19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan sergi
Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan sergi
27.01.2019 213 Harby Durmuş

Düýn Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynda 27-nji ýanwarda ýurdumyzda her ýyl bellenilýän Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan serginiň açylyşy boldy. Sergi ýurdumyzda parahat we asuda durmuşy goramak, edermen halkymyzyň döredijiliginiň we taryhynyň täsiri bilen Garaşsyz döwletimiziň goranyş kuwwatyny üpjün etmek boýunça toplumlaýyn maksatnamalary yzygiderli durmuşa geçirmek boýunça geçirilýän işleri şöhlelendirýär.

Sergide görkezilen eserlerdir esbaplar Milli goşunymyzyň durmuşyndaky möhüm wakalary, hususan-da, her ýyl geçirilýän, ussatlygyň ýokary derejesini üýtgewsiz görkezýän türkmen esgerleriniň harby ýörişlerini, duýdansyz barlaglaryny beýan edýär. Bulardan başga-da sergide gaýduwsyz esgerlerimiziň durmuşy we edermenlikleri barada gürrüň berýän gymmatlyklary — söweş esbaplary, ýaraglar, harby lybaslar, harby durmuşda ulanylýan enjamlar hem-de harby durmuşyň ruhuna aralaşmaga mümkinçilik berýän beýleki zatlar görkezildi.

«Milli goşun».

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.