19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Birinji Hazar ykdysady forumy - žurnalistleriň üns merkezinde
Birinji Hazar ykdysady forumy - žurnalistleriň üns merkezinde
06.02.2019 97 Habarlar

5-nji fewralda Söwda-senagat edarasynda Daşary işler ministrliginiň guramagynda halkara mediaforum geçirildi. Ol şu ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda boljak birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlandy.

Duşuşyga Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň dünýä belli iri habarlar agentlikleriniň, teleýaýlymlarynyň, gazetleriniň hem-de žurnallarynyň wekilleri gatnaşdylar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan işler hem-de guralýan çäreler barada žurnalistlere gürrüň bermek üçin ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri çagyryldy. Birinji Hazar ykdysady forumyny ýurdumyzda geçirmek başlangyjyny hormatly Prezidentimiz Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitinde öňe sürüpdi.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.