25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara
Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara
06.03.2019 214 Harby Durmuş

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze many-mazmuna eýe bolan beýleki milli baýramçylyklarymyz ýaly, Halkara zenanlar güni hem Türkmenistanda milli ýörelgelere laýyklykda giňden bellenilýär. Munuň özi ýurdumyzyň zenanlaryna döwlet derejesinde hakykatdan-da, uly üns berilýändigini görkezýän subutnamadyr.

Şol nukdaýnazardan Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Merkezi Serkerdeler öýünde Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi. Çäräni Türkmenistanyň Goranmak ministrligi, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy hem-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde guradylar. Dabarada eziz Watanymyzy gözüniň göreji deýin goraýan harby zenanlara Belent Serkerdebaşymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşuryldy. Göreldeli zenan harby gullukçylara hormat hatlary hem-de gymmat bahaly sowgatlar berildi. Dabarada çykyş eden zenan harby gullukçylar hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň adyna çäksiz alkyşlar aýtdylar hem-de parahat ýurdumyzy mundan beýläk-de sak durup gorajakdyklaryna ynandyrdylar.

«Milli goşun».

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.