21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ankarada Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi
Ankarada Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi
15.03.2019 78 Habarlar

2019-njy ýylyň 13-nji martynda Ankara şäherinde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň baştutanlygyndaky wekiliýet Ankara geldi.

Geňeşmeleriň gün tertibine laýyklykda, esasan iki ýurduň arasyndaky ikitaraplaýyn syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklar baradaky meselelere garaldy, şeýle hem sebit we halkara meseleleri boýunça pikir alşyldy. Taraplar bu ugurlarda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyna baha berdiler we geljekdäki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Günüň ikinji ýarymynda, Türkmenistanyň wekiliýeti Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ýawuz Selim Kyran bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşykda taraplar dürli ugurlarda iki ýurduň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşygyň ýagdaýyna seljerme geçirdiler. Türkmen tarapynyň bu gatnaşyklary deňhukukly ýörelgeler esasynda mundan beýläk-de ösdürmäge we giňeltmäge taýýardygy nygtaldy. Türk tarapynyň hem dost-doganlyk gatnaşyklaryny hemme ugurlarda has-da ýaýbaňlandyrmaga uly ähmiýet berýändigi bellenip geçildi.

Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň raýatlarynyň özara gelip gitmekleri bilen bagly meseleler hem aýratynlykda ara alnyp maslahatlaşyldy.