25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Iň gowy teleoperator» bäsleşigi jemlenildi
«Iň gowy teleoperator» bäsleşigi jemlenildi
13.02.2019 203 Harby Durmuş

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinomatografiýa baradaky döwlet komiteti we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Iň gowy teleoperator» atly bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Bäsleşige ýurdumyzyň ösüşlerini beýan edýän birnäçe wideoşekilleri hödürlenildi. Oňa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň telestudiýasynyň başlygy, maýor Şamyrat Orazmyradow we Merkezi serkerdeler öýüniň çagyryş boýunça harby gullukçysy Eziz Nuryýew dagylar gatnaşdylar. Netijede, wideoşekilleri taýýarlamakda ýokary çeperçiligi, döredijiligi we aýratyn ussatlygy bilen tapawutlanan harby gullukçylar «Iň gowy teleoperator» bäsleşiginde 2-nji orna mynasyp boldular. Biz hem harby gullukçylarymyza buýsanmak bilen, geljekde hem öz hünärleri boýunça uly üstünlikler gazanmaklaryny arzuw edýäris!

«Milli goşun».

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.