25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Güýçli garşydaşa mynasyp oýun
Güýçli garşydaşa mynasyp oýun
09.01.2019 313 Sport

Bilşimiz ýaly, futbol boýunça Aziýanyň kubogyny almak ugrundaky yklym bäsleşigine badalga berildi. Şu gün «F» toparçasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysy bilen Ýaponiýanyň milli ýygyndysy duşuşdy. Aziýanyň iň güýçli toparlarynyň biri bilen oýnaýanlygyna garamazdan, 26-njy minutda sag gyraky hüjümçimiz Arslanmyrat Amanow daşdan owadan urgusy bilen hasaby açyp, birinji ýarymy milli ýygyndymyz öz peýdasyna tamamlamagy başardy. FIFA-nyň sanawynda 50-nji ýeri eýeleýän we bu ýaryşyň 4 gezek çempiony bolan topary saklamak ýeňil iş däldi. Umuman, oýun ýapon futbolçylarynyň peýdasyna 3:2 hasabynda tamamlandy. Oýunda uly aratapawuda garaşan futbol bilermenlerini, türkmen futbolçylary garaşylmadyk ýagdaýda mynasyp oýunlary bilen haýrana goýdy.

Nesip bolsa, milli ýygyndymyz 13-nji ýanwarda Özbegistanyň milli ýygyndysyna garşy oýunda hem şu oýnuny orta goýsa, toparçadan çykmak mümkinçiligimiz hakykat ýüzünde amala aşar. Bize diňe üstünlik arzuw edäýmek galýar.

«Milli goşun».

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.