak dabarasy boldy. Her ýyl... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi
28.04.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamasynyň, ýurdumyzy durmuş we ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Şeýle-de, mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyna degişli meseleler ara alnyp ma... Dowamyny oka


Türkmenistanly boksçy — Aziýanyň çempionatynyň kümüş baýragynyň eýesi
28.04.2018

Bangkokda (Tailand) tamamlanan ýetginjekleriň arasynda boks boýunça Aziýanyň çempionatynda Saparmyrat Ödäýew 64 kilograma çenli agramlyk derejede ikinji orna mynasyp boldy. Tälimçiler Serdar Hajyýewiň we Aşyrmämmet Satlykgulyýewiň şägirdi finala çenli üç duşuşyk geçirdi. 1/8 finalda biziň türgenimiz laosly boksçy bilen duşuşdy we yzygiderli hüjüm edip, garşydaşyndan üstün çykdy. Eýranly boksçy bilen bolan duşuşykda üç tapgyry... Dowamyny oka


Aziýa çempionatynda türkmen agyr atletikaçylary 13 medal gazandy
28.04.2018

Özbegistanyň Ürgenç şäherinde dowam edýän ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilýän agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň türgenleri bir kümüş we iki bürünç medala eýe boldular. Bunýat Raşidow silkip götermekde 62 kilogram agram derejede kümüş medala mynasyp boldy. 69 kilograma çenli agram derejesinde toparymyzyň birbada iki türgeni hormat münberine çykdy. Şatlyk Şöhradow silkip götermekde üçünji ýere,... Dowamyny oka


Türkmen woleýbolçylarynyň altyn medallary
28.04.2018

Bangladeşiň paýtagty Dakka şäherinde geçirilen zonal Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary uly üstünlik gazandy. Biziň ýurdumyzyň ýygyndy topary nobatdaky altyn medala mynasyp boldy. Türkmenistanlylar finalda ýer eýeleri bilen duşuşdylar. Oýnuň birinji döwri biziň toparymyz üçin şowly bolmady. Emma türkmen topary tutanýerli göreşde ilki oýnuň gidişini deňlediler, soňra bolsa bäsdeşleri - Bangladeşiň türgenlerinden... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisine gatnaşdy
27.04.2018

Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisi geçirildi. 2010-njy ýylda döredilen, merkezi edarasy Aşgabatda bolan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy geçen ýyllarda dürli ýurtlaryň arassa ganly ahalteke atlaryny köpeltmäge, bu tohum atlary kämilleşdirmäge, olaryň ajaýyp nesil we sport häsiýetlerini ösdürmäge ýöriteleşen atşynasla... Dowamyny oka


Türkmen bedewiniň baýramynyň hormatyna halkara sergi-ýarmarka guraldy
27.04.2018

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli halkara sergi-ýarmarka açyldy. Dünýäniň onlarça ýurdundan wekilleri ýygnan sergi hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da ösdürmegi, atçylyk ulgamynda işewür we ylmy gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny, bedewleri ýetişdirmekde we ösdürmekde innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny ugur... Dowamyny oka


Dünýäniň ahalteke atşynaslygynyň ylmy binýadynyň ösüşi
27.04.2018

Paýtagtymyzda öz gözelligi, ajaýyplygy hem-de asyllylygy boýunça taý gelmejek behişdi atlaryň hormatyna ajaýyp baýramçylyga gabatlanylan iri möçberli çäreleriň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň howandarlygynda geçirilýän “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly däp bolan X halkara ylmy maslahat açyldy. Köp sanly daşary ýurtly myhmanlar — dünýä atçylygynyň hem-de Ýewropa we Aziýa, Demirgazyk we Günorta Amerika ýurtlarynyň ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleri türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan täs... Dowamyny oka


Türkmenistanda Wýetnamyň ilçisi işe başlady
27.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ngo Dyk Mandan ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany jogapkärçilikli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy berkitmek işinde üstünlikler arzuw etdi. Wýetnamyň doly ygtyýarly wekili Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan ägirt uly ö... Dowamyny oka


Türkmenistana minnetdar! 3-nji iýun – Bütindünýä welosiped güni
26.04.2018

Türk­me­nis­ta­nyň baş­lan­gy­jy bi­len in­di 200 ýyl bä­ri ula­nyl­ýan hem-de ýö­ne­keý, el­ýe­ter­li, yg­ty­bar­ly, eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ulag gör­nü­şi bo­lan we­lo­si­pe­diň adam­zat dur­mu­şyn­da­ky or­ny uly äh­mi­ýe­te eýe bol­dy. Şeý­le hem mil­li Li­de­ri­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­sy esa­syn­da BMG-niň çäk­le­rin­de tä­ze baý­ram­çy­lyk dö­re­di. Ol hem adam sag­ly­gy­na peý­da­ly bo­lan Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­p... Dowamyny oka


Türkmen agyr atletikaçylary Aziýa çempionatynda şowly badalga aldylar
25.04.2018

Ürgenç şäherinde (Özbegistan) badalga alan agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynda şu ýyl Argentinada geçiriljek III Ýetginjekler olimpiýa oýunlaryna ýollanmalar ugrunda bäsleşilýär. 50 kilograma çenli agram derejesinde Lebap welaýatyndan türgen Ali Babamyradow kümüş medala mynasyp boldy. Ol silkip we itekläp götermekde ikinji netije görkezdi, şeýle hem iki maşkyň jemleri boýunça ikinji orny eýeläp, Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin kümüş medallaryň üçüsini gazandy. Milli sport we syýahatçylyk institutynyň tal... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy
25.04.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy. Ikinji günüň maksatnamasy Ürgenç şäherindäki Türkmen-özbek dostluk öýüniň açylyş dabarasyny, şeýle hem Hywa şäherindäki taryhy-medeni ýadygärlikler toplumyna barlyp görülmegini öz içine aldy. Ozal habar berlişi ýaly, düýn Daşkentde ýokary derejede ikitaraplaýyn gepleşikler uly üstünlige beslenip, olar iki goňşy ýur... Dowamyny oka


Türkmenistan Halkara harby sport geňeşiniň agzasy boldy
25.04.2018

2018-nji ýylyň 16-23-nji apreli aralygynda Dominikan Respublikasynda Halkara harby sport geňeşiniň 73-nji Baş assambleýasy we Kongresi geçirildi. Bu dünýä ähmiýetli çärede Türkmenistanyň HHSG-niň agzalygyna kabul edilmegi mynasybetli resmi dabara boldy. Dabaranyň barşynda Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy. Şeýlelikde, Türkmenistan «Sport üsti dostluk» şygary astynda hereket edip, dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy pugta... Dowamyny oka


Türkmen milletiniň gadymy genji-hazynasy ilkinji gezek Ýewropada görkezilýär
25.04.2018

Şu gün Germaniýanyň paýtagtynyň merkezinde, meşhur Muzeý adasynda ýerleşýän Täze muzeýde “Margiana —–Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy” atly sergi açyldy. Sergide ýurdumyzyň muzeýlerinden getirilen gymmatlyklar daşary ýurtlarda ilkinji gezek görkezilýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakyndan goldaw bermegi hem-de iki ýyl mundan ozal güýje giren “Milli taryhy-medeni mirasyň gozga... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi
24.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna ugrady. Ir bilen Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar. Ýokary derejede geçirilýän nobatdaky türkmen-özbek duşuşygy dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny, ikitaraplaýyn bolşy ýaly, tutuş sebitiň abadançylygynyň maksatlaryna kybap gelýän deňhukukly özara bähbi... Dowamyny oka


Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
24.04.2018

Paýtagtymyzda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň ugurdaş ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri gatnaşýarlar. Bu ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň, Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet edarasynyň guramagynda Hazarýaka döwletleriň ulag babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndak... Dowamyny oka


Özbegistanyň paýtagtynda giň möçberli sergi açyldy
24.04.2018

Şu gün bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparyna gabatlanyp guralan Türkmenistanyň Milli sergisi öz işine başlady. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen “Uzeksposentr” Milli sergi kompaniýasynyň bilelikde guran ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçirilişiň baş maksady dostlukly ýurtlaryň işewürler toparlarynyň arasynda özara bähbitli söwda-ykdysady... Dowamyny oka


Aşgabat – GDA-nyň syýahatçylyk şäheri
24.04.2018

“TurS­tat” agent­li­gi rus­si­ýa­ly sy­ýa­hat­çy­lar üçin ba­har pas­lyn­da Ga­raş­syz Döw­let­le­riň Ar­ka­la­şy­gy ýurt­la­ry­nyň meş­hur şä­her­le­ri­niň sa­na­wy­ny taý­ýar­la­dy. Şol sa­naw­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry bi­len dün­ýä­niň iri me­ga­po­lis şä­her­le­ri­niň ha­ta­ry­na ynam­ly go­şul­ýan ak şä­he­ri­miz Aş­ga­bat hem bar.Agent­li­giň hü­när­men­le­ri­niň taý­ýar­lan 2018-nji ýy­l... Dowamyny oka


Türkmen-özbek gatnaşyklary ösüşiň täze belentliklerine çykýar
23.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary başlanýar. Köp synçylaryň taryhy waka diýip atlandyran bu sapary dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk, köpasyrlyk medeni hem-de ruhy däpleriň umumylygy bilen baglanyşýan ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge täze itergi berer. Häzirki taryhy eýýamda taraplaryň üýtgewsiz erkine daýanyp, bu ýörelg... Dowamyny oka


Resmi habar
23.04.2018

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ogulmaýsa Annamyradowna Allaberdiýewa “Edebiýat we sungat” gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary wezipesine bellenildi. * * * Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myratdurdy Handurdyýewiç Kaibow “Edebiýat we sungat” gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli olimpiýa komitetiniň baştutanlygyna gaýtadan saýlanyldy
23.04.2018

Aşgabatda Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetiniň (MOK) Baş Assambleýasynyň mejlisi boldy. Onuň gün tertibine birnäçe möhüm meseleler, şol sanda soňky ýyllarda ýerine ýetirilen işler barada hasabat, olimpiýa hereketini mundan beýläk-de ösdürmegiň meýilnamalary hem-de MOK-nyň prezidentini we Ýerine ýetiriji komitetiň agzalaryny saýlamak meseleleri girizildi. Milli olimpiýa komitetiniň 2016 — 2017-nji ýyllardaky ýerine ýetiren işleri baradaky synda 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda üstünlikli geçen Ýapyk binalarda we söweş sungat... Dowamyny oka


Türkmenistan - Özbegistan Respublikasy: hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmek ýoly bilen
22.04.2018

Umumy ykrar edilen Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda hemmetaraplaýyn ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan Bitarap Türkmenistan häzirki zaman halkara gatnaşyklar ulgamyna işjeň gatnaşyp, parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, durnukly ösüşiň we sebit howpsuzlygyny üpjün etmegiň uzak möhletli maksatlaryny durmuşa geçirmek işine saldamly goşant goşýar. Milli ösüşiň we daşary syýasy strategiýany üstünlikli durmuşa geçirmegiň giň gerimi durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça maksatnamalaýyn wezipeleri amala aşyrmak bilen sa... Dowamyny oka


Saz sungatynyň çeşmelerine bagyşlanan halkara forumy tamamlandy
22.04.2018

Paýtagtymyzda “Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly halkara ylmy maslahat we festiwal tamamlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça guralan wekilçilikli foruma dünýäniň 13 ýurdundan alymlar we sungat ussatlary gatnaşdylar. Ylmy maslahatyň bölümleýin mejlislerinde 50-den gowrak çykyşlar diňlenildi we ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem dünýä halklarynyň aýdym-saz mirasyny hemmetaraplaýyn öwrenmäge we wagyz etmäge bagyşlanan meselelere garaldy. Alymlaryň duşuşyklarynda medeniýetleriň özara g... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi
22.04.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasaty degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Döwlet Baştutanymyz şu günki mejlisiň gün tertibine girizilen meseleleriň möhümdigi barada aýdyp, Türkmen bedewiniň baýramyny geçirmek, Türkmenb... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi
19.04.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wekilçilikli topara ýolbaşçylyk edip türkmen paýtagtyna gelen Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Georgiý Poltawçenkony kabul etdi. Myhman mähirli kabul edilendigi üçin milli Liderimize hoşallyk bildirip, ýurdumyza gelip görmäge mümkinçiligiň döredilendigine şatdygyny aýtdy. Sankt-Peterburgy Türkmenistan bilen öňden gelýän dostlukly gatnaşykl... Dowamyny oka


Türkmenistanda aýdym-saz medeniýetine bagyşlanan halkara forum geçirilýär
19.04.2018

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde “Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly halkara ylmy maslahatyň we festiwalyň açylyş dabarasy boldy. Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan çärä gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň, ABŞ-nyň, Fransiýanyň, Saud Arabystanynyň, Ýaponiýanyň, Koreýanyň, Hindistanyň, Türkiýäniň, Eýranyň, Owganystanyň, Gyrgyzystanyň we Özbegistanyň alymlary hem-de hünärmenleri, şol sanda... Dowamyny oka


Gymmatly milli miras babatda döwlet tagallalary
19.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly täze kitabynyň ägirt uly meşhurlygy milli Liderimiziň öz eseriniň giriş böleginde ýazan: «Garaşsyzlyk ýyllarynda jemgyýetiň geçmişde ata-babalarymyzyň dünýä ösüşleriniň taryhyna saldamly goşant goşan döwürlerine gyzyklanmasy aýdyň ýüze çykdy» diýen sözleriniň subutnamasy bolup durýar. Kitapda milli taryhymyzdan getirilen köp san... Dowamyny oka


Türkmenistanda Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň ilçisi işe başlady
17.04.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Mohamed Şarif Anisden ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany diplomatik işine başlamagy bilen gutlap, iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi. Ilçi arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, öz nobatynda, türkm... Dowamyny oka


