25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Gorag üçin has ýiti gözler
Gorag üçin has ýiti gözler
26.02.2019 206 Tehnologiýa

Serhetleriň we kenarýakalaryň goraglylygy tutanýerli gözegçiligi talap edýär. Howanyň açyk günlerinde gorag galalary onlarça kilometre çenli gözegçilik edip bilýärler. Emma gijelerine ýa-da howa şertlerine baglylykda görüşiň peselen ýagdaýlarynda serhetde gözegçilik kynlaşýar.

Şu nukdaýnazardan «CONTROP Precision Technologies» kompaniýasy tarapyndan işläp düzülen täze «SPEED ER» sistemalary gijelerine ýa-da görüşiň peselen ýagdaýlarynda ýokary kesgitlilikde serhedi we kenarýakalary uzak aralykdan goramak üçin niýetlenendir.

Enjam iki sany wideo kamerasy, bir sany giň meýdan görüjisi, iki sany orta tolkunly we gysga tolkunly infrared termal kameralaryndan emele gelýär. Bu aýratyn häsiýetli kameralaryň birleşmegi, ähli şertlerde ýokary netijeleri gazanmaga mümkinçilik döredýär.

Mundan başga-da, enjam güýçli teleskoplary bilen 40 kilometrden hem uzagy görmäge mümkinçilik berýär. Enjama gijesine hem-de ähli howa şertlerinde görmek üçin 1,400 mm linzaly termal kamera we 2,500 mm teleskop ýerleşdirilen.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.