19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watançylyk ruhuna beslenen dabara
Watançylyk ruhuna beslenen dabara
26.01.2019 182 Harby Durmuş

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýylyň ilkinji aýynyň şanly senesiniň Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ruhubelent Watan goragçylarynyň gatnaşmaklarynda Diýarymyzyň çar künjeginde, şol sanda gözel paýtagtymyzda şowhuna beslenen baýramçylyk çäreleri geçirildi. Şeýle aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy ak şäherimiz Aşgabadyň görküne görk goşýan «Gül Zaman» toý mekanynda hem bolup geçdi. Ajaýyp toý mekanynda geçirilen aýdym-sazly dabaranyň belent ruhy oňa gatnaşan merdana ýurt goragçylarynyň göwünlerini göge göterip, buýsançlaryna buýsanç goşup, eziz Watanymyza, mähriban halkymyza söýgüsini, hormatly Belent Serkerdebaşymyza bolan çuňňur hormatyny has hem artdyrdy.

«Milli goşun».

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.