25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Okgunly hereket we ylham — abadançylyk ýoly
Okgunly hereket we ylham — abadançylyk ýoly
11.01.2019 228 Habarlar

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk toplumyna bardy we bu ýerdäki iş otagynda edebi döredijilik bilen meşgullandy.

Ýakynda IIM-niň ýanyndaky Hojalyk müdirliginiň desgalarynda işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy, bu ýerde ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna 2019-njy ýylyň ilkinji gününde doglan altyn öwüşginli taýçanak sowgat berildi. Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygary bilen geçýän täze ýylyň ilkinji gününde doglan taýçanagy Rowaç diýip atlandyrdy.

Hormatly Arkadagymyz eline galam alyp, türkmen bedewini şeýle wasp etdi:

Rowaç

Rowaçlygy buşlap gelen 
Ýyllaryň salamy Rowaç! 
Göwünleri hoşlap gelen 
Ýollaryň kemaly Rowaç!

Pederleň tagzym-togaby, 
Geçmişiň ertä dowamy, 
Kişňeýşiň — arşyň owazy, 
Kalbymyň senasy, Rowaç!

Säher öwsen ýeller deýin, 
Ýaz açylan güller deýin, 
Joş uran köňüller deýin, 
Sen ylham derýasy, Rowaç!

Ýyldyz syçradyp toýnagyň, 
Beze sen türkmen toýlaryn. 
Menzile ýetir arzuwym, 
Bagtymyň seýrany Rowaç!

Nury-şuglasyň Güneşden, 
Zyýatsyň altyn-kümüşden. 
Serpaýyň ýetsin ýeňişden, 
Döwrümiň döwrany Rowaç!

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.