21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýaş kitapsöýerler üçin çäre geçirildi
Ýaş kitapsöýerler üçin çäre geçirildi
17.02.2019 354 Harby Durmuş

«Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» ýylyny mynasyp garşy almak mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde «Türkmen dili we edebiýaty» hepdeliginiň çäklerinde 2019-njy ýylyň 11-16-njy fewraly aralygynda ýaş kitapsöýerler üçin çäre geçirildi. Çärede kitap sergisi, gyzykly bäsleşikler, oýunlar, ekran görkezmeleri, diwarlyklar, synp bezegleri, tanyşdyryş çäreleri we döredijilik duşuşyklary geçirildi. Geçirilen çäräni Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň kitaphana bölümi we Dünýä edebiýaty žurnaly bilelikde gurnadylar.

Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 9-njy noýabrynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklaryna eýerip harby mekdepde kitaphana ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, harby okuwçylary kitap okamaga höweslendirmek we olaryň giň dünýägaraýyşly bolmagyna ýardam bermek maksady bilen kitabyň jemgyýetimizdäki orny giňden wagyz edildi.  

«Milli goşun».