21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Iň gowy teleoperator» bäsleşigi jemlenildi
«Iň gowy teleoperator» bäsleşigi jemlenildi
13.02.2019 304 Harby Durmuş

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinomatografiýa baradaky döwlet komiteti we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Iň gowy teleoperator» atly bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Bäsleşige ýurdumyzyň ösüşlerini beýan edýän birnäçe wideoşekilleri hödürlenildi. Oňa Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň telestudiýasynyň başlygy, maýor Şamyrat Orazmyradow we Merkezi serkerdeler öýüniň çagyryş boýunça harby gullukçysy Eziz Nuryýew dagylar gatnaşdylar. Netijede, wideoşekilleri taýýarlamakda ýokary çeperçiligi, döredijiligi we aýratyn ussatlygy bilen tapawutlanan harby gullukçylar «Iň gowy teleoperator» bäsleşiginde 2-nji orna mynasyp boldular. Biz hem harby gullukçylarymyza buýsanmak bilen, geljekde hem öz hünärleri boýunça uly üstünlikler gazanmaklaryny arzuw edýäris!

«Milli goşun».