19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanly türgenleriň BAE-de geçirilen Ýörite Olimpiadada gazanan üstünlikleri
Türkmenistanly türgenleriň BAE-de geçirilen Ýörite Olimpiadada gazanan üstünlikleri
26.03.2019 116 Sport

Abu-Dabide (Birleşen Arap Emirlikleri) geçen 2019-njy ýylyň Ýörite Olimpiadasynyň Bütindünýä tomusky oýunlarynda biziň türgenlerimiz ýokary sylaglaryň ýedisini — üç altyn, iki kümüş we iki bürünç medala mynasyp boldular.

Tennis, stoluň üstünde oýnalýan tennis, ýeňil atletika, badminton, gimnastika, ýüzmek hem-de dzýudo boýunça ýaryşlara gatnaşan milli ýygyndy toparymyzyň hatarynda 15 türgen çykyş etdi.

Çeper gimnastika boýunça Enebaý Semendirowa we Mähri Myratnazarowa ýokary hormat münberine çykmagy başardylar.

Enebaý pökgüli we towsulýan ýüpli maşklary ýerine ýetirip, jemi dört medala — iki altyn, şeýle hem görkezme çykyşlarda kümüş we bürünç medallara mynasyp boldy.

Mähri Myratnazarowa hem pökgüli maşklary ýerine ýetirip, öz toparçasynda öňe saýlanyp, ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň sylaglarynyň üstüni altyn medal bilen ýetirdi.

Umyt Amandurdyýew badminton boýunça we Roman Omarow tennis boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparyna kümüş we bürünç medallary getirdiler.

170 ýurtdan sekiz müňe golaý türgen gatnaşan bu ýaryşlar diňe bir örän iri sport wakasy bolman, saglyk mümkinçilikleri çäkli adamlaryň jemgyýetde uýgunlaşmagyna gönükdirilen giň gerimli ynsanperwerlik çäresidir. Ýörite olimpiadalaryň esasy wezipesi sportuň ýeňşe, täze belentliklere höwes edýän ähli adamlar üçin, olaryň ýaşyna hem-de saglyk ýagdaýyna garamazdan, elýeterlidigini tassyklamakdyr.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.