25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Raketa daşaýjy uçarmansyz uçar
Raketa daşaýjy uçarmansyz uçar
05.03.2019 166 Tehnologiýa

«Protector RG Mk1» kysymly uzakdan dolandyrylýan uçarmansyz uçary 2020-nji ýylyň ortalarynda ulanylmaga başlanar. «SkyGuardian» kompaniýasynyň önümi bolan uçarmansyz uçaryň uçuş çydamlylygy 40 sagatdan hem gowrakdyr. Uçaryň dokuz ganaty bolup, ol ähli howa şertlerinde uçmaga ukyply. Mundan başga-da amatsyz howa ýagdaýlaryna (ýagyşa, ýyldyryma) garşy goraglylyk ýaly aýratynlyklary bar.

Täze «Protector RG Mk1» kysymly uçarmansyz uçary kompaniýanyň öňden bar bolan «MQ-9B Reaper» kysymly uçarynyň ýaraglandyrylan görnüşidir. Ýagny, bu uçarmansyz uçara takyk hüjüm raketalary ornaşdyrylar. Oňa ýerleşdiriljek «Brimstone» raketasy ýeňil agramly bolup (50 kg), onuň nyşanalary ýokary netijeler bilen urmaga ukyby bar. Geljekde bu uçarlar bombalary ulanmak üçinem niýetlenilip bilner.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.