19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Döwletjan Ýagşymyradow samboçylarymyz bilen duşuşdy
Döwletjan Ýagşymyradow samboçylarymyz bilen duşuşdy
08.04.2019 126 Sport

7-nji aprelda Olimpiýa şäherçesinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilen dabaralara ACB (Absolute Championship Berkut) çempiony we Absolute Championship Akhmat (ACA) turniriniň çempiony bolan garyşyk başa-baş söweş boýunça dünýäniň iki gezek çempiony, ýarym agyrlyk derejede çykyş edýän Türkmenistanyň ilkinji wekili Döwletjan Ýagşymyradow hem gatnaşdy. Ol dünýä derejesinde geçirilen ýaryşlarda ýokary baýraklara mynasyp bolan samboçylarymyz bilen duşuşdy.

Döwletjan ýokary derejeli sportda 2012-nji ýyldan başlap, özüni synap başlady. Şol döwre çenli ol karate boýunça Türkmenistanyň 24 ýaşly çempiony we fri-faýt hem-de greppling boýunça Harkow oblastynyň çempiony derejesine mynasyp boldy.

D.Ýagşymyradow 2016-njy ýylda ACB (Absolute Championship Berkut) bilen şertnama baglaşdy we 2018-nji ýylyň maý aýynda türkmen türgeni ACB-nyň çempiony boldy. Ol bu ýeňşi russiýaly Batraz Agnaýewden üstün çykyp gazandy. 2019-njy ýylyň fewral aýynda bolsa ol ACA-nyň birleşdirilen turniriniň ilkinji çempiony diýen derejäni eýeledi. Şonda ol polşaly Karol Selinskiden 4-nji raundda üstün çykdy.

Kaşaň stadionlarda D.Ýagşymyradow ýeňijiniň münberine hemişe türkmen Baýdagy bilen çykdy we Watanyna bolan buýsanjyny mälim etdi. Ýakynda ol Warşawada geçirilen bäsleşikde ACA-nyň çempiony bolanynda hem türkmen Baýdagyny ýanyndan goýmady. Şonda ol ýurdumyzda sportuň ösdürilmegine yzygiderli üns berýändigi üçin hormatly Prezidentimize we goldandyklary üçin bolsa ähli watandaşlarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Bu wakany göni ýaýlyma çykýan köp ýurtlaryň synçylary aýratyn bellediler we D.Ýagşymyradowy watansöýüji türgen hökmünde atlandyrdylar.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.