21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Lebapda güýzki çagyryş möwsüminiň gyzgalaňy
Lebapda güýzki çagyryş möwsüminiň gyzgalaňy
19.11.2018 214 Harby Durmuş

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaky» Permanyny şu günler ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerinde üstünlikli amala aşyrmak dabaralary gyzgalaňly dowam edýär.

Çagyryş boýunça harby gullugyny tamamlan harby gullukçylaryň ätiýaçlyga goýberiş dabaralary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli harby bölümlerinde, serhet birikmelerinde, degişli harby edaralarynda giň gerimde alnyp barylýar. Şeýle işler Lebap welaýatynda hem işjeň dowam edýär. Welaýatyň çäklerindäki harby bölümlerde, serhet birikmelerinde, harby edaralarynda bellenilen möhletini göreldeli gulluk edip, Watana wepalydygyny ykrar etdiren geljekgi raýatlara Minnetdarlyk we Hormat hatlary gowşurylyp, dabaraly aýdym-sazlaryň astynda öý-ojaklaryna ugradylýar.

Şeýle hem Lebap welaýatynda harby gulluga çagyrylyşyň güýz möwsümini üstünlikli amala aşyrmak üçin zerur çäreler alnyp baryldy. Welaýatyň etrap, şäher we welaýat harby wekilliklerinde harby gulluga çagyrylyşa degişli edilen raýatlara wagyz-nesihat işleri geçirilip, olara Watan goragynyň mukaddesligi babatda giňişleýin düşünjeler berilýär. Olar bilen welaýat kitaphanasyna, taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelençler guralýar. Olaryň saglyk ýagdaýy iň kämil lukmançylyk enjamlarynyň kömegi bilen gözden geçirilip, harby gulluga ýaramlylygy doly kepillendirilýär. Harby wekilliklere berkidilen iň esasy wezipe bolsa, her bir raýaty hünär derejesine laýyklykda harby bölümlere ugratmak bolup durýar. Şeýle çäreler Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ähli şahsy düzüminde işjeň alnyp barylýar.

«Milli goşun»