19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
2019-njy ýylyň birinji çärýeginiň ykdysady görkezijileri
2019-njy ýylyň birinji çärýeginiň ykdysady görkezijileri
13.04.2019 42 Habarlar

12-nji aprelda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy H.Gurbanow ýanwar — mart aýlarynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Hususan-da, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümleriň dürli görnüşlerini öndürmegiň mukdarynyň artandygy bellenildi. Şunuň bilen bir hatarda, süýji-köke we şöhlat önümleriniň, unuň, çöregiň, çörek önümleriniň hem-de unaş önümleriniň önümçiliginde oňyn depgin saklandy.

Hasabat döwründe ulag-aragatnaşyk ulgamynda görkezijileriň ösüşi hasaba alyndy. Ýanwar — mart aýlarynda 2018-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ulaglaryň ähli görnüşleri boýunça ýük dolanyşygy 6,4 göterim, ýolagçy dolanyşygy 4 göterim artdy. Aragatnaşyk pudagynda ösüş 2,7 göterime deň boldy.

Oba hojalyk önümleriniň önümçiligi boýunça ösüş depgini 28,2 göterim derejesinde üpjün edildi.

Şeýle hem birinji çärýekde ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamynda ösüş gazanyldy. Jemi öndürilen önümiň düzüminde onuň paýy 63,3 göterime barabar boldy.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.