19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Mertlik mekdebi
Mertlik mekdebi
25.03.2019 242 Harby Durmuş

Golaýda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň watan goragçylaryna görkezýän şahsy göreldesine eýerip, harby gullukçylardan iň ussat mergenleri kemala getirmek, olaryň taýýarlyklarynyň derejesini has-da ýokarlandyrmak we öňdebaryjy tejribeleri özleşdirmek maksady bilen, TÝG-niň ähli harby bölümleriniň arasynda «Iň ökde mergen» atly toparlaýyn bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşikde harby gullukçylar «Ýekelikdäki hasap», «Jübütleýin hasap» hem-de «Mergenlik estafetasy» ýaly tapgyrlar boýunça bäsleşip, özleriniň mergenlik, nyşana dürs ot açmak, dürli aralykdaky nyşanalary ussatlyk bilen ýok etmek ukyplaryny has-da kämilleşdirdiler.

Bäsleşigiň «Ýekelikdäki hasap» tapgyrynda 1-nji orna borçnama boýunça harby gullugyň starşinasy Daýanç Orazsähedow, 2-nji orna çagyryş boýunça harby gullugyň kiçi seržanty Allanur Gapurow, 3-nji orna bolsa çagyryş boýunça harby gullugyň kiçi seržanty Şatlyk Nepesow dagy, örän gyzgalaňly geçen «Jübütleýin hasap» tapgyrynda 1-nji orna borçnama boýunça harby gullugyň starşinasy Süleýman Gurbanow, 2-nji orna borçnama boýunça harby gullugyň uly seržantlary Maksat Muradow hem-de Allanur Jumagylyjow, 3-nji orna bolsa borçnama boýunça harby gullugyň starşinasy Hurşytbek Redžepow we borçnama boýunça harby gullugyň kiçi seržanty Täçgeldi Hanow dagy eýe boldular. Bäsleşigiň iň arzyly «Mergenlik estafetasy» atly tapgyrynda 1-nji orna podpolkownik Begenç Annaýewiň serkerdelik edýän harby bölüminiň topary, 2-nji orna polkownik Amangeldi Berdiýewiň serkerdelik edýän harby bölüminiň topary, 3-nji orna bolsa podpolkownik Muhammet Jumaýewiň serkerdelik edýän harby bölüminiň topary mynasyp boldular. Bäsleşigiň ýeňijileri Hormat hatlary bilen sylaglandylar.

Ýazmuhammet ÖWEZBERDIÝEW, uly leýtenant.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.