25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Bir türgenden iki altyn
Bir türgenden iki altyn
03.01.2019 245 Sport

Ýaňy-ýakynda Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde geçirilen taekwondo boýunça 4-nji Halkara ýaryşyna türkmen türgenleri hem gatnaşyp, üstünlikli çykyş etdiler. Olaryň arasynda harby türgen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň çagyryş boýunça harby gullukçysy Gaýgysyz Atabaýew hem bar. 800-den gowrak türgeniň gatnaşan ýaryşynda 64 kg agram derejesinde çykyş eden G.Atabaýew  «şahsy tul» görnüşinde hem-de toparlaýyn görnüşde altyn medaly gazanmagy başardy. Şunlukda, harby türgenimiz Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň umumylykda gazanan 12 medalynyň 2-sini öz adyna ýazdyrmagy başardy.

Şu güne çenli halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip gelýän harby türgenimize mundan beýläk hem üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris!

«Milli goşun».

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.