25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Uniwersiada üstünlikli tamamlandy
Uniwersiada üstünlikli tamamlandy
30.12.2018 225 Sport

«Türkmenistan ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly onunjy uniwersiadanyň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda kuraş boýunça tamamlanan ýaryş gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Biri-birinden tapawutly bolan tutluşyklaryň netijesinde Milli sport we syýahatçylyk institutynyň topary birinji orny eýeledi. Bu üstünlik ýokary okuw mekdebindäki yzygiderli taýýarlygyň we sazlaşykly işleriň netijesini görkezdi. Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutynyň, Içeri işler ministrliginiň institutynyň toparlary degişlilikde ikinji, üçünji orunlary eýelediler. 

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.