Hökümetara türkmen-rumyn toparynyň mejlisi
17.04.2018

Şu gün paýtagtymyzda Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen-rumyn toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Duşuşyga iki ýurduň döwlet düzümleriniň birnäçesiniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Nobatdaky mejlisiň gün tertibine ozal gazanylan ylalaşyklary, hususan-da, altynjy mejlisiň maslahatlaryny iş ýüzünde amala aşyrmak hem-de netijeli ösýän hyzmatdaşlygyň geljegi uly täze ugurlaryny kesgitlemek bilen bagly meseleler girizildi. Toparyň her tarapdan başlyklary duşuşygy açyp, ynanyşmak we özar... Dowamyny oka


Wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
17.04.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulaglar we aragatnaşyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, oba we suw hojalygy ministriniň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň häzirki wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de döwlet durmuşynyň käbir beýleki meseleleri girizildi. Hormatly Prezidentimiz gön... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine
17.04.2018

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary we işgärleri! Sizi Türkmenistanyň Migrasiýa edaralarynyň işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize Türkmenistanyň häzirki döwrüň ählumumy meselelerini çözmäge gönükdirilen halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde, dünýä döwletleri we abraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda, eziz Watanymyzyň döwlet berkararlygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini dünýä jemgyýetçiligine giňden wagyz etmekde alyp bar... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidentiniň permany
16.04.2018

Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda «Kazyýet hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin: Musamyrat Söýünberdiýewiç Söýünowy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Aşgabat şäher kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly; Amanmuhammet Amanberdiýewiç Işangulyýewi Aşga... Dowamyny oka


Taekwondo boýunça ýurdumyzyň çempionlary kesgitlendi
16.04.2018

Paýtagtymyzda Taekwondo (ITF) boýunça ýurdumyzyň çempionaty geçirildi. Onda agram derejeleriniň ýedisinde “başa-baş” we “tuli” görnüşlerinde medallar toplumynyň 18-si ugrunda bäsleşildi. Ýaryşa paýtagtymyzdan hem-de welaýatlardan erkekler we zenanlar düzümlerinden hem-de geljegine uly umyt bildirilýän ýetginjeklerden öňdebaryjy türgenleriň ýüze golaýy gatnaşdy. Mary welaýatynyň topary ýeňiji bolup, onuň hasabynda 10 altyn, 1... Dowamyny oka


Dünýäniň geljeginiň bähbidine Türkmenistanyň başlangyçlary
16.04.2018

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda kabul edilen Kararnamalar — Türkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan daşary syýasatynyň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatynyň 82-nji mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda taslamalary işl... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna ýüzlenmesi
14.04.2018

Mähriban halkym!Eziz watandaşlar! Sizi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň biziň ýurdumyzyň başlangyjy esasynda 3-nji iýuny «Bütindünýä welosiped güni» diýip yglan etmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň bilşiňiz ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge örän uly üns berilýär. Sebäbi, biz «Il saglygy — ýurt baýlygy» diýen ajaýyp pähimden ugur alyp, raýatlarymyzyň saglygyny berkit... Dowamyny oka


Bütindünýä welosiped güni
14.04.2018

Birleşen Milletler Guramasy A/72/L.43 Baş AssambleýaÝetmiş ikinji sessiýaGün tertibiniň 11-nji bölümi Sport parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine:sport we olimpiýa hereketleri arkaly dünýäde parahatçylygy tassyk etmek we has bagtyýar durmuşy esaslandyrmak Baş Assambleýa, 2005-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda 60/1 belgili we 2010-njy ýylyň 22-nji sentýabrynda 65/1 belgili Kararnamalarda Müňýyllygyň Jarnamalarynda beýan edilen ösü... Dowamyny oka


Türkmenistan — Koreýa Respublikasy: ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk
13.04.2018

Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Durnukly ösüş üçin ulag, logistika we infrastruktura ulgamynda hyzmatdaşlyk” atly maslahat geçirildi. Ol Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi hem-de Koreýa Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasy tarapyndan guraldy. Duşuşyga ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň — Awtomobil ulaglary ministrliginiň, Demir ýol ulaglary ministrliginiň, Aragatnaşyk ministrliginiň, Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Döwlet gü... Dowamyny oka


Behişdi bedewlerimiz Beýik Ýüpek ýolunyň waspydyr
13.04.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumyna bardy. Bu ýerde milli Liderimiz ynsan gylykly bedewler bilen didarlaşdy hem-de adaty endigine eýerip, döredijilik bilen meşgul boldy. Türkmenistanyň özboluşly tebigy aýratynlyklary, onuň ajaýyplygy, aýratyn-da, gaýtalanmajak sungat eserine çalymdaş gözelligi döredýän bahar pasly ylhamyňy joşdurýan özboluşlylyk bolup durýar. Hut şu ajaýyplyklar,... Dowamyny oka


Türkmenistan — BMG: saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyk
13.04.2018

Türkmenistanyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň köptaraply özara gatnaşyklarynyň gün tertibinde saglygy goraýyş meselesi görnükli orun tutýar, şol sanda munuň özi durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek babatda şeýledir. Ýurdumyzda ýakynda bellenilen Bütindünýä saglyk güni bu ulgamda döwletimiziň BMG-niň ýörelgelerine ygrarlydygyny, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kabul edilýän hem-de sagdyn enelik w... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
12.04.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň jemlerine, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy. Mejlise Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary... Dowamyny oka


Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşda türkmen toparlarynyň deňme-deň oýny
12.04.2018

Paýtagtymyzyň «Aşgabat» stadionynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň (AFK) Kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň toparlaýyn tapgyrynda Türkmenistanyň toparlarynyň ilkinji oýny boldy. Onda “Ahal” topary paýtagtyň “Altyn asyr” topary bilen duşuşdy. Geçen möwsümde «Türkmenistanyň çempiony» diýen at ugrunda bäsleşen bu toparlaryň arasyndaky oýun örän çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Garaşylyşy ýaly, oýnuň birinji ýarymynda toparlaryň ik... Dowamyny oka


Eko­lo­gi­ýa me­de­ni­ýe­ti­niň yn­san­per­wer mak­sat­la­ry
11.04.2018

Aş­ga­bat­da A.S.Puş­kin adyn­da­ky Döw­let rus dra­ma teat­ryn­da üýt­ge­şik çy­kyş gu­ral­dy. Du­şen­be gü­ni ag­şam — bu, adat­ça, teatr­lar­da dynç gü­ni bol­sa-da, onuň gi­rel­ge­si­niň öňün­de adam­lar ýyg­nan­dy­lar, ola­ry bu ýe­re nä­me ge­tir­di: «Eý­sem, bu gün spek­takl bar­my?». Bu gün bu ýer­de spek­tak­ly «puş­kin­li­ler» gör­kez­me­ýär­di, ýog­sa, olar hem bu ýer­dä­ki baý­ram­çy­ly­gy gu­ra­mak bi­len meş­gul... Dowamyny oka


Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň mü­di­ri­ýe­ti­niň mej­li­si
11.04.2018

Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň mü­di­ri­ýe­ti­niň mej­li­sin­de eda­ra­nyň işi­niň il­kin­ji no­bat­da­ky we­zi­pe­le­ri­ne, şeý­le hem gu­ra­ma­çy­lyk me­se­le­le­ri­ne se­re­dil­di. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň şu ýy­lyň 6-njy ap­re­lin­de ge­çi­ren Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de eda­ra­nyň bar bo­lan müm­kin­çi­lik­le­ri­ni hem-de ýol­baş­çy­lyk ed­ýän eda­ra­sy­nyň kuw­wa­ty­ny peý­da­lan­man­dy­gy üçin Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň ýol­baş­çy­sy­nyň işi­ni berk tan­kyt eden­di­gi se­bäp­li... Dowamyny oka


