19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Öňdebaryjy harby bölümler sylaglanyldy
Öňdebaryjy harby bölümler sylaglanyldy
26.01.2019 210 Harby Durmuş

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölümleriniň arasynda 2018-nji ýylyň jemleri boýunça «Iň gowy harby bölümi» kesgitlemek boýunça bäsleşik geçirildi. Bäsleşigiň netijesi boýunça söweşjeň, gumanitar taýýarlykda hem-de harby düzgün-nyzamda has tapawutlanan Ýaragly Güýçlerimiziň her goşun görnüşinden bir harby bölüm «Iň gowy harby bölüm» diýlip yglan edildi.

Şeýle bäsleşikleriň geçirilmegi harby bölümleriň arasynda harby dügün-nyzamy berkitmekde, şahsy düzümleriň ruhy-ahlak ýagdaýlaryny hem-de söweşjeň we gumanitar taýýarlygyny ýokarlandyrmakda ähmiýeti uludyr.

Bäsleşikde ýeňiji diýlip yglan edilen harby bölümlere Türkmenistanyň Goranmak ministrligiň tarapyndan Hormat hatlary we gymmatbahaly sowgatlar gowşuryldy.

«Milli goşun».

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.