19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Özi hereket edýän gaubisa
Özi hereket edýän gaubisa
17.01.2019 532 Tehnologiýa

«NORINCO» kompaniýasy özüniň täze SH15 kysymly 155mm 8×8 çekijilikli özi hereket edýän gaubisasy bilen tanyşdyrdy. Gaubisa sowutlanan kabinasy, 6×6 çekijilikli esasy göwresi we onuň arkasyna tirkelen 155m ot-açyjy ýaragyndan ybarat bolup, agramy 22 tonna barabardyr. Bu täze gaubisa ýaraglardan ot açylmagyna we top galyndylarynyň zeper ýetirmelerine garşy goraglydyr. Onuň her gapdalynda iki sany gapysy we öňünde iki sany ok geçirmeýän aýnasy bar.

Kompaniýanyň aýtmagyna görä, bu artilleriýa sistemasynda ähli şertlerde ot açmaga ukyply bolan AH-2 kysymly 155mm/L52 gaubisasyna esaslanylypdyr.

Gaubisanyň her tarapynda ok-däri saklanýan gutusy bolup, onuň ýarym awtomatlaşdyrylan ok-däri doldurýan sistemasy bar. Ol minutda 4-6 tapgyr ot açyp bilýär. Onuň ok-därileri 20 km-e çenli ýetip, artilleriýa tehnikasy bäş kişilik topar tarapyndan dolandyrylýar. 

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.