Türk­me­nis­tan — BMG: yn­san­per­wer ul­gam­da hyz­mat­daş­lyk
11.04.2018

Şu gün paý­tag­ty­myz­da köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň iş­gär­le­ri­ni dur­nuk­syz mig­ra­si­ýa­nyň hem-de adam söw­da­sy­nyň öňü­ni al­mak bo­ýun­ça me­se­le­ler­de ta­gal­la­la­ry bir­leş­dir­me­giň hal­ka­ra tej­ri­be­si bi­len ta­nyş­dyr­ma­ga gö­nük­di­ri­len iki gün­lük mas­la­hat işe baş­la­dy. Mas­la­hat Türk­me­nis­ta­nyň Hö­kü­me­ti ta­ra­pyn­dan Mig­ra­si­ýa bo­ýun­ça hal­ka­ra gu­ra­ma­nyň we­kil­ha­na­sy bi­len bi­le­lik­de çä­re­le­riň ozal tas­syk­la­nan me­ýil­na­ma­sy­na la­ýyk­lyk­da gu­ral­dy.... Dowamyny oka


Türkmen kikboksçylarynyň gazanan bäş medaly
10.04.2018

Türkmenistanyň ýygyndy topary Türkiýede kikboks boýunça geçen «3rd International Turkish Open Kickboxing Tournament» üçünji halkara açyk bäsleşiginde üstünlikli çykyş edip, sportuň bu görnüşiniň üç ugry boýunça bäş medala — iki kümüş we üç bürünç medala eýe boldy. “K-1” ugry boýunça türgenlerimiz iki sylaga mynasyp boldular: 54 kilogram agramda çykyş edýän Çary Çaryýew ýaryşyň kümüş medalyny, Akmyrat Akyýew bolsa (67 kilograma çenli) bürünç medaly gazandy. “Lou kik” ugry boýunça Gülzada Jorakulyýewa (70 kilograma çenli) ikinji orna... Dowamyny oka


Türkmenistan — Russiýa: parlamentara gatnaşyklaryň berkidilmegi
10.04.2018

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň arasynda türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary berkitmek hakynda telefon söhbetdeşligi boldy. Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň 47-nji mejlisine gatnaşmaga çagyryp, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän döwletlerden bolan halkara synçylaryň ýakynda biziň ýurdumyzda geçen Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatla... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä saglyk güni mynasybetli guralan baýramçylyk çärelerine gatnaşdy
08.04.2018

Şu gün Türkmenistan halkara jemgyýetçiligi bilen bilelikde ählihalk baýramçylygy bolan Bütindünýä saglyk gününi giňden dabaralandyrdy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze many-mazmuna eýe bolan bu şanly sene mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş guraldy we sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarly müňlerçe adamlary özünde jemleýän hem-de tutuş ýurdumyzy gurşap alan köpsanly sport çäreleri geçirildi. Şu gün, ýaz pa... Dowamyny oka


GDA ýurtlarynyň DIM-leriniň ýolbaşçylarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi
08.04.2018

Şu gün Belarus Respublikasynyň paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Oňa daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşdy. GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine 12 mesele girizildi. Olar syýasy, ykdysady, medeni we bilim ulgamlarynda hyzmatdaşlyk edilmegine, DIM-niň ugry boýunça özara gatnaşyklara degişlidir. Howpsuzlygyň üpjün edilmegine, jenaýatçylygyň garşys... Dowamyny oka


Aşgabatda nemes sazandalarynyň konserti geçirildi
08.04.2018

“FAVO” toparyndan bolan belli nemes sazandalary Falk Braýtkroýs we Folker Şlott hem-de Belgiýadan tanymal sazanda Sander de Winne paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny baharyň jaz sazlary bilen begendirdiler. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ilçihanasy hem-de Gýote instituty (Almaty) bilen bilelikde guralan konsert diňe jaz sazynyň diňleýjileri we muşdaklary üçin däl-de, eýsem ýurtlary... Dowamyny oka


Harby eginbaşlar harby gullukçylaryň ilkinji aýratynlyklarynyň biridir
08.04.2018

Bu hakykat öz gözbaşyny gaty irki döwürlerden alyp gaýdýar. Harby eginbaşlaryň özboluşlylygy dünýäniň ähli halklaryna mahsuslykdyr. Her bir halk özüniň taryhy aslyny, etimologik gözbaşyny gözleýär. Onuň gadymylyk möhletlerini uzaldyp biljek maglumatlary köpeltmäge çalyşýar. Taryhy menzilleriň ýumagy külterlendigiçe, şonça-da baý taryhy maglumatlar ýüze çykýar. Uzak taryhy möhlet diýmek bolsa, eýýäm, kynçylyklaryň dürli görnüşl... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýoluny geçdi
06.04.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň işiniň örän köpdügine garamazdan, üýtgewsiz kada eýerip, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Aşgabat şäheriniň häkimi bilen bilelikde Saglyk ýoluny geçip, sport maşklary bilen meşgullandy. Halkyň abadançylygy, onuň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenli, aň-paýhas taýdan ösen ýaş ne... Dowamyny oka


2017-nji ýylyň ýylýazgysy: saglygy goraýyş
06.04.2018

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli we parasatly içeri syýasaty netijesinde halkymyzyň saglygyny goramakda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. 2017-nji ýylyň netijeleri hem ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň okgunly ösýändigine şaýatlyk edýär. Bu ulgam dünýä ülňüleriniň derejesine çykdy. Häzirki döwürde saglygy goraýyş ulgamynda ilaty ýatymlaýyn şertlerde ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary bilen üpjün edýän býujet we hojalyk hasaplaşygyndaky hassahanalary... Dowamyny oka


Ilkinji zenan desantçy
05.04.2018

Halkymyzyň durmuşynda zenanlara aýratyn orun berilýär. Her bir türkmen täze dünýä inen gyzjagazlarynyň Tumar şa, Aý ene, Altynjan hatyn ýaly edenli bolmagyny arzuwlaýar. Sebäbi milliligimiziň esasy özeni bolan watançylyk duýgusy maşgala terbiýesiniň süňňüne mäkäm ornaşyp gidipdir. Göbek ganynyň daman topragyna wepalylyk duýgusy bilen terbiýelenen her bir perzent ogul ýa gyz çagadygyna seretmezden, halkymyzyň milli ösüş ýoluna... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti “John Deere” kompaniýasynyň bölüminiň ýolbaşçysyny kabul etdi
05.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “John Deere” kompaniýasynyň oba hojalyk we bag-seýilgäh enjamlary bölüminiň ýolbaşçysy Markwart fon Pentsy kabul etdi. Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin milli Liderimize çuňňur hoşallyk bildirip, oňaýly maýa goýum ýagdaýy hem-de ýurtda amala aşyrylýan iri möçberli özgertmeler babatda daşary döwletleriň işewür toparlarynyň wekilleri üçin Türkmenistanyň örän uly gyzykla... Dowamyny oka


Türkmenistanda Estoniýa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady
05.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Estoniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Heýti Mýaemeesden ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de iki halkyň dostluk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak işinde we Türkmenistan bilen Estoniýanyň arasynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde üstünlikleri arzuw etdi. Ilçi hoşniýetli... Dowamyny oka


Türkmen dokma önümleriniň bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlanýar
05.04.2018

Bazar ykdysadyýetiniň şertlerinde daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan hem-de daşary ýurtlara iberilýän önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça pudaklaryň eýe bolan mümkinçiliklerini doly peýdalanmak wezipesi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gaýtadan işleýän senagatyny ösdürmegiň başyny başlan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, dokma senagatynyň önümçilik binýady hem yzygiderli döwrebap... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi
04.04.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2018-nji ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetiren işleriniň netijeleri jemlenildi hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýakyn geljek üçin işiniň esasy ugurlary anyklaşdyryldy. Säher bilen milli... Dowamyny oka


Türkmenistan – ÝHHG: häzirki zamanyň howplaryna hem-de wehimlerine garşy durmakda hyzmatdaşlyk
04.04.2018

Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki zaman dünýäsinde ekstremizmiň we radikalizmiň howplaryna garşy göreşmäge köptaraplaýyn çemeleşmeler meselesine bagyşlanan iki günlük okuw maslahaty öz işine başlady. ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan guralan çärä gatnaşmaga Türkmenistanyň dürli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik gu... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň täze çagyrylyşynyň ilkinji maslahatyna gatnaşdy
31.03.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň ilkinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda milli parlamentiň täze ýolbaşçy düzümi saýlanyldy hem-de deputatlaryň öňünde durýan möhüm wezipeler kesgitlendi. Ir bilen döwlet Baştutanymyz “Oguzhan” köşkler toplumyndan çykyp, pyýadalap Jemgyýetçilik guramalary merkeziniň b... Dowamyny oka


Resmi habarlar
31.03.2018

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi. *** Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Ýusupguly Aşyrgulyýewiç Eşşäýew Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy. *** Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, Resulberdi Nurmämmedowiç Mämmedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanyldy. *** Türkmenistany... Dowamyny oka


Türkmenistan — BMG: durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk
31.03.2018

Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň bilelikdäki okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmegiň barşy maslahatyň esasy mowzugyna öwrüldi. Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, ählumumy howpsuzlygyň aýdyň maksatnamasy, Durnukly ösüş maksatlaryny üs... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi
30.03.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda jemgyýetçilik-syýasy çäre — Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeş agzalarynyň ýakynda geçirilen saýlawlarynyň jemlerine seredildi. Mundan başga-da, döwlet syýasatynyň içerki möhüm meselelerine, halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen milli maksatnamalar... Dowamyny oka


Mejlisiň täze deputatlar düzümine şahadatnamalar gowşuryldy
30.03.2018

Örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň — Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri jemlenildi. Şu gün metbugatda Türkmenistanyň Mejlisiniň täze düzüminiň deputatlarynyň, ýerli ýerine ýetiriji we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň sanawlary çap edilýär. Parlamentiň täze deputatlar düzümi ha... Dowamyny oka


«Milli goşun» žurnaly ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek hakynda
30.03.2018

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi tarapyndan ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen neşir edilýän “Milli goşun” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Neşiriň göwnejaý bezelen sahypalarynda Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan işlenip taýýarlanylan Harby doktrina esasynda ösüşe eýe bolan Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň üstü... Dowamyny oka


Türkmenistanda Özbegistan Respublikasynyň birinji senagat sergisi geçirilýär
30.03.2018

Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Özbegistan Respublikasynyň Milli senagatynyň sergisi öz işine başlady. Iki goňşy döwletiň Baştutanlary — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň başlangyjy bilen guralýan bu ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçiriliş türkmen paýtagtynda ilkinji gezek geçirilýär hem-de iki dostlukly ýurtlaryň işewürler toparlarynyň arasynda ýakyn hyzmatdaşlyk... Dowamyny oka


Türkmenistanyň ýygyndy topary AFK-nyň final bölegine çykdy
29.03.2018

Aziýanyň Kubogy — 2019 bäsleşikleriniň saýlama oýunlarynyň soňky tapgyryndaky şowsuzlyk futbol ýygyndy toparymyza Birleşen Arap Emirliklerinde ýanwar aýynda geçiriljek ýaryşlaryň final bölegine çykmaga bökdençlik döretmedi. Bahreýniň ýygyndy topary bilen myhmançylykda geçirilen duşuşyk aýgytlaýjy häsiýete eýe bolmandy. Toparlaryň her biriniň on utugy bolup, ýeňiji “E” toparyň jemleýji görkezijisinde özüniň öňdäki ornuny üpjün... Dowamyny oka


Çaganyň saglygyny goramak ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlyk
29.03.2018

Paýtagtymyzdaky Enäniň we çaganyň saglygyny goraýan ylmy-kliniki merkezde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň guramagynda geçirilýän “Çaganyň irki ösüşi we irki goşulyşma” mowzugy boýunça dört günlük okuw maslahaty geçirildi. Oňa Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň bilermenleri, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda bu ugur boýunça işleýän çaga lukmanlary we ylmy işgärler gatnaşýarlar. Irki goşu... Dowamyny oka


Eýranyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary tamamlandy
29.03.2018

Şu gün Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani Türkmenistana bolan resmi saparynyň çäklerinde “Gadymy Merw” Döwlet taryhy-medeni goraghanasyna baryp gördi. Mälim bolşy ýaly, Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-eýran gepleşikleri geçirildi. Ol iki döwletiň we halklaryň asyrlaryň dowamynda berkän, hoşniýetli goňşuçylyk däplerine, ähli ugurlar boýunça özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmäge we işjeňleşdirmäge bolan ikitaraplaýyn gyzyklanmalara ygrarlylygyny ykrar etdi. Nobatdaky ýokary derejede bolan duşuşykda türkmen we eýra... Dowamyny oka


Daşoguzly ekerançylar gowaça ekişine girişdiler
29.03.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tassyklan möhletine laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary gowaça ekişine girişdiler. Mälim bolşy ýaly, toprak-howa şertlerine görä, bu welaýatda ýaz ekişi ýurdumyzyň beýleki sebitlerine garanyňda birneme gijiräk badalga alýar. Asylly däbe görä, ekiş hormatly ýaşulularyň ýagşy dogaýy dilegleri bilen başlandy. Olar Beýik Biribardan Watanymyzyň we türkmen halkynyň... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Prezident Hasan Ruhaniniň arasyndaky gepleşikler
28.03.2018

Şu gün Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani resmi sapar bilen Türkmenistana geldi. Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Aşgabadyň Halkara howa menzilinde EYR-nyň Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar. Uçaryň ýanynda haly düşelen ýodajygyň ugrunda belent mertebeli myhmanyň gelmeginiň hormatyna Hormat garawuly düzüldi. Ýola goýlan asylly däbe görä, milli egin-eşikdäki oglanjyk we gyzjagaz eýran L... Dowamyny oka


Türkmen-eýran işewürler maslahaty
28.03.2018

Şu gün paýtagtymyzda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň Türkmenistana amala aşyrýan resmi saparyna gabatlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Milli ösüş meýilnamalaryny we sebit hyzmatdaşlygyny nazara almak bilen, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek iki ýurduň işewürler toparlarynyň nobatdaky duşuşygynyň esasy meselesi boldy. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabada gelen... Dowamyny oka


Wideoşekilli iş maslahaty geçirildi
27.03.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi, maslahatda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, sebitleriň oba hojalyk ulgamynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahatda ilkinji bolup Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýe... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynda maslahat geçirildi
27.03.2018

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda maslahat boldy. Onda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň deslapky jemi jemlendi. Duşuşyga daşary döwletleriň we ýurdumyzyň iri habarlar agentlikleriniň, elektron neşirleriniň we beýleki habar beriş serişdeleriniň habarçylary, halkara synçylar gatnaşdylar. Merkezi saýlaw toparynyň başlygy saýlawlary... Dowamyny oka


Halkara synçylary saýlawlaryň jemleri boýunça metbugat maslahatyny geçirdiler
27.03.2018

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň we Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilçilikli synçylar toparlaryndan düzülen halkara synçylaryň metbugat maslahaty boldy. Onda Mejlisiň deputatlaryna saýlawlara taýýarlyk işlerine we onuň geçirilişine guralan gözegçiligiň netijeleri beýan edildi. Maslahata milli we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geç... Dowamyny oka


Beýik Ýüpek ýolunyň ugurlary boýunça wagyz-nesihat demir ýol ulagy ýola düşdi
27.03.2018

Paýtagtymyzyň demir ýol menzilinden “Arkadagyň gurduran polat ýollary — beýik döwrümiziň ýüpek ýollary” atly wagyz-nesihat çäresine gatnaşyjylaryň münen demir ýol ulagy ýola düşdi. Ugradýanlaryň saparyň şowly geçmegi baradaky oňat arzuwlaryna beslenen demir ýol ulagy Aşgabat — Bereket — Etrek ugry boýunça günbatara gitdi. 2018-nji ýyl “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip atlandyrylan şygara bagyşlanan medeni-köpçülik çäresiniň maksatnamasynyň çäklerinde geçýän wagyz-nesihat çäresiniň guramaçylary bolup demir ýol ulaglar... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: türkmen jemgyýeti demokratik ýörelgelere ygrarlydyr
26.03.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň deputatlarynyň we halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy. Döwlet Baştutany irden Annanyýaz Artyk adyndaky 68-nji orta mekdepde ýerleşýän saýlaw uçastogyna geldi. Türkmenistanyň Prezidenti ses bermek üçin býulleten alyp, bu ýere ýygnananlara ýüzlendi. Şu gün ýurdumyzda ähmiýetli syýasy çäräni geçirýäris. Agzybirlikde ýurdumyzyň Mejlisiniň deputatlygyn... Dowamyny oka


Türkmenistanda Mejlisiň deputatlygyna, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna saýlawlar boldy
26.03.2018

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalygyna saýlawlar geçirildi. Ol türkmenistanlylaryň ýurdumyzda mähriban Watanymyzyň bagtyýar geljeginiň bähbidine ýaýbaňlandyrylan demokratik ýörelgelerine işjeň gatnaşmaga bolan gyzyklanmalaryny äşgär etdi. Şu gün ir sagat 7-de Türkmenistanyň Döwlet senasynyň ýaňlanmagynda açylan ähli saýlaw... Dowamyny oka


Ildeşlerimiz halkara ýaryşlarda on ýedi medala eýe boldular
26.03.2018

Moskwa şäherinde başa-baş tutluşygyň şu görnüşini esaslandyran A.Harlampiýewiň ýadyäдrligine bagyşlanylyp geçirilen sport we söweş sambosy boýunça Dünýä kubogynda Türkmenistanyň milli ýygyndy topary jemi on medala mynasyp boldy, olaryň üçüsi ýaryşyň birinji gününde gazanyldy. Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Nowruz Ataýew söweş sambosy boýunça (57 kilograma çenli agram derejede) kümüş medala myna... Dowamyny oka


Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi
26.03.2018

Halklaryň arasyndaky dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak hem-de bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek we ýurdumyzda olimpiýa hereketini ösdürmek, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has-da belende götermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminam... Dowamyny oka


Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy
24.03.2018

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi - gowaça ekişi başlandy. Ministrler Kabinetiniň 9-njy martda bolan mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ekişiň başlanmagyna ak pata berdi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, 23-nji martda gowaça ekişine Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary girişdiler. Biraz soň, 28-nji martda olara Daşoguz welaýatynyň ekerançylary hem goşular. Halkymyzyň asyll... Dowamyny oka


Amuldan Hazara çenli: kerwen ýollarynyň taryhynyň ýadygärlikleri. Arheologlar taryhyň köpasyrlyk gatlaklaryny açýarlar
24.03.2018

Türkmenistanda Nowruzyň iki günläp baýram edilmegi biziň hemmämizde baharyň gelmeginiň hormatyna geçirilen ajaýyp dabaralar däp-dessurlara hem-de milli mirasa belent sarpa hökmünde ýatdan çykmajak ýatlamalary galdyrar. Şu ýyl bu baýramçylygyň gerimi giň, many-mazmuna baý boldy. Tebigat bilen bilelikde özgerip hem-de geljegi nazara almak bilen biz taryhymyza has ünsli garaýarys. Milletimiziň köpasyrlyk tejribesinden döredijili... Dowamyny oka


25-nji martda Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçiriler
24.03.2018

Türkmenistan türkmen jemgyýetiniň durmuşynda demokratik ýörelgeleri pugtalandyrmak, türkmenleriň ençeme müňýyllyklaryň dowamynda ygrarly bolan hem-de täze taryhy eýýamda ýene-de dabaralanýan halk häkimiýetliliginiň gadymy däplerini has-da ösdürmek ugrunda täze möhüm ädim ätmäge taýýarlanýar. Ertir — 25-nji martda ýurdumyzyň ähli saýlaw uçastoklary türkmenistanlylar üçin öz gapylaryny açarlar. Ildeşlerimiz öz konstitusion hukuk... Dowamyny oka


Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary köpçülikleýin bag ekmek çäresine gatnaşdylar
23.03.2018

Paýtagtymyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni köpçülikleýin bag ekmek çäresine utgaşdyrylyp, giňden bellenildi. Aşgabat şäher häkimligi hem-de gurluşyk we energetika toplumy tarapyndan guralan bu medeni we ekologiýa çärelerine aşgabatlylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek baradaky çagyryşyna jogap edip, örän işjeň gatnaşdylar. Hususan-da, Berkarar köçesinde köp sa... Dowamyny oka


Nowruzyň şanyna ählihalk dabarasy
23.03.2018

Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny uly ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramyň hormatyna Nowruz ýaýlasynda ägirt uly öýüň görnüşinde gurlan “Türkmeniň ak öýünde” däp bolan toý dabaralary ýaýbaňlandy. Ýurdumyzyň bu künjegi özünde gadymy medeniýetleriň gatlaklaryny saklaýar: hut Ahalyň dag eteklerinde ilkinji ekerançylar ak bugdaýy ýetişdirip ugrapdylar, türkmeniň rowaýata öwrülen ahalteke bedewleri h... Dowamyny oka


Halkara gatnaşyklary institutynyň döredilen senesi mynasybetli maslahat
21.03.2018

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty özüniň döredilmeginiň 10 ýyllyk senesini dabaraly ýagdaýda belleýär. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Halkara gatnaşyklary institutynda “Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy: taryhdan geljege” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Mälim bolşy ýaly, 2008-nji ýylyň 20-nji martynda döwlet Baştutanymyzyň bu instituty... Dowamyny oka


GDA-nyň synçylarynyň wekilçilikli topary: saýlaw möwsümi açyk bäsdeşlik hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär
21.03.2018

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan synçylaryň wekilçilikli toparynyň Aralyk hasabaty (2018-nji ýylyň 5—20-nji marty) Umumy düzgünler Türkmenistanyň çakylygy boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan wekilçilikli topar (mundan beýläk — wekilçilikli topar) Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn edýär. Türkmenistanyň Mejlisi 2017-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky... Dowamyny oka


Döwlet Baştutanymyz azatlykdan mahrum edilenleriň günäsini geçmek baradaky Permana gol çekdi
21.03.2018

Beýik ata-babalarymyzyň bize wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle hem Milli bahar baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň Milli bahar baýramy mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, günäsi geçilen raýatlar mundan beýläk azatlykdan mahrum etmek... Dowamyny oka


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
21.03.2018

Mähriban halkym!Eziz watandaşlar! Sizi “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylynyň ajaýyp günlerinde giňden bellenýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Parahatçylyk, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, ynsanperwerlik we döredijilik gymmatlyklaryny özünde jemleýän, adamzadyň ruhy-medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmünde ykrar edilen bu halkara bahar baýramynyň şanyna geçiriljek aýdym-sazly dabaralaryň, medeni-jemgyýetçilik çäreleriniň mähriban halkymyzyň kalbynda eziz Wa... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň işewürleriniň öňünde strategik wezipeleri goýdy
17.03.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bilen duşuşdy we ýurdumyzyň işewürliginiň wekilleriniň öňünde çykyş edip, bu guramanyň 10 ýylyň dowamynda alyp baran işlerine baha berdi we milli ösüşiň ileri tutulýan maksatlaryny kesgitledi. Ol maksatlara ýetmekde bolsa ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamyna möhüm orun degişlidir. Duşuşykda milli Liderimiz türkmen telekeçiligini goldamak boýunça kabul edilen täze çözgütleri beýan etdi, strategik maksatnamalary... Dowamyny oka


Kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň 2018-2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy tassyklanyldy
17.03.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň 2018 — 2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy hem-de şu döwür üçin degişli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Resminama “Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018 — 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ýokary depginde ösd... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna we ähli telekeçilerine
17.03.2018

Hormatly Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary!Gadyrly türkmen telekeçileri! Sizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 10 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. 2008-nji ýylyň 17-nji martynda döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bu gün hususyýetçi agzalaryň ýigrimi müňe golaýyny birleşdirýän, telekeçilik başlangyçlaryny giňden goldaýan... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
16.03.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ýurdumyzyň maliýe-ykdysady edaralarynda hem-de banklarynda işleriň ýag... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary
16.03.2018

Şu gün Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy, BAE-niň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary Şeýh Muhammed Bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Ozal habar berlişi ýaly, düýn milli Liderimiz bu dostlukly ýurda iki günlük resmi sapar bilen geldi. Onuň barşynda iki döwletiň däp bolan oňyn gatnaşyklara ygra... Dowamyny oka


Türkmenistanda möhletinden öň ses bermäge başlanyldy
16.03.2018

15-nji martda, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, ähli saýlaw okruglarynda Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň deputatlaryny, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalaryny saýlamak boýunça möhletinden öň ses bermäge girişildi. Bu işler, ilkinji nobatda, uzak möhletli iş saparyna ýa-da dynç alşa gidýän raýatlar, şeýle hem saýlaw güni — 25-nji martda haýsydyr bir sebäplere görä, öz saýlaw uçastogyna gelip, ses berip bilmejekler üçin göz öňünde tutulandyr. Umuman, saýlaw möwsüminiň barşy barada aýdylanda, şu günler uçastok saýlaw t... Dowamyny oka


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Abu-Dabi şäherine geldi
15.03.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine geldi.Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiziň uçary Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabi şäheriniň Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň baýdaklary bilen bezelen Halkara howa menzilinde gondy. Uçaryň ýanynda belent mertebeli türkmen myhmanynyň hormatyna Hormat garawulynyň esgerleri hatara düzüldi... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýte resmi sapary tamamlandy
15.03.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt Döwletine resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Diwanynyň Arap atlarynyň merkezine we “Dar Al-Athar Al-Islamiýa” muzeýine baryp gördi. Ozal habar berlişi ýaly, milli Liderimiziň dostlukly ýurda saparynyň birinji gününde ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Onuň dowamynda iki ýurduň we olaryň halklarynyň dostluk, birek-birege ynan... Dowamyny oka


AFK-nyň Kubogynyň “D” toparynyň ikinji oýunlary tamamlandy
15.03.2018

Şu gün Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogy ugrundaky ýaryşlaryň çäklerinde Aşgabadyň “Altyn Asyr” futbol kluby bilen Täjigistanyň “Istiklol” topary duşuşdy. “D” toparyň öňdebaryjylarynyň ýaryşy Balkanabadyň stadionyna futbol janköýerleriniň köp sanlysyny ýygnady. “Altyn Asyryň” birnäçe hüjümlerine garamazdan, oýnuň birinji ýarymynda hasap açylmady. Bäsleşigiň 50-nji minutynda “Istiklolyň” hüjümçisi biziň goragçylarymyzyň ýalňyşyndan peýdalanyp, hasaby açdy. Şondan 9 minut geçenden soň ýaryşyň emini “Altyn Asyryň” derwezesine jeri... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary
14.03.2018

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary başlandy. Bu sapar Emiriň — Şeýh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabahyň çagyrmagy boýunça amala aşyrylýar. Türkmen Lideriniň Aziýanyň günorta-günbataryndaky bu arap ýurduna sapary soňky ýyllarda däp bolan dostluk hem-de özara hormat goýmak gatnaşyklaryna esaslanýan döwletara syýasy gepleşikleriň ýokary derejesini ýüze çykarýar. Türkmenistanyň merkezi edarasy Kuweýtde ýerl... Dowamyny oka


Energetika ulgamynda sebit hyzmatdaşlygy
14.03.2018

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Aziýanyň ösüş bankynyň “Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (MASYH)” maksatnamasynyň energetika ugry boýunça utgaşdyryjy komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Foruma Owganystan Yslam Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gruziýanyň, Ýaponiýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Mongoliýanyň, Pakistan Yslam Respublika... Dowamyny oka


“Ahal” AFK-NYŇ Kubogy ugrundaky ýaryşyň esasy tapgyrynda ilkinji ýeňşini gazandy
14.03.2018

“Ahal” futbol topary Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň çäklerinde ikinji tapgyrda Gyrgyzystanyň çempiony “Alaý” futbol topary bilen duşuşykda ynamly ýeňiş gazandy. Duşuşyk paýtagtymyzyň “Aşgabat” stadionynda geçirildi. Myhmançylykda ilkinji oýunda täjik toparyndan ýeňlişe sezewar bolandan soň, “Ahalyň” futbolçylary oňat oýny görkezmek islegine beslendiler diýip, duşuşygyň öň ýanyndaky metbugat maslahaty... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlaryna
13.03.2018

13-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kuweýt döwletine resmi sapary başlanýar. Sapar tamamlanandan soň, Döwlet Baştutanymyz resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine barar. 9-njy martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilişi ýaly, dünýäniň ähli döwletleri, şol sanda Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak we giňeltmek Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt we... Dowamyny oka


Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň duşuşygy geçirilýär
13.03.2018

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň üçünji mejlisi öz işine başlady. Ony ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy bilelikde gurady. Iki günlük forumyň dowamynda Russiýanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň wekilleri uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyk üçin hukuk binýady taýýarlamagy dowam ederler. Hususan-da, taraplar Hazarýaka döwletleriniň arasyn... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna ýüzlenmesi
13.03.2018

Eziz watandaşlar! Biz ýurdumyzda 2018-nji ýyly «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip yglan etdik. Bu ýyl ykdysady, durmuş ulgamlarynda we türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşynyň beýleki möhüm ugurlarynda biziň kabul eden milli maksatnamalarymyzyň üstünlikli amala aşyrylan döwri bolar. Biziň alyp barýan içeri we daşary syýasatymyzyň döretmek, hemmetaraplayvn hyzmatdaşlyk etmek we açyklyk ýörelgelerine esasla... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
13.03.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda döwlet durmuşyna, sebitleri ösdürmek bilen baglanyşykly möhüm meselelere, şeýle hem möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna garaldy. Ilki bilen göni aragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow çagyryldy. Wise-premýer Birleşen Milletler Guramasynyň How... Dowamyny oka


Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň telefon arkaly söhbetdeşligi
13.03.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, iki ýurduň döwlet baştutanlary deňhukukly esasda ýola goýulýan we birek-birege hormat goýmak, uzakmöhletleýin hem-de möhüm hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda ösdürilýän türkmen-rus gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler. Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri döwletara ga... Dowamyny oka


Marokkodaky turnirde dzýudoçylaryň ýene bir medaly
13.03.2018

Marokko Patyşalygynyň Agadir şäherinde geçirilýän dzýu-do boýunça “Agadir Grand Prix” abraýly turnirinde watandaşymyz Batyr Hojamuhammedow bürünç medal eýeledi. Deslapky tapgyrda B.Hojamuhammedow ussatlyk görkezip, ýaryşyň 18-nji sekundynda möhletinden öň ukrain türgeninden üstün çykdy. Ol çärýek finalda turniriň geljekki ýeňijisi russiýaly Kirill Denisowdan ýeňlendigine garamazdan, hormat münberine çykmagy başardy. Türkmen... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
10.03.2018

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.M... Dowamyny oka


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna
08.03.2018

Eziz eneler!Mähriban gelin-gyzlar! Sizi göwünlere ylham berýän, galkynyşyň we juwanlygyň nyşany bolan ajaýyp bahar paslynda giňden bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda Halkara zenanlar gününiň dabaralary aýratyn many-mazmuna, joşgunly çärelere utgaşýar. Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň köpugurly we örän baý mir... Dowamyny oka


Bäsleşiklerde tapawutlanan harby zenanlar
07.03.2018

Zenan maşgala dünýäniň bezegi, öýümiziň, ömrümiziň diregi bolup, biziň durmuşymyza şugla saçýar. Ýaşaýşymyzy gözelleşdirip, ony has-da manyly görnüşe getirýär. Biziň ýurdumyzda watansöýüjilik, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik we belent ahlak ýörelgelerini enelik mähri bilen dowamata dowam edýän zenanlarymyza belent sarpa goýulýar. Berkarar Watanymyzda bagtyýar geljegini gurýan nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde bitirýän ägirt u... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti Garagum sährasy boýunça sport awtomobilinde ýöriş etdi
05.03.2018

Sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarly, asylly däbe görä, boş wagtynda sport bilen meşgullanýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ir bilen sport awtomobilinde Garagum sähralyklaryna çykdy. Awtomobil ýörişinde Mejlisiň deputaty, ýurdumyzyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedow hem döwlet Baştutanymyzyň ýanynda boldy. Yzygiderli ýagan ýagyşdan soňra sahawatly Günüň nury tyllaýy öwüşginleri bilen Garagum sährasy... Dowamyny oka


Watan goragçylaryna döwlet sylaglaryny gowşurmak we täze kitabyň neşir edilmegi mynasybetli dabara geçirildi
03.03.2018

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Serkerdeler öýünde Watan goragçylaryna döwlet sylaglaryny gowşurmak hem-de milli Liderimiziň köpugurly işine bagyşlanan “Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly täze kitabyň neşir edilmegi mynasybetli dabara geçirildi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryny hem-de işgärlerini sylaglamak hem-de täze kitabyň tanyşdyryş dabarasy Gahryman Arkadagymyzy ş... Dowamyny oka


Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let howpsuz­lyk ge­ňe­şi­niň mej­li­si
02.03.2018

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­lis­de Ýa­rag­ly Güýç­le­riň dür­li bö­lüm­le­ri­niň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­ny pug­ta­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len şu ýy­lyň iki aýyn­da har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ryň alyp ba­ran iş­le­ri­ni... Dowamyny oka


Türkmen hokkeýçileri Saraýewodaky deslapky ýaryşda öňde barýar
28.02.2018

Ýurdumyzyň milli ýygyndysy hokkeý boýunça dünýäniň üçünji diwizionynyň deslapky ýaryşlarynda ynamly badalga aldy. Bu ýerde BAE-niň, Kuweýtiň hem-de ýer eýeleri Bosniýanyň we Gersogowinanyň türgenleri biziň toparymyzyň bäsdeşleri boldular. Ilkinji oýunda türkmoen hokkeýçileri BAE-niň türgenleri bilen güýç synanyşdylar. Ýurdumyzyň ýygyndysy duşuşygyň ilkinji minutlaryndan başlap işjeňlik görkezdiler. Ýöne, diňe ikinji 20 minutlykda hüjümçimiz Işan Weliýewiň urgusy netijeli boldy. Duşuşygyň üçinji bölegi has çekeleşikli boldy. Türkmeni... Dowamyny oka


Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin sport çärelerine hem-de täze halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy
27.02.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparynyň çäklerinde welaýatyň dolandyryş merkezinde bina edilen Halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy, şeýle hem “Beýik Ýüpek ýoly” köpçülikleýin sport ýaryşlaryna badalga berdi. Türkmenistan diňe bir Beýik Ýüpek ýoluny täze görnüşinde dikeltmän, sebitiň örän möhüm ulag geçirijisine, iri halkara logistika merkezine öwrülýär. Bu wezipeler ýurdum... Dowamyny